Unong ed si Mateo 6:1-34

 • SERMON ED PALANDEY (1-34)

  • Paliisan so pangipangta na inkatunong (1-4)

  • No panon so manpikasi (5-15)

   • Pangaligan a pikakasi (9-13)

  • Panag-ayunal (16-18)

  • Kayamanan ed dalin tan ed tawen (19-24)

  • Agkayo la mapagpaga (25-34)

   • Itultuloy ya anapen nin unona so Panarian (33)

6  “Manalwar kayo, agyo ipapangta ed totoo so panggagawa yoy inkatunong;+ ta no andi et anggapoy tumang yo ed Ama yo a walad tawen.  Kanian sano onla kan mangiter na regalo lapud panangasi,* agka mamapaknol na trumpeta ed unaan mo, a singa gagawaen na saray mansimpisimpitan diad saray sinagoga tan diad saray karsada, pian irayew ira na totoo. Ibagak ed sikayoy tua, inawat da lan amin so tumang da.  Balet sano mangiter ka na regalo lapud panangasi, agmo ipapaamta ed kawigin limam so gagawaen na kawanan mo,  pian saray regalom lapud panangasi et anggapoy makaamta. Diad ontan et tumangan ka na Amam a makakanengneng ed amin a gagawaen mo.+  “Ontan met, sano manpikasi kayo, agyo aaligen iray mansimpisimpitan,+ lapud labalabay da so manpikasin akaalagey diad saray sinagoga tan diad saray nansangaan na saray manunan karsada pian nanengneng ira na totoo.+ Ibagak ed sikayoy tua, inawat da lan amin so tumang da.  Balet sano manpikasi ka, loob kad kuartom, tan kayarim ya ikapot so puerta, manpikasi kad Amam ya agnanengneng.+ Diad ontan et tumangan ka na Amam a makakanengneng ed amin a gagawaen mo.  Sano manpipikasi ka, agmo uulit-uliten ya ibaga iray apasakey a bengatla a singa gagawaen na totoo na saray nasyon, ta say abaloan da et narengel ira no mangusar ira na dakel a salita.  Kanian agyo ra aaligen, ta amta la na Ama yo so nakaukolan yo+ antis kayon onkerew ed sikato.  “Onia sirin so nepeg a pampikasi yo:+ “‘Ama mi a walad tawen, napasanto komon*+ so ngaran mo.+ 10  Onsabi la komon so Panarian mo.+ Nagawa komon so linawam,+ a singa ed tawen, ontan met diad dalin.+ 11  Ikdan mo kami na kanen* mi ed sayan agew;+ 12  tan perdonam iray utang mi, no panon a pinerdona mi met iray akautang ed sikami.+ 13  Tan agmo aabuloyan a napelag kami ed tukso,+ noagta iliktar mo kami ed samay mauges.’+ 14  “Ta no perdonaen yo iray totoo ed saray impakalingo ra, perdonaen kayo met na Ama yo ed tawen;+ 15  balet no agyo perdonaen iray totoo ed saray impakalingo ra, agmet perdonaen na Ama yo iray impakalingo yo.+ 16  “Sano manaayunal kayo,+ agyo la papaermenen iray lupa yo a singa saray mansimpisimpitan, ta papaaliwaen day nengneng na lupa ra* ta pian nanengneng na totoo a manaayunal ira.+ Ibagak ed sikayoy tua, inawat da lan amin so tumang da. 17  Balet sano manaayunal ka, larakan moy ulom tan mandilamos ka, 18  pian agmo nipanengneng ed saray totoo a manaayunal ka, noagta say Amam labat ya agnanengneng so makanengneng. Diad ontan et tumangan ka na Amam a makakanengneng ed amin a gagawaen mo. 19  “Agkayo la mantitipon na saray kayamanan diad dalin,+ a deralen na bigis tan lati, tan natakew. 20  Imbes, mantipon kayo na saray kayamanan ed tawen,+ ya agderalen na bigis tan lati,+ tan agnatakew. 21  Ta no iner so kawalaay kayamanan mo, diman met so kawalaan na pusom. 22  “Say mata so lamparaan na laman.+ Kanian no akasentro* so matam, magmaliw a masnag* so interon laman mo. 23  Balet no say matam et maibeg,*+ magmaliw ya ambilunget so interon laman mo. No say liwawan walad sika et kabilungetan manaya, agaylay bilunget na satan! 24  “Anggapoy toon nayarian toy manpaaripen ed duaran katawan; ta balanglan busolen to imay sakey tan aroen to imay sananey,+ odino sikatoy mansiansia ed sakey tan balawen to imay sananey. Agyo nayarian so manpaaripen ed Dios tan ed Kayamanan.+ 25  “Kanian ibagak ed sikayo: Agkayo la mapagpaga+ ed bilay* yo no antoy kanen yo odino inumen yo odino ed no antoy ikawes yo.+ Agta mas mabli ni so bilay* nen say naakan tan mas mabli ni so laman nen say kawes?+ 26  Imano yo pan maong iray ontitikyab a manok;+ ag-ira mantatanem na bukel odino manaani odino mantitipon diad saray kamalir, balet papakanen ira na Ama yod tawen. Agta mas mabli kayo ni nen say sikara? 27  Siopad sikayo so makapangarum na sankasiko* ed dukey na bilay to lapud pampapaga to?+ 28  Ontan met, akin a pampapagaan yoy ikawes yo? Imano yon maong iray lirio ed uma, no panon so ibabaleg da; ag-ira mansasagpot, odino manggagaway kawes da, 29  balet ibagak ed sikayo ya anggan si Solomon,+ a sankayamanan lan too, et ag-akapankawes na singa sakey ed saraya. 30  Kanian no kakawesan na Dios iray tanaman ed uma a wala natan insan nabuas et ibuntok ed apoy, agta mas lalon kawesan to kayo, sikayo ran kulang so pananisia yo? 31  Kanian agkayon balot manpapaga+ ya ibaga yon, ‘Anto kasi kanen mi?’ odino, ‘Anto kasi inumen mi?’ odino, ‘Anto kasi isulong mi?’+ 32  Ta sarayan amin so panseseetan ya anapen na saray nasyon. Amta na Ama yod tawen a nakaukolan yo irayan amin. 33  “Itultuloy yo sirin ya anapen nin unona so Panarian tan say inkatunong To, tan sarayan amin a bengatla et niarum ed sikayo.+ 34  Kanian agkayon balot mapagpaga nipaakar ed ontumbok ya agew,+ ta wala ni ray kapagaan ed ontumbok ya agew. Magenap la ray problema ed kada agew.

Paimanod leksab

Odino “regalo ed saray mairap-bilay.” Nengnengen so Glosaryo.
Odino “ipasen komon a sagrado; ipasen komon a masanto.”
Literal, “tinapay.”
Odino “papaulyanan dan agnaayos so itsura da.”
Odino “malinew.” Literal, “simpli.”
Odino “maliwliwawa.”
Literal, “mauges.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwa.”
Nengnengen so Apendise B14.