Unong ed si Mateo 21:1-46

  • Linmoob si Jesus tan inrayew na totoo (1-11)

  • Nilinisan nen Jesus so templo (12-17)

  • Insamba so kiew ya igos (18-22)

  • Kinuestion so autoridad nen Jesus (23-27)

  • Ilustrasyon nipaakar ed duaran anak (28-32)

  • Ilustrasyon nipaakar ed saray tomatanem a managpatey (33-46)

    • Impulisay so manunan bato ed suyok (42)

21  Sanen asingger la rad Jerusalem tan akasabi la rad Betfage diad Palandey na Saray Olibo, imbaki nen Jesus so duaran disipulo,+  ya inkuan tod sikara: “La kayod satay baryo a sankabantag yo, tan naromog yon tampol so sakey ya asno ya akasinger, tan say kilaw to. Ukbaran yo iratan tan iyakar yod siak.  No walay mantepet ed sikayo, ibaga yo, ‘Nakaukolan iraya na Katawan.’ Diad satan et paala to la iratan a tampol.”  Agawa iya pian nasumpal imay sinalita ed panamegley na propeta, ya angikuan:  “Ibaga yod anak a bii na Sion: ‘Onsabi ed sika so arim,+ a mauyamo+ tan akalugan ed sakey ya asno, on, diad sakey a kilaw na ayep a panagkimey.’”+  Kanian linma ray disipulo tan ginawa ra so ingganggan nen Jesus ed sikara.+  Inyakar day asno tan say kilaw na satan, tan sinapinan da iraya na saray ilalatop dan kawes, insan sikatoy linmugan.+  Karaklan ed saray totoo et imbibilkag dad dalan iray ilalatop dan kawes,+ balet say arum et nampuputer na saray sanga na kakiewan tan inyan da iratan ed dalan.  Tan iyeeyag na saray totoon walad unaan to tan saramay ontutumbok ed sikato: “Iliktar mo, ipikasi mi, so Anak nen David!+ Abendisyonan imay onsasabi diad ngaran nen Jehova!*+ Sikatoy ilaban mo, ipikasi mi, sika a walad sankatageyan!”+ 10  Tan kaloob tod Jerusalem, agulo so interon syudad, ya inkuan da: “Siopa ’ya?” 11  Ibabaga na totoo: “Saya imay propeta a Jesus,+ a nanlapud Nazaret na Galilea!” 12  Linmoob si Jesus ed templo tan pinapaway to so amin a managlako tan managsaliw diman, tan imbabalintuag to ray lamisaan na saray managsalat na kuarta tan saray yurongan na saray manlalako na malapati.+ 13  Tan inkuan tod sikara: “Walan nisulat, ‘Say abung ko et natawag ya abung a panagpikasian,’+ balet gagawaen yo iyan ungib na matatakew.”+ 14  Ontan met, dinmago ed sikato diad templo iray bulag tan piley, tan pinaabig to ra. 15  Sanen anengneng na saray manunan saserdote tan eskriba iray makapakelaw a ginawa to tan saray ugugaw a lalakin oneeyag ed templo a mangibabagay: “Ilaban mo, ipikasi mi, so Anak nen David!”+ sinmanok ira+ 16  tan inkuan dad sikato: “Narerengel moy ibabaga ra?” Inkuan nen Jesus ed sikara: “On. Agyo ta’n balot abasa iya, ‘Manlapud sangi na ugugaw tan saray kapangiyanak et akaawat ka na panangidayew’?”+ 17  Insan tinaynan to ra, tan pinmaway ed syudad ya amaarap ed Betania tan nansanlabi diman.+ 18  Diad kabkabuasan, sanen ompapawil lad syudad, sikatoy narasan.+ 19  Anengneng toy sakey a kiew ya igos ed gilig na dalan tan inasinggeran to, balet anggapoy aromog tod satan noagta bulobulong labat,+ kanian inkuan tod satan: “Manlapud natan et agka lan balot manbunga.”+ Et tampol a nalnes so kiew ya igos. 20  Sanen anengneng iya na saray disipulo, mankelaw ira, ya inkuan da: “Akin et nalnes a tampol so kiew ya igos?”+ 21  Inmebat si Jesus ed sikara: “Ibagak ed sikayoy tua, no walay pananisia yo tan agkayo manduaruwa, aliwa labat a say ginawak ed sayan kiew ya igos so nagawaan yo, noagta no ibaga yod sayan palandey, ‘Ekal ka dia tan pelag kad dayat,’ nagawa itan.+ 22  Tan amin a kerewen yo ed pikakasi et naawat yo no walay pananisia yo.”+ 23  Sanen akaloob lad templo, sikatoy dinago na saray manunan saserdote tan saray mamatatken legan a sikatoy manbabangat, tan inkuan da: “Antoy autoridad mon manggawa ed saraya? Tan siopay angiter ed sika na sayan autoridad?”+ 24  Inmebat si Jesus ed sikara: “Walay tepeten ko met ed sikayo. No ebatan yo ak, ibagak met ed sikayo no antoy autoridad kon manggawa ed sarayan bengatla: 25  Nanlapuan na autoridad nen Juan a manbautismo? Nanlapud tawen odino nanlapud totoo?” Balet nantotongtong ira, ya inkuan da: “No ibaga tayon, ‘Nanlapud tawen,’ ibaga ton, ‘Akin balet et agkayo anisia ed sikato?’+ 26  Balet no ibaga tayon, ‘Nanlapud totoo,’ say takotan tayo et saray totoo, ta amin da et ipapasen dan propeta si Juan.” 27  Kanian inmebat ira ed si Jesus: “Agmi amta.” Inkuan to met ed sikara: “Agko met sirin ibaga ed sikayo no antoy autoridad kon manggawa ed saraya. 28  “Antoy nikuan yo? Walay sakey a too a duaray ilalak to. Inasinggeran to imay unaan, ya inkuan to, ‘Ana’ko, mankimey ka natan diad kaubasan.’ 29  Inyebat to, ‘Andi, agak onla,’ balet agnambayag et sikatoy ababawian tan linma. 30  Inasinggeran to so komadua ya onman met so inkuan to. Inyebat to, ‘On, onla ak,’ balet aglanlamang linma. 31  Siopa ed sikaran dua so anumpal ed panlabayan na ama to?” Inkuan da: “Samay unaan.” Inkuan nen Jesus ed sikara: “Ibagak ed sikayoy tua, saray managsingil na buis tan paabang a bibii et naunaan da kayo lad Panarian na Dios. 32  Ta sinmabi ed sikayo si Juan pian ipanengneng toy dalan na inkatunong, balet agyo anisiaan. Ingen, anisia ed sikato iray managsingil na buis tan paabang a bibii,+ tan anggano anengneng yo iya, agkayo nagbabawi tan agkayo anisia ed sikato. 33  “Dengel yo so sakey nin ilustrasyon: Walay sakey a toon makankayarian na dalin, a nantanem na kaubasan+ tan inalar to tan angotkot na panagpespesan na ubas tan angipaalagey na tori;+ insan impaasikaso tod saray tomatanem tan linmad sananey a bansa.+ 34  Nen panaon lay panagburbor, imbaki to ray aripen to ed saray tomatanem pian alaen day apag ton ubas. 35  Balet siningkat na saray tomatanem iray aripen to, pinekpek da so sakey, pinatey da imay sakey, tan tinupak da imay sakey.+ 36  Sikatoy angibaki lamet na arum nin aripen, a mas dakel nen saramay inmuna, balet onman lamet so ginawa rad saraya.+ 37  Diad kaunoran et imbaki tod sikara so anak ton laki, ya inisip ton, ‘Respetoen da so ana’ko.’ 38  Nen anengneng na saray tomatanem so anak, nantotongtongan da, ‘Saya may tomatawir.+ Gali, ta pateyen tayo tan alaen tayoy tawir to!’ 39  Kanian sikatoy siningkat da tan impaway dad kaubasan tan pinatey da.+ 40  Sirin, sano onsabi so akankayarian na kaubasan, anto kasi gawaen tod saramay tomatanem?” 41  Inkuan dad sikato: “Lapud mauges ira, idapo tod sikara so makapataktakot* a kadederal tan ipaasikaso to lay kaubasan ed arum a tomatanem a mangiter ed sikato na bunga sano panaon la na saratan.” 42  Inkuan nen Jesus ed sikara: “Agyo ta nin balot abasa ed Kasulatan, ‘Say bato ya impulisay na saray managpaalagey, saya so nagmaliw a manunan bato ed suyok.*+ Agawa iya lapud si Jehova,* tan makapakelaw iya ed pakanengneng tayo’?+ 43  Saya so makasengeg no akin ya ibabagak ed sikayo, say Panarian na Dios so naekal ed sikayo tan niiter ed sakey a nasyon a mamapawala na saray bunga to. 44  Ontan met, say toon napelag ed tapew na sayan bato et nabuybuyak.+ Tan siopaman a napataan na satan et natemek.”+ 45  Sanen nadngel na saray manunan saserdote tan saray Fariseo iray ilustrasyon to, amta ran sikaray tutukoyen to.+ 46  Balet anggano sikatoy labay dan erelen,* tinmakot irad saray totoo, lapud sikatoy impasen dan propeta.+

Paimanod leksab

Nengnengen so Apendise A5.
Odino “mauges.”
Literal, “ya ulo na suyok.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “arestoen.”