Unong ed si Mateo 12:1-50

  • Jesus, “Katawan na Sabaton” (1-8)

  • Apaabig so lakin kinmebet so lima to (9-14)

  • Inad-aron lingkor na Dios (15-21)

  • Pinapaway ed panamegley na masanton espiritu iray demonyo (22-30)

  • Agnaperdonan kasalanan (31, 32)

  • Nabidbiran so kiew ed bunga to (33-37)

  • Tanda nen Jonas (38-42)

  • Sano ompawil so demonyo (43-45)

  • Ina tan agagi nen Jesus (46-50)

12  Diad saman a panaon et dinmalan si Jesus diad katrigoan legan na Sabaton. Saray disipulo to et narasan kanian nan-arurot iray dawa na trigo pian kanen da.+  Sanen anengneng iya na saray Fariseo, inkuan dad sikato: “Nengneng mo! Gagawaen na saray disipulom so sebel ed Sabaton.”+  Inkuan tod sikara: “Agyo ta abasa so ginawa nen David sanen sikato tan saray kaiba ton lalaki et narnarasan?+  Agta sikatoy linmoob ed abung na Dios tan kinan da ray apay a tinapay,+ anta agda nepeg komon a kanen, ta parad saray saserdote labat iratan?+  Odino agyo ta abasa ed Ganggan a legan na saray Sabaton et agnatutumbok na saray saserdote ed templo so Sabaton ingen ta nansiansia ran andiay kasalanan?+  Balet ibagak ed sikayo a wadia so sakey a babaleg nen say templo.+  Anggaman ontan, no atalosan yo so kabaliksan na saya, ‘Say labay ko et panangasi,+ aliwan say bagat,’+ agyo komon inukom iray andian na kasalanan.  Ta say Anak na too so Katawan na Sabaton.”+  Kayari na intaynan to ed saman a pasen, sikatoy linmoob ed sinagoga ra, 10  tan walay sakey a lakin kinmebet* so lima to!+ Kanian tinepet dad sikato, “Kasin unong ed ganggan so mamaabig legan na Sabaton?” ta pian walay pangakusaan dad sikato.+ 11  Inkuan tod sikara: “No walay karnero yon naplag ed abot legan na Sabaton, siopad sikayo so agmangala tan agmangagwat ed satan?+ 12  Agta mas mabli ni so too nen say karnero? Kanian say panggawa na maabig diad Sabaton et unong ed ganggan.” 13  Insan inkuan tod laki: “Iyunat moy limam.” Kanian inyunat to, tan inmabig itan a singa la samay lima ton sakey. 14  Balet pinmaway iray Fariseo tan nantotongtongan day pamatey ed sikato. 15  Sanen akabatan iya nen Jesus, sikatoy tinmaynan diman. Amayamay met so tinmumbok ed sikato,+ tan pinaabig to ran amin, 16  balet binilibilin to ra ya agda ibabagad arum so nipaakar ed sikato,+ 17  pian nasumpal imay sinalita ed panamegley nen propeta Isaias, ya inkuan to: 18  “Say lingkor ko+ a pinilik, say inad-arok, ya inabobonan ko!*+ Iyan kod sikato so espirituk,+ tan ipalinew tod saray nasyon no anto so hustisya. 19  Agto misangsangan+ odino oningal, tan anggapoy makadngel na boses to diad saray manunan karsada. 20  Agto puteren so abalbal a tanubong, tan agto erepen so makuykuyep a pabilo,+ ya anggad napanalo to so hustisya. 21  On, diad ngaran to so panilaloan na saray nasyon.”+ 22  Diad saman et inyakar dad sikato so sakey a lakin abulag tan naemel lapud sinelepan na demonyo; tan sikatoy pinaabig to, kanian akapansalita tan akanengneng la so laki. 23  Mankelaw so amin a totoo, ya inkuan da: “Saya la kasi imay Anak nen David?” 24  Sanen nadngel iya na saray Fariseo, inkuan da: “Agnapapaway na sayan too iray demonyo no aliwan diad panamegley nen Beelzebub,* say manuley na saray demonyo.”+ 25  Lapud atebek toy nononoten da, inkuan tod sikara: “No naapag so sakey a panarian, nageba itan, tan no naapag so sakey a syudad odino sankaabungan, ag-itan mansiansia. 26  Ontan met, no si Satanas et papapawayen toy Satanas, kokontraen toy sarili to; no ontan, panon a mansiansia so panarian to? 27  Niarum ni, no papapawayen ko ray demonyo ed panamegley nen Beelzebub, siopa balet so mangiiter ed saray patumbok yo na pakayarin mamapaway ed saratan? Kanian sikaran mismo so mangukom ed sikayo. 28  Balet no papapawayen ko ray demonyo ed panamegley na espiritu na Dios, asabian kayo lay Panarian na Dios.+ 29  Odino panon a makaloob so sakey ed abung na mabiskeg a too tan nasamsam iray kayarian to, likud no baloren to nin unona imay mabiskeg a too? Insan to lad satan natakewan so abung to. 30  Siopaman ya anggapod dapag ko et sumpad siak, tan siopaman ya agmitipon ed siak et nitayak.+ 31  “Lapud saya et ibagak ed sikayo, amin a klase na kasalanan tan panagmudmora na totoo et naperdona, balet say panagmudmora ed espiritu et agnaperdona.+ 32  Alimbawa, siopaman a mansalita sumpad Anak na too et naperdona;+ balet siopaman a mansalita sumpad masanton espiritu et agnaperdona, balanglan diad sayan sistema na mundo* odino diad arapen.+ 33  “No maong kayon kiew, maong met iray bunga yo. No makapuy kayon kiew, makapuy met iray bunga yo. Nibiig so kiew ed panamegley na saray bunga to.+ 34  Sikayo ran ilalak na saray uleg,+ panon kayon makapansalita na maong iran bengatla anta mauges kayo? Ta no anto so walad puso, satan so ibabalikas na sangi.+ 35  Say maong a too et mangipapaway na maong iran bengatla manlapud maong a kayamanan to, bangta say mauges a too et mangipapaway na mauges iran bengatla manlapud mauges a kayamanan to.+ 36  Ibagak ed sikayo a mikuentaan iray totoo+ diad Agew na Panangukom parad balang andi-kakanaan ya ibabalikas da; 37  ta niyabawag kan matunong ed panamegley na saray salitam, tan naukom ka ed panamegley na saray salitam.” 38  Diad saman et inmebat so arum ed saray eskriba tan Fariseo, ya inkuan da: “Managbangat, labay mi makanengneng ed sika na sakey a tanda.”+ 39  Sikatoy inmebat, ya inkuan to: “Say henerasyon a mauges tan mikakalugoran* et naynay a manaanap na tanda, balet anggapoy tanda a niiter ed satan noag say tanda nen Jonas a propeta.+ 40  Ta no panon a si Jonas et taloy agew tan taloy labi a walad eges na balbaleg a sira,+ ontan met so Anak na too a taloy agew tan taloy labi to naani ed dalem na dalin.+ 41  Saray totoo ed Ninive et napaoli legan na panangukom a kaiba iyan henerasyon tan kondenaen da iya, ta nagbabawi iray totoo ed Ninive lapud samay impulong nen Jonas.+ Balet wadia so sakey a babaleg nen si Jonas.+ 42  Say reyna ed abalaten et napaoli legan na panangukom a kaiba iyan henerasyon tan kondenaen to itan, ta sikatoy nanlapud arawdawin pasen pian ondengel ed karunongan nen Solomon.+ Balet wadia so sakey a babaleg nen si Solomon.+ 43  “No ompaway ed sakey a too so sakey a demonyo,* sikatoy ondalan ed desierto diad panaanap toy napampainawaan, tan anggapoy naromog to.+ 44  Insan ibaga to, ‘Ompawil ak lad abung a nanlapuan ko,’ tan kasabi to et nanengneng ton anggapoy manaayam ed abung balet ta alinisan tan aparakep itan. 45  Insan sikatoy onla tan mangitagar na pitora nin nanduruman espiritu a mas mauges nen say sikato, tan kaloob da et manayam ira ditan, tan mas alodloor ni so pansumpalan na saman a too nen say dati.+ Ontan met so pagmaliwan na sayan mauges a henerasyon.” 46  Sanen sikatoy mansasalita ni ed saray totoo, akaalagey ed paway so ina to tan saray agagi to+ ta labay day mitongtong ed sikato.+ 47  Kanian walay angibaga ed sikato: “Ni! Akaalagey ed paway so inam tan saray agagim, ta labay day mitongtong ed sika.” 48  Sikatoy inmebat ed samay angibaga ed sikato: “Siopay inak, tan siopa ray agagik?” 49  Tan inturo to ray disipulo to, ya inkuan to: “Niraya so inak tan agagik!+ 50  Ta siopaman a manggagaway linawa nen Amak a walad tawen, sikato so agik a laki tan agik a bii tan inak.”+

Paimanod leksab

Odino “paralisado.”
Odino “na kamarerwak!”
Sakey a ngaran a manutukoy ed si Satanas.
Odino “sayan panaon.” Nengnengen so Glosaryo.
Odino “agmatoor.”
Odino “marutak ya espiritu.”