Unong ed si Mateo 2:1-23

  • Imbisita na saray astrologo (1-12)

  • Imbatik ed Ehipto (1-12)

  • Pinatey nen Herodes iray lalakin ugugaw (16-18)

  • Impawil ed Nazaret (19-23)

2  Kayari inkiyanak nen Jesus ed Betlehem+ na Judea diad panaon nen Herodes*+ ya ari, wala ray astrologo* a nanlapud bukig a linma ed Jerusalem,  ya inkuan da: “Iner so kawalaan na samay niyanak ya ari na saray Judio?+ Ta anengneng mi so bitewen to sanen wala kamid Bukig, kanian linma kami dia pian sikatoy igalang mi.”*  Sanen nadngel iya nen Arin Herodes, sikatoy naaburidon maong ontan met na amin a kaiba tod Jerusalem.  Tinipon to so amin a manunan saserdote tan saray eskriba, insan tinepetan to ra no iner so pangiyanakan ed Kristo.*  Inkuan dad sikato: “Diad Betlehem+ na Judea, ta oniay nisulat ed panamegley na propeta:  ‘Tan sika, O Betlehem ed dalin na Juda, aliwa kan sankamelagan a syudad ed limog na saray manuuley ed Juda, ta diad sika so pawayan na sakey a manuley, a manpastol ed totook ya Israel.’”+  Insan masekreton impatawag nen Herodes iray astrologo tan tinepetan to ra no kapigan so eksakton impaway na bitewen.  Sanen ibaki to la rad Betlehem, inkuan to: “La kayo tan seetan yon anapen so ugaw, tan sano aromog yo la, ipakabat yod siak ta pian onla ak met a mangigalang ed sikato.”  Kayari ran nadngel so ari, binmuat la ra. Samay bitewen ya anengneng da sanen wala rad Bukig+ et walad unaan da, anggad tinmunda itan diad petek na kawalaan na ugaw. 10  Nanliket iran maong diad impakanengneng dad bitewen. 11  Kaloob dad abung et anengneng da so ugaw a kaiba nen Maria ya ina to, tan tinmalimukor ira pian mangigalang* ed sikato. Nilukasan da met iray kayamanan da tan sikatoy niregaloan day balitok tan olibano tan mira. 12  Balet lapud pinasakbayan ira na Dios diad sakey a kugip+ ya agla ra ompapawil ed si Herodes, sinmempet la rad bansa ra a sananey so dinalan da. 13  Kasipot da, nampanengneng so anghel nen Jehova* ed si Jose diad sakey a kugip,+ a kuan to: “Bangon ka, awit mo so ugaw tan say ina to tan batik kayod Ehipto, tan mansiansia kayo diman tan alagar moy ibagak ed sika, ta say ugaw et magano lan anapen nen Herodes pian pateyen to.” 14  Kanian diad saman a labi et binmangon si Jose tan inawit toy ugaw tan say ina to tan linma rad Ehipto. 15  Sikatoy nanayam diman anggad impatey nen Herodes pian nasumpal so imbaga nen Jehova* ed panamegley na propeta to, a kuan to: “Tinawag ko so ana’ko ed Ehipto.”+ 16  Sanen akabatan nen Herodes a sikatoy asiliban na saray astrologo, agaylay pasnok to, kanian sikatoy angibaki na totoo pian ipapatey so amin ya ugugaw a lalaki ed Betlehem tan ed amin a distrito na satan, saramay mantaon na duara a paleksab, lapud aseguro to la nensaman ed saray astrologo no kapigan so impakanengneng dad samay bitewen.+ 17  Kanian asumpal imay nisulat ed panamegley nen propetan Jeremias, ya inkuan to: 18  “Walay boses a nadngel ed Rama, panakis tan panugaog. Si Raquel+ iman ya aakisan to ray ananak to, tan agto labay so paligliwa, ta anggapo la ra.”+ 19  Sanen inatey lay Herodes, nampanengneng so anghel nen Jehova* ed si Jose diad sakey a kugip+ diman ed Ehipto 20  tan inkuan to: “Bangon ka, awit mo so ugaw tan say ina to tan la kayod dalin na Israel, ta inatey la iramay malabay a mamatey ed* ugaw.” 21  Kanian sikatoy binmangon tan inawit to so ugaw tan say ina to insan linma rad dalin na Israel. 22  Balet sanen nadngelan to a say manuuley lad Judea et si Arquelao ya anak nen Herodes, sikatoy tinmakot ya onla diman. Sakey ni, lapud sikatoy pinasakbayan la na Dios ed sakey a kugip,+ sikatoy linmad teritorya na Galilea.+ 23  Tan sikatoy nanayam ed sakey a syudad a tinawag a Nazaret,+ pian nasumpal imay nisulat ed panamegley na saray propeta: “Sikatoy natawag a Nazareno.”*+

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Odino “mago.”
Odino “pian ondakmomo kamid sikato.”
Odino “Mesias; Sakey a Nilanaan.”
Odino “ondakmomo.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “iramay manaanap ed kamarerwa na.”
Nayarin nanlapud Hebreon balikas a mankabaliksay “simit.”