Unong ed si Mateo 18:1-35

  • Say sankamanunaan ed Panarian (1-6)

  • Saray sengegay pakagapolan (7-11)

  • Ilustrasyon nipaakar ed abalang a karnero (12-14)

  • No panon a papawilen so agi (15-20)

  • Ilustrasyon nipaakar ed agmamerdonan aripen (21-35)

18  Diad saman ya oras et inmasingger ed si Jesus iray disipulo, ya inkuan da: “Siopan talaga so manunaan ed Panarian na tawen?”+  Kanian tinawag toy sakey a melag ya ugaw tan pinaalagey tod pegley da  tan inkuan to: “Ibagak ed sikayoy tua, no agkayo magbabawi* tan magmaliw a singa sarayan ugugaw,+ agkayon balot makaloob ed Panarian na tawen.+  Sirin, siopaman a manpaabeba a singa sayan melag ya ugaw, sikato so manunaan ed Panarian na tawen;+  tan siopaman a mangawat ed sakey ed sarayan ugugaw diad ngaran ko et mangaawat met ed siak.  Balet siopaman a mangigapol ed sakey ed sarayan angkekelag a walaay pananisia ed siak, mas maong nin sabitan so beklew to na baton gilingan ya itetelek na asno tan ipalereg ed kaaralman na dayat.+  “Pakaskasi lay mundo lapud saya so sengegay pakagapolan! On, agnapaliisan iray pakagapolan, balet pakaskasi la imay too a panlapuan na satan!  No say limam odino salim sirin so sengegay pankasalanan mo,* putot mo itan tan ibantak mo.+ Mas maong nin pukol odino piley ka a mangawat na bilay, nen say duaray limam odino duaray salim a nibuntok ed andi-anggaan ya apoy.+  Ontan met, no say matam so sengegay pankasalanan mo,* sukit mo itan tan ibantak mo. Mas maong nin saksakey so matam a mangawat na bilay, nen say duaray matam a nibuntok ed manliob a Gehenna.*+ 10  Agyon balot leleglemewen so sakey ed sarayan angkekelag, ta ibagak ed sikayo a saray anghel da ed tawen et naynay a walad arapan nen Amak a walad tawen.+ 11  *—— 12  “Antoy nikuan yo? No say sakey a too et walaay 100 a karnero tan abalang so sakey,+ agto kasi itilak ed kapalandeyan so 99 tan anapen to imay sakey a nababalang?+ 13  Tan no naromog to, ibagak ed sikayo, lalon panliketan to itan nen say 99 ya ag-abalang. 14  Ontan met, aliwan makapaliket ed Amak* a walad tawen no nabalang so anggan sakey ed sarayan angkekelag.+ 15  “Niarum ni, no akagaway kasalanan so agim, la ka tan ibagam ed sikato so akalingoan to* a sikayon dua labat.+ No dengelen to ka, apapawil mo so agim.+ 16  Balet no agto ka dengelen, mangitagar ka na sakey odino duara ni, pian diad testimonya* na duara odino taloran tasi et napekderan so amin ya imbaga.+ 17  No agto ra dengelen, ibagam ed kongregasyon. No agto ni dengelen so kongregasyon, sikatoy ipasen mo lan singa sakey a too na saray nasyon+ tan singa sakey a managsingil na buis.+ 18  “Ibagak ed sikayoy tua, antokaman iray baloren yo diad dalin, abalor la iratan ed tawen, tan antokaman iray ukbaran yo diad dalin, naukbaran la iratan ed tawen. 19  Ibagak lamet ed sikayoy tua, no manpakna so duara ed sikayo diad dalin ya onkerew na antokaman ya importantin bengatla, gawaen itan na Amak a walad tawen.+ 20  Ta no iner so kawalaan na duara odino talora a nantitipon dia ed ngaran ko,+ wala ak ed sikara.” 21  Insan inmasingger ed sikato si Pedro tan inkuan to: “Katawan, maminpigak a perdonaen so agik a mankasalanan ed siak? Anggad maminpito?” 22  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Ibagak ed sika, aliwan anggad maminpito, noagta, anggad mamin-77.+ 23  “Satan so makasengeg no akin a say Panarian na tawen et nayarin niyaliling ed sakey ya ari a labay toy mikuentaan ed saray aripen to. 24  Sanen mikuekuentaan lad sikara, inloob na saray lingkor to so sakey a lakin akautang ed sikato na 10,000 talento.* 25  Balet lapud agmakabayar, ingganggan na katawan to a sikatoy ilako pati say asawa to tan ananak to tan amin a kayarian to pian makabayar.+ 26  Kanian tinmalimukor tan angigalang* ed sikato so aripen, ya inkuan to, ‘Anosan mo ak pa ni, ta bayaran ko itan ya amin ed sika.’ 27  Lapud akasian na katawan, imbulos to itan ya aripen tan agto la impabayaran imay utang to.+ 28  Balet pinmaway itan ya aripen tan aromog toy sakey ed saray kapara ton aripen ya akautang ed sikato na 100 a denario,* tan dinegkem to tan tinikel to, ya inkuan to, ‘Bayaran mo lay amin ya utang mo.’ 29  Kanian tinmalimukor tan akikasid sikato so kapara ton aripen, ya inkuan to, ‘Anosan mo ak pa ni, ta bayaran ta kan siansia.’ 30  Balet agto labay a dengelen, tan sikatoy tinmaynan tan impaipriso to anggad pakabayar to. 31  Sanen anengneng na saray kapara ton aripen so agawa, naermenan iran maong, tan linma ra tan indalem dad katawan da so amin ya agawa. 32  Kanian sikatoy impatawag na katawan to tan inkuan tod sikato: ‘Mauges kan aripen, agko la impabayaran so amin ya utang mo sanen akikasi kad siak. 33  Agta nepeg a kinasian mo met komon so kaparam ya aripen, a singa impangasik ed sika?’+ 34  Diad saman et sinmanok so katawan to, tan sikatoy impaipriso to, anggad pakabayar toy amin ya utang to. 35  Ontan met so gawaen ed sikayo na Amak ed tawen+ no agkayo manpeperdonaan a sanaagi manlapud kapusoan yo.”+

Paimanod leksab

Odino “manguman.”
Literal, “pakagapolan mo.”
Literal, “pakagapolan mo.”
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Apendise A3.
Odino posiblin, “Ama yo.”
Literal, “tan sikatoy banom.”
Literal, “sangi.”
Say 10,000 talento a pilak et mipetekan ed 60,000,000 denario. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “dinmakmomo.”
Nengnengen so Apendise B14.