Unong ed si Mateo 7:1-29

 • SERMON ED PALANDEY (1-27)

  • Agkayo la manguukom (1-6)

  • Mantultuloy ya onkerew, mananap, ontoktok (7-11)

  • Binmalitok a Ganggan (12)

  • Mainget a puerta (13, 14)

  • Nabidbir ed saray bunga ra (15-23)

  • Abung diad bato, abung ed kabueran (24-27)

 • Nikelawan iray totoo ed panagbangat nen Jesus (28, 29)

7  “Agkayo la manguukom+ ta pian agkayo naukom;  ta sikayoy ukomen unong ed paraan na panguukom yo,+ tan sikayoy sukaten unong ed sukat a panusukat yo.+  Akin sirin et onnenengneng kad dutak a walad mata na agim, balet ta agmo naiimano so troso* a walad mismon matam?+  Odino panon mon nibagad agim ya, ‘Ekalen ko pa ’tay dutak ed matam,’ anta walay troso ed mismon matam?  Mansimpisimpitan! Ekal mo nin unona so troso ed mismon matam, pian nanengneng mon maong no panon mon ekalen so dutak ed mata na agim.  “Agyo iiter ed saray aso so antokaman a masanto, tan agyo ibubuntok ed saray baboy iray perlas yo,+ pian agdan balot iratan gatin-gatinan tan sikayoy puliktaran tan bingkasen da.  “Mantultuloy kayon onkerew, tan naikdan kayo;+ mantultuloy kayon mananap, tan makaromog kayo; mantultuloy kayon ontoktok, tan nalukasan kayo;+  ta balang sakey ya onkekerew et makaawat,+ tan balang sakey a manaanap et makaromog, tan balang sakey ya ontotoktok et nalukasan.  On, siopad sikayoy ikdan toy bato so anak to no onkekerew na tinapay? 10  Odino ikdan toy uleg no onkekerew na sira? 11  Kanian, no sikayo ni lanlamang et amta yoy mangiter na maong iran regalo ed ananak yo anggano mauges kayo, agta nagkalalo so Ama yon walad tawen a mangiter na maong iran bengatla+ ed saramay onkekerew ed sikato?+ 12  “Sirin, amin a labay yon gawaen na totoo ed sikayo, ontan met so nepeg yon gawaen ed sikara.+ Diad tua, saya so kabaliksan na Ganggan tan sulsulat na saray Propeta.+ 13  “Loob kayo ed mainget a puerta,+ lapud malapar so puerta tan maawang so dalan ya ompugta ed kadederal, tan dakel so onloloob ed satan; 14  bangta mainget so puerta tan makisir so dalan ya ompugta ed bilay, tan daiset so makakaromog ed satan.+ 15  “Manalwar kayo ed saray palson propeta+ ya oonla ed sikayo a mankunkunwarin karnero,+ balet ta diad tua et sikaray masisiban lobo.+ 16  Nabidbir yo ra ed saray bunga ra. Agta saray totoo et agbalot makaburbor na saray ubas ed kasabitan odino saray igos ed dikarikan nansabit?+ 17  Ontan met, balang maong a kiew et manbubunga na maong, balet balang makapuy a kiew et manbubunga na andi-kakanaan.+ 18  Say maong a kiew et agnayarin manbunga na andi-kakanaan, tan say makapuy a kiew et agnayarin manbunga na maong.+ 19  Balang kiew ya agmanbubunga na maong et batangen tan ibuntok ed apoy.+ 20  No ontan sirin, nabidbir yo iratan a totoo diad saray bunga ra.+ 21  “Aliwan balang sakey ya ontatawag ed siak na, ‘Katawan, Katawan,’ et makaloob ed Panarian na tawen, noagta saman labat so manggagawa ed linawa nen Amak a walad tawen.+ 22  Diad satan ya agew et dakel so mangikuan ed siak: ‘Katawan, Katawan,+ agta nampropesiya kami diad ngaran mo, tan amapaway kami na saray demonyo diad ngaran mo, tan nanggawa kami na dakel a makapanyarin gawa* diad ngaran mo?’+ 23  Balet ta ibagak ed sikara: ‘Agta kayon balot kabat! Arawi kayod siak, sikayo ran manggagaway kaugsan!’+ 24  “Kanian balang sakey a makadngel ed sarayan salitak tan gawaen to iraya et miparad sakey a makabat a too ya impaalagey toy abung to diad balbaleg a bato.+ 25  Tan inmuran na maksil tan dinmelap tan binmasig so maksil a dagem ed satan ya abung, balet ag-akusbo lapud akaletneg itan diad bato. 26  Niarum ni, balang sakey ya ondedengel ed sarayan salitak balet ta agto gagawaen iraya et singa sakey a toon makulangkulang ya angipaalagey na abung to ed kabueran.+ 27  Tan inmuran na maksil tan dinmelap tan binmasig ed satan ya abung so maksil a dagem,+ tan akusbo tan agaygay itan.” 28  Kasumpal nen Jesus ya imbaga iraya, mandinayew iray totoo ed paraan na panagbangat to,+ 29  ta binangatan to ra a singa panagbangat na sakey a toon walaay autoridad,+ ya aliwan singa saray eskriba ra.

Paimanod leksab

Odino “pagsen; biga.”
Odino “milagro.”