Unong ed si Mateo 4:1-25

  • Tinukso na Diablo si Jesus (1-11)

  • Ginmapon nampulong si Jesus ed Galilea (12-17)

  • Atawag iray unonan disipulo (18-22)

  • Nampulong, nambangat, tan amaabig si Jesus (23-25)

4  Insan si Jesus et inyakar na espiritu diad kalawakan, tan sikatoy tinukso+ na Diablo.+  Kayari ton nanayunal ed 40 agew tan 40 labi, alikna toy eras.  Tan sikatoy inasinggeran na Managtukso,+ ya inkuan to: “No anak kay Dios, ibagam ed sarayan bato a magmaliw iran tinapay.”  Balet sikatoy inmebat: “Walan nisulat: ‘Aliwan tinapay labat so pambilay na too, noagta say amin a salitan manlalapud sangi nen Jehova.’”*+  Insan sikatoy inyakar na Diablo ed masanton syudad,+ tan pinaalagey to ed toktok na padir* na templo+  tan inkuan tod sikato: “No anak kay Dios, taboy ka, ta walan nisulat: ‘Iganggan to ray anghel to pian awiten da ka ed saray lima ra, pian ag-onkenad bato so salim.’”+  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Nisulat met: ‘Agmo nepeg a suboken si Jehova* a Dios mo.’”+  Sikatoy inyakar met na Diablo ed atagtagey a palandey tan impanengneng tod sikato so amin a panarian na mundo tan say karakpan na saratan.+  Tan inkuan tod sikato: “Amin iraya et iter kod sika no ondakmomo ka tan mandayew kad siak a maminsan.” 10  Et inkuan nen Jesus ed sikato: “Arawi ka, Satanas! Ta walan nisulat: ‘Si Jehova* a Dios mo so nepeg mon dayewen,+ tan sikato labat so nepeg mon panlingkoran.’”*+ 11  Insan sikatoy tinaynan na Diablo,+ tan sinmabi iray anghel tan nanlingkor irad sikato.+ 12  Natan sanen nadngelan ton narel si Juan,+ sikatoy amaarap ed Galilea.+ 13  Niarum ni, diad intaynan tod Nazaret, sikatoy akasabid Capernaum+ tan nanayam diman, diad gilig na dayat ed saray distrito na Zebulon tan Neftali, 14  pian nasumpal imay nisulat ed panamegley nen propeta Isaias, ya inkuan to: 15  “O dalin na Zebulon tan dalin na Neftali, diad dalan a mamaarap ed dayat, diad biek na Jordan, say Galilea na saray nasyon! 16  Saray totoon walad kabilungetan et akanengneng na baleg a liwawa, tan sinminag so liwawa+ ed saramay walad dalin na anino na patey.”+ 17  Manlapu lad saman et ginapoan nen Jesus so manpulong, ya ibabaga to: “Magbabawi kayo, ta asingger lay Panarian na tawen.”+ 18  Sanen sikatoy manaakar ed gilig na dayat na Galilea, anengneng to so sanagi, si Simon a tatawagen a Pedro+ tan si Andres ya agi to, a mangipepelag na iket ed dayat, ta sumisigay ira.+ 19  Tan inkuan tod sikara: “Tumbok kayod siak, tan gawaen ta kayon sumisigay na totoo.”+ 20  Tinaynan dan tampol iray iket tan tinmumbok irad sikato.+ 21  Sanen intuloy toy panaakar to, anengneng toy sanagin Santiago tan Juan.+ Wala rad baloto a kaiba ray ama ran si Zebedeo, ya aapigeren da iray iket da, tan tinawag to ra.+ 22  Tinaynan dan tampol so baloto tan say ama ra tan tinmumbok irad sikato. 23  Insan niliber toy interon Galilea,+ a nambabangat ed saray sinagoga+ ra tan impupulong to so maong a balita na panarian tan pinapaabig to so amin a klase na sakit tan amin a klase na beblay na totoo.+ 24  Tan kinmayat ed interon Sirya so balita nipaakar ed sikato, tan inyaakar dad sikato so amin a manlilikna na nanduruman sakit tan irap,+ saramay aselepan na demonyo+ tan saray dumurulot+ tan paralitiko, tan sikaray pinaabig to. 25  Lapud saya, sikatoy tinumbok na dakel a totoo a nanlapud Galilea tan Decapolis* tan Jerusalem tan Judea tan dia ed biek na Jordan.

Paimanod leksab

Nengnengen so Apendise A5.
Odino “ed sankatageyan a pasen.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “so pangiyapayan na sagradon panaglingkor.”
Odino “Rehyon na Samploran Syudad.”