Unong ed si Mateo 28:1-20

  • Apaoli si Jesus (1-10)

  • Apasuksokan a mantila iray sundalo (11-15)

  • Ganggan ya ibangat iray totoo pian magmaliw a disipulo (16-20)

28  Kayari na Sabaton, sanen onliliwawa la diad unonan agew na simba, linmay Maria Magdalena tan samay sakey nin Maria pian nengnengen da so lubok.+  Tan walay agawan maksil a yegyeg, ta linmeksab so anghel nen Jehova* manlapud tawen tan inmasingger tan intulin to so bato, tan yinmurong ditan.+  Say itsura to et singa kirmat, tan say kawes to et amputiputi a singa niebe.+  On, lapud ataktakot ed sikato iray manbabantay, manggiwgiw ira tan nagmaliw iran singa inatey.  Balet inkuan na anghel ed saray bibii: “Agkayo natatakot, ta amtak ya aanapen yoy Jesus a nipasak ed poste.+  Anggapo la dia, ta apaoli la, unong ya imbaga to.+ Gali dia, nengneng yo yay angiparukolan ed sikato.  Tan onla kayon tampol a mangibaga ed saray disipulo to a sikatoy apaoli manlapud inaatey, tan sikatoy unona lad Galilea.+ Sikatoy nanengneng yod man. Imbagak lad sikayo.”+  Kanian lapud takot tan panlikliket da, sikaray nanapuran tinmaynan ed pakanodnonotan a lubok, a binmatik irad saray disipulo to pian ibaga ra itan.+  Tan inabet ira nen Jesus tan inkuan to: “Maabig ya agew!” Sikaray inmasingger tan binembenan da iray sali to tan angigalang* ira ed sikato. 10  Insan inkuan nen Jesus ed sikara: “Agkayo natatakot! La kayo, ibaga yod saray agagik pian onla rad Galilea, tan nanengneng da ak diman.” 11  Sanen wala la rad dalan, linmad syudad so arum ed saray guardia+ tan imbaga rad saray manunan saserdote so amin ya agawa. 12  Tan akitipon iraya ed saray mamatatken tan nantotongtong ira, insan inikdan day dakel a pilak iramay sundalo 13  tan inkuan da: “Oniay ibaga yo, ‘Nen labi et sinmabi iray disipulo to tan sikatoy tinakew da sanen nanaugip kami.’+ 14  Tan no narengelan iya na gobernador, ipaliwawa mid sikatoy agawa,* kanian agkayo mapaga.” 15  Kanian inawat da iray pilak tan ginawa ra so ingganggan ed sikara, tan kinmayat iyan istorya ed saray Judio anggad sayan panaon. 16  Balet saray 11 a disipulo et linmad Galilea+ diad samay palandey ya imbaga nen Jesus a pambanaan da.+ 17  Sanen sikatoy anengneng da, angigalang* ira, balet say arum et nanduaruwa. 18  Inmasingger si Jesus tan inkuan tod sikara: “Amin a pakauley ed tawen tan diad dalin et niiter lad siak.+ 19  Onla kayo sirin tan ibangat yo iray totoo ed amin a nasyon+ pian magmaliw iran disipulok, a bautismoan yo ra+ ed ngaran na Ama tan ed ngaran na Anak tan ed ngaran na masanton espiritu, 20  ya ibangat yo ran mangunor ed amin ya ingganggan kod sikayo.+ Tan wala ak ed sikayo ed amin ya agew anggad kaunoran a parte na sistema na mundo.”*+

Paimanod leksab

Nengnengen so Apendise A5.
Odino “dinmakmomo.”
Literal, “sikatoy kombinsien mi.”
Odino “dinmakmomo.”
Odino “parte na panaon.” Nengnengen so Glosaryo.