Unong ed si Mateo 16:1-28

  • Kinerew so sakey a tanda (1-4)

  • Lebadura na saray Fariseo tan Saduceo (5-12)

  • Saray tombok na Panarian (13-20)

    • Niletneg ed sakey a bato so kongregasyon (18)

  • Nipasakbay so ipatey nen Jesus (21-23)

  • Tuan disipulo (24-28)

16  Inmasingger ed sikato iray Fariseo tan Saduceo tan kinerew dad sikato a panengnengan to ray sakey a tanda manlapud tawen pian suboken da.+  Inkuan tod sikara: “Sano labi la et ibabaga yon, ‘Marakep so panaon, ta ambalbalangay tawen,’  tan diad kabuasan, ‘Ambetel tan mauran so panaon natan, ta ambalbalangay tawen tan malurelurem.’ Amta yon ipaliwawa so itsuray tawen, balet agyo nipaliwawa iray tanda na panaon.  Say henerasyon a mauges tan mikakalugoran* et naynay a manaanap na tanda, balet anggapoy tanda a niiter ed satan+ noag say tanda nen Jonas.”+ Diad saman et tinmaynan la tan intilak to ra.  Natan et binmaliw ed dayat iray disipulo tan alingwanan day angawit na tinapay.+  Inkuan nen Jesus ed sikara: “Manbantay kayo tan manalwar kayo ed lebadura na saray Fariseo tan Saduceo.”+  Kanian nantotongtong ira, ya inkuan da: “Anggapoy inawit tayon tinapay.”  Amta iya nen Jesus, kanian inkuan to: “Akin et pantotongtongan yoy agyo impakaawit na tinapay, sikayo ran kulang na pananisia?  Agyo ta ni nala so punto, odino agyo ta nanonotan imay limaran tinapay ya impakan ed 5,000 tan samay pigaran angkakabaleg a buksot ya atipon yo?+ 10  Odino samay pitoran tinapay ya impakan ed 4,000 tan samay pigaran angkakabaleg a buksot* ya atipon yo?+ 11  Akin et agyo natalosan a say tutukoyen ko et aliwan tinapay? Balet manalwar kayo ed lebadura na saray Fariseo tan Saduceo.”+ 12  Diad saman et atalosan da la imay inkuan to, a manalwar ira ed bangat na saray Fariseo tan Saduceo, aliwan diad lebadura na tinapay. 13  Sanen akasabi lay Jesus diad rehyon na Cesarea Filipos, tinepetan to iray disipulo to: “Siopa so Anak na too unong ed ibabaga na saray totoo?”+ 14  Inkuan da: “Wala ray mangibabagan si Juan Bautista,*+ ibabagay arum, si Elias,+ tan say kuan na arum et si Jeremias odino sakey ed saray propeta.” 15  Inkuan tod sikara: “Balet parad sikayo, siopa ak?” 16  Inmebat si Simon Pedro: “Sika so Kristo,+ say Anak na mabilay a Dios.”+ 17  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Maliket ka, Simon ya anak nen Jonas, lapud ag-itan imparungtal ed sika na laman tan dala,* noag say Amak a walad tawen.+ 18  Tan ibagak met ed sika: Sika si Pedro,+ tan diad sayan bato+ so pangiletnegan ko na kongregasyon ko, tan ag-itan natalonaan na saray puerta na Lubok.* 19  Iter kod sika iray tombok na Panarian na tawen, tan antokaman iray baloren mo diad dalin, abalor la iratan ed katawenan, tan antokaman iray ukbaran mo diad dalin, naukbaran la iratan ed katawenan.” 20  Insan binilibilin to iray disipulo ya agda ibabaga ed anggan siopa a sikato so Kristo.+ 21  Manlapud saman et ginapoan nen Jesus ya ipaliwawa ed saray disipulo to a nepeg toy onla ed Jerusalem tan pairapen a maong na saray mamatatken tan saray manunan saserdote tan saray eskriba, tan sikatoy pateyen da tan paolien ed komatlon agew.+ 22  Diad saya et sikatoy inyakar nen Pedro ed pireg tan binano to, ya inkuan to: “Kasian moy sarilim, Katawan; ag-iyan balot nagawa ed sika.”+ 23  Balet imbeneg toy Pedro, tan inkuan to: “La kad benegan ko, Satanas! Makasbel kad siak, ta say iisipen mo et kanonotan na totoo, aliwan kanonotan na Dios.”+ 24  Insan inkuan nen Jesus ed saray disipulo to: “Siopaman a labay toy ontumbok ed siak, iburi toy sarili to tan sakbaten toy panamairapan a poste* to tan mantultuloy ya ontumbok ed siak.+ 25  Ta siopaman a malabay a mangisalba ed bilay* to et nabalang to, balet siopaman a makabalang ed bilay* to lapud siak et naromog to.+ 26  On, antoy nagunggona na sakey a too no nakayarian toy interon mundo balet ta nabalang toy bilay* to?+ Odino antoy iter na sakey a too a kasalat na bilay* to?+ 27  Ta onsabi so Anak na too ed gloria na Ama to a kaiba iray anghel to, insan iter to so tumang na kada sakey unong ed gawa to.+ 28  Ibagak ed sikayoy tua, wala ray manalalagey dia ya agdan balot natawayan so ipapatey anggad agda ni nanengneng so Anak na too ya onsabi ed Panarian to.”+

Paimanod leksab

Odino “agmatoor.”
Odino “buksot a pananginay abasto.”
Odino “Juan a Managbautismo.”
Odino “na too.”
Odino “Hades,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwa.”