Unong ed si Marcos 5:1-43

  • Ingganggan nen Jesus iray demonyo ya onloob ed saray baboy (1-20)

  • Anak nen Jairo; diniwit na bii so saloy na kawes nen Jesus (21-43)

5  Insan akasabi ra ed biek na dayat diad rehyon na saray Geraseno.+  Kaepas nen Jesus ed baloto, inmabet ed sikato so sakey a toon aselepay demonyo* a nanlapud kawalaan na saray lubok.*  Say panaayaman to et diad kawalaan na saray lubok, tan anggad saman a panaon et anggapo nin balot so akabalor ed sikato ya ag-akablos, anggano inggulonggulong da ni.  Aminpiga lan binalor na gulonggulong iray sali tan lima to, balet pinupultot to iratan tan aderalderal; tan sikatoy agnapatulok na anggan siopa.  Tan agew-labin oneeyag diad kawalaan na saray lubok tan diad kapalandeyan tan susugat-sugaten to na bato so laman to.  Balet sanen abantag toy Jesus, sikatoy binmatik tan dinmakmomo ed sikato.+  Insan oniay makmaksil ya inyeyag to: “Antoy pibabalik ed sika, Jesus ya Anak na Sankatagyan a Dios? Pansambaen ta kad Dios ya agmo ak papairapen.”+  Ta imbaga la nen Jesus: “Paway kad satan a too, sikan demonyo.”*+  Tan sikatoy tinepetan nen Jesus: “Antoy ngaran mo?” Inyebat to: “Say ngaran ko et Lehyon,* ta dakdakel kami.” 10  Tan sikatoy aminpigan akikasi ed si Jesus ya agto papapawayen ed saman a pasen irayan espiritu.+ 11  Natan et walay dakdakel a baboy+ a mansasabsab diad palandey.+ 12  Kanian akikasi ed sikato irayan espiritu: “Abuloyan mo kamin onloob ed saray baboy.” 13  Kanian inabuloyan to ra. Diad saman et pinmaway iramay demonyo* tan linmoob irad saray baboy, tan kibatiktik ed kelas so manga 2,000 a baboy, tan tinmataboy irad dayat, tan nalner iran amin. 14  Balet batik iray managkomponi ed saratan tan imbalita ra itan diad syudad tan diad kaumaan, tan linma iray totoo pian nengnengen day agawa.+ 15  Kanian linma rad si Jesus, tan anengneng dan akayurong imay laki a datin sinelepan na lehyon na demonyo, ya akakawes la tan limpio lay nonot to, tan tinmakot ira. 16  Insalaysay met ed sikara na saramay akanengneng no panon iyan agawa ed lakin sinelepan na demonyo tan no antoy agawa ed saray baboy. 17  Kanian akikasi rad si Jesus ya ontaynan lad lugar da.+ 18  Natan sanen sikatoy onlulugan lad baloto, samay laki a datin sinelepan na demonyo et akikasi a mila ed sikato.+ 19  Balet agto inabuloyan, noagta inkuan tod sikato: “Sempet kad kakanayon mo, tan ibalitam ed sikara so amin a ginawa nen Jehova* ed sika tan say panangasi ya impanengneng tod sika.” 20  Linma iyan laki tan inyabawag tod Decapolis* so amin a ginawa nen Jesus ed sikato, tan mankelaw so amin a totoo. 21  Sanen akabaliw lamet si Jesus diad biek a gilig na dayat ed panamegley na baloto, dia ni labat ed baybay et dinmadago lad sikato so amayamay a totoo.+ 22  Sinmabi natan so sakey ed saray manangasikaso na sinagoga, a manngaray Jairo, tan kanengneng tod si Jesus, sikatoy dinmakmomo ed salian to.+ 23  Sikatoy aminpigan akikasi, ya inkuan to: “Grabe so sakit na* ana’kon bii. Ipangasim pay mila tan itapew mo ray limam ed sikato+ ta pian onabig tan manbilay.” 24  Diad saman et akilad sikato si Jesus, tan ontutumbok ed sikato so amayamay a totoo tan leletleten da. 25  Natan et walay sakey a bii a 12 taon lan+ manpaparala.+ 26  Dakel lay dinalan ton irap* ed lima na saray managtambal tan naupot lay amin a kaykayarian to, balet ag-inmabig noagta lalon linmoor. 27  Sanen nadngelan toy balita nipaakar ed si Jesus, sikatoy akiletletan ed totoo tan inmasingger ed benegan nen Jesus tan diniwit toy kawes to,+ 28  ta naynay ton ibabaga: “No nadiwit ko labat so kawes to, onabig ak la.”+ 29  Tinmundan tampol so pampaparala to, tan alikna to a sikatoy inmabig la ed makapairap a sakit to. 30  Tampol ya alikas nen Jesus a walay pakayarin+ pinmaway ed sikato, tan nilingaw to iray totoo tan inkuan to: “Siopay aniwit ed kawes ko?”+ 31  Inkuan ed sikato na saray disipulo to: “Nanenengneng mon leletleten ka na saray totoo, insan itepet mon, ‘Siopay aniwit ed siak?’” 32  Balet sikatoy nanlingaw-lingaw pian nanengneng to no siopay nanggawa ed saya. 33  Natatakot tan manggiwgiw imay bii lapud amta toy agawad sikato, tan sikatoy inmasingger tan dinmakmomo ed arapan nen Jesus tan impatua to so amin. 34  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Ana’ko, pinaabig ka na pananisiam. La ka, niwala komon ed sikay kareenan,+ tan onabig ka lad makapairap a sakit mo.”+ 35  Legan to nin mansasalita, walay sinmabin pigaran lalaki a nanlapud abung na manangasikaso na sinagoga tan inkuan da: “Inatey lay anak mo! Akin et abalaen mo ni so Managbangat?”+ 36  Balet nadngel nen Jesus so imbaga ra tan inkuan tod manangasikaso na sinagoga: “Agka natatakot, ipatnag mo labat so pananisiam.”+ 37  Natan et anggapoy inabuloyan ton milad sikato nilikud ed si Pedro, Santiago, tan si Juan ya agi nen Santiago.+ 38  Kanian linma rad abung na manangasikaso na sinagoga, tan anengneng ton agulo iray totoo tan wala ray onaakis tan manugaog.+ 39  Kaloob to, inkuan tod sikara: “Akin et agulo tan onaakis kayo? Ag-inatey so ugaw noagta nanaugip labat.”+ 40  Lapud saya et sikatoy inelek-elekan da. Balet sanen apapaway to la ran amin, intagar toy ama tan ina na samay ugaw tan saramay iba to, tan sikatoy linmoob ed kawalaan na ugaw. 41  Insan binembenan toy lima na ugaw, tan inkuan to: “Talitha cumi,” a no ipatalos et mankabaliksay: “Ugaw a bii, bangon ka!”+ 42  Tampol a binmangon so marikit tan nanakar. (Sikatoy mantaon na 12.) Tan agda apokpokay liknaan da lapud agaylay liket da. 43  Balet binilin to ran aminpigapiga* ya agda ipapaamta iya ed anggan siopa,+ tan impaikdan toy naakan imay marikit.

Paimanod leksab

Odino “saray pakanodnonotan a lubok.”
Odino “marutak ya espiritu.”
Odino “marutak ya espiritu.”
Say “lehyon” et manunan grupo na Romanon armada nensaman. Ipapabitar dia na sayan salita so dakerakel a bilang.
Odino “marutak ya espiritu.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “Rehyon na Samploran Syudad.”
Odino “Ompapatey lay.”
Odino “Dakel lay panotot ya alikna to.”
Odino “binilibilin to ra.”