Unong ed si Lucas 14:1-35

  • Apaabig ed Sabaton so lakin linmarag so laman to (1-6)

  • Magmaliw a mapaabeban sangkaili (7-11)

  • Imbitaan iramay agmakabales ed sika (12-14)

  • Ilustrasyon nipaakar ed saray naimbitaan a nambaraan (15-24)

  • Bili na pagmaliw a disipulo (25-33)

  • Tinmabang ya asin (34, 35)

14  Aminsan, sanen sikatoy linmad abung na sakey ed saray lider na saray Fariseo legan na Sabaton pian midungo, sikatoy iimanoen dan maong.  Tan walad arapan to so sakey a lakin linmarag so laman to.  Kanian tinepetan nen Jesus iramay makabat ed Ganggan tan saray Fariseo: “Kasin unong ed ganggan so mamaabig legan na Sabaton odino andi?”+  Balet ag-ira inmesel. Diad saman et binembenan to imay laki, pinaabig to, insan pinaonla to la.  Insan inkuan tod sikara: “Siopad sikayo so agmangagwat a tampol ed anak to odino baka to no naplag ed bobon+ diad agew na Sabaton?”+  Tan ag-ira akaebat.  Insan sikatoy angisalaysay na sakey ya ilustrasyon ed saray naimbitaan, lapud naimano ton pipilien da iray sankaprominentian a pasen.+ Inkuan tod sikara:  “No walay angimbitad sika ed sakey a bansal, agka onyuyurong ed sankaprominentian a pasen.+ Ompan walay inimbitaan to met a mas gagalangen nen say sika.  Insan samay angimbitad sikayon dua et onasingger tan ibaga tod sika, ‘Iter mo iyan pasen ed sayan too.’ Diad ontan et nabaingan ka tan onla kad sankaabebaan a pasen. 10  Balet no naimbitaan ka, la ka tan yurong kad sankaabebaan a pasen, pian sano onasingger imay angimbita ed sika, ibaga ton, ‘Kaaro, diman ka lad bandad tagey.’ Diad ontan et napagalangan kad arapan na amin a kaparam a sangkaili.+ 11  Ta balang sakey a mangiyaatagey ed sarili to et niyabeba, tan siopaman a mangiyaabeba ed sarili to et niyatagey.”+ 12  Insan imbaga to met ed samay angimbita ed sikato: “No mangiparaan kay pangugtoan odino pangdeman, agmo tatawagen iray kakaarom odino agagim odino kakanayon mo odino mayayaman a kakaabay mo. Ta ompan imbitaan da ka met tan magmaliw itan a bales ed sika. 13  Balet no mangiparaan kay ponsia, imbitaan mo iray pobri, lupoy, piley, bulag;+ 14  tan naliketan ka, lapud ag-ira makabales ed sika. Ta ombales so Dios ed sika no paolien+ to la ray matunong.” 15  Nen nadngel iraya na sakey ed saray kapara ton sangkaili, inkuan tod sikato: “Maliket imay mangan* diad Panarian na Dios.” 16  Inkuan nen Jesus ed sikato: “Walay sakey a toon angiparaan na baleg a pangdem,+ tan dakel so inimbitaan to. 17  Imbaki toy aripen to sanen oras lay pangdem pian tawagen iramay naimbitaan, ‘Gali la, ta akaparaan lay pangdeman.’ 18  Balet parepareho ran nambaraan.+ Inkuan na samay inmuna, ‘Angaliw ak na daralusan tan kaukolan kon laen tan nengnengen; pasensia ka la, ta agak makakar.’ 19  Tan inkuan na samay sakey, ‘Angaliw ak na limaran paris a baka tan nengnengen ko ni iratan; pasensia ka la, ta agak makakar.’+ 20  Inkuan met na samay sakey ni, ‘Kapkapangasawak kanian agak makaonla.’ 21  Kanian pinmawil imay aripen tan imbaga to iraya ed katawan to. Sinmanok so akan-abung tan inkuan tod aripen to, ‘Apuram so onlad saray manunan karsada tan diad saray karsada ed syudad, tan itagar mo dia iray pobri tan lupoy tan bulag tan piley.’ 22  Kayari na satan et imbaga na aripen, ‘Katawan, agawaan ko lay ingganggan mo, balet ta malugar ni.’ 23  Inkuan na katawan ed aripen, ‘La kad saray dalan tan diad saray mainget a karsada, tan pasoot mo ran onloob, pian napano so abung ko.+ 24  Ibagak ed sikayo, anggapod saramay naimbitaan so makataway ed imparaan kon pangdeman.’”+ 25  Natan et kaiba ton manbiabiahe so dakel a totoo, tan sikatoy inmarap ed sikara tan inkuan to: 26  “No walay siopaman ya onasingger ed siak tan agto busolen* so ama to tan ina to tan asawa to tan ananak to tan agagi ton lalaki tan bibii, on, anggan say mismon bilay* to,+ sikatoy agnayarin magmaliw a disipulok.+ 27  Siopaman ya agmanakbat ed panamairapan a poste* to tan ag-ontumbok ed siak et agnayarin magmaliw a disipulok.+ 28  Alimbawa, siopad sikayo so malabay a mangipaalagey na tori ya agni onyurong ya unona tan kuentaen toy nagastos pian naseguro to no kasin walay magenap a panumpal tod satan? 29  Ta no andi, nayarin niletneg to so pundasyon na satan balet ta agto nasumpal, tan amin a makanengneng et mamalaw ed sikato, 30  ya ikuan da: ‘Inggapo na sayan too so mangipaalagey balet agto sarag a sumpalen.’ 31  Odino siopan ari a manmamartsa pian miguerra ed sananey ya ari, so agni onyurong ya unona tan onkerew na simbawa no kasin sikato tan say 10,000 sundalo to et sarag dan taloen imay kalaban to a walaay 20,000 sundalo? 32  No bilang ta agto sarag a taloen, legan sirin a sikatoy wala nid arawi, sikatoy mangibaki la na ulop na saray embahador tan mikareenan la. 33  Ontan met sirin, anggapod sikayo so nayarin magmaliw a disipulok no agto taynanan so amin a kaykayarian to.+ 34  “Tuan say asin et maabig. Balet no tinmabang la itan, panon yon napapawil so taway na satan?+ 35  Agnayarin ilaok itan ed dalin odino pan-abono. Ibantak la itan na totoo. Siopaman a walaay layag et ondengel komon.”+

Paimanod leksab

Literal, “mangan na tinapay.”
Odino “tan mas aroen to.”
Odino “kamarerwa.”
Nengnengen so Glosaryo.