Unong ed si Lucas 12:1-59

 • Lebadura na saray Fariseo (1-3)

 • Takotan so Dios, aliwan totoo (4-7)

 • Pamidbir ed impikasakey ed Kristo (8-12)

 • Ilustrasyon nipaakar ed makulangkulang a mayaman a too (13-21)

 • Agkayo la mapagpaga (22-34)

  • Melag a pulok (32)

 • Pantultuloy a pambantay (35-40)

 • Say matoor a manag-asikaso tan agmatoor a manag-asikaso (41-48)

 • Aliwan kareenan, noagta inkaapag-apag (49-53)

 • Kaukolan a surien iray panaon (54-56)

 • Piaregloan (57-59)

12  Kaleganan na saman, sanen nantitipon so pigapigan libo a totoo, ya akapanggagatinan la ray sali ra, sikatoy nansalita nin unona ed saray disipulo to: “Manalwar kayod lebadura na saray Fariseo, a satan et pansimpisimpitan.+  Balet anggapoy bengatlan maalwar a sinakoban ya agniparungtal, tan anggapoy sekreton agnaamtaan.+  Kanian antokaman iray ibaga yod kabilungetan et narengelan diad liwawa, tan say iyesaes yod loob na saray kuarto et niyabawag ed toktok na kaabungan.  Niarum ni, ibagak ed sikayo, kakaarok,+ agyo tatakotan iramay mamatey na laman tan kayari na saya et anggapo lay arum a nayarian dan gawaen.+  Balet ipalinew kod sikayo no siopay takotan yo: Takotan yo imay kayari ton mamatey et walay pakauley ton mangibuntok diad Gehenna.*+ On, ibagak ed sikayo, Sikato so takotan yo.+  Agta say limaran anuyaw et manbili labat na duaran sinsilyo?* Ingen ta anggapo ed saratan so nalingwanan* na Dios.+  Tan anggan saray buek yo et abilang ya amin.+ Agkayo natatakot; mas mabli kayo nen say dakel ya anuyaw.+  “Ibagak ed sikayo, balang sakey a mamidbir ed siak ed arapan na totoo,+ sikatoy bidbiren met na Anak na too ed arapan na saray anghel na Dios.+  Balet siopaman a mangiburi ed siak ed arapan na totoo et iburi met ed arapan na saray anghel na Dios.+ 10  Tan balang sakey a mangibaga na salitan sumpad Anak na too, sikatoy naperdona, balet siopaman a manmudmora ed masanton espiritu et agnaperdona.+ 11  No iyarap da kayod nandaragup a totoo,* saray opisyal na gobierno, tan saray autoridad, agkayo manpapaga no panoy pangidepensa yod sarili yo odino no antoy ibaga yo,+ 12  ta diad satan lanlamang ya oras et ibangat kayo na masanton espiritu no anto iray nepeg yon ibaga.”+ 13  Insan inkuan ed sikato na sakey ed saray totoo: “Managbangat, ibagam pad agik ya iyapag to ak na tawir.” 14  Inkuan tod sikato: “Siopay anuro ed siak bilang ukom odino manamegley ed sikayo?” 15  Insan inkuan tod sikara: “Manbantay kayo tan manalwar kayo ed amin a klase na inkaagum,+ ta anggano dakdakel so kayarian na sakey a too, ag-iratan makapangiter ed sikato na bilay.”+ 16  Lapud satan et insalaysay tod sikara so sakey ya ilustrasyon: “Say dalin na sakey a mayaman a too et nambunga na dakerakel. 17  Kanian inkatunongan tod sarili to, ‘Anto kasi gawaen ko, ta anggapo lay napantiponan kod saray naanik?’ 18  Insan inkuan to, ‘Oniay gawaen ko:+ Igebak irayay kamalir ko tan mangipaalagey ak na mas angkabaleg, tan ditan so pantiponan kod amin ya ilik tan kayarian ko, 19  tan ikuan kod sarilik:* “Dakel la iray maong a bengatlan atipon mo* parad dakel a taon, kanian manpainawa ka, mangan ka, oninum ka, manliket ka.”’ 20  Balet inkuan na Dios ed sikato: ‘Makulangkulang kan too, diad sayan labi et alaen day bilay mo.* Siopa natan so mangayarian ed saray atipon mo?’+ 21  Ontan so nagawa ed toon mantitipon na kayamanan parad sarili to balet aliwan mayaman ed pakanengneng na Dios.”+ 22  Insan inkuan tod saray disipulo to: “Kanian ibagak ed sikayo, agkayo la mapagpaga ed bilay* yo no antoy kanen yo, odino ed laman yo no antoy ikawes yo.+ 23  Lapud mas mabli so bilay* nen say kakanen, tan say laman nen say kawesen. 24  Imano yo iray wawak: Ag-ira mantatanem na bukel odino manaani; anggapoy kamarin odino kamalir da; ingen ta papakanen ira na Dios.+ Agta mas mabli kayo ni nen saray manok?+ 25  Siopad sikayo so makapangarum na sankasiko* ed dukey na bilay to lapud pampapaga to? 26  Sirin, no agyo nagawaan so ontan a melag a bengatla, akin et pampagaan yo so arum ni ran bengatla?+ 27  Imano yo no panon so ibabaleg na saray lirio: Ag-ira mansasagpot odino manggagaway kawes da; balet ibagak ed sikayo ya anggan si Solomon, a sankayamanan lan too, et ag-akapankawes na singa sakey ed saraya.+ 28  Kanian no kakawesan na Dios iray tanaman ed uma a wala natan insan nabuas et ibuntok ed apoy, mas lalon kawesan to kayo, sikayo ran kulang so pananisia yo! 29  Kanian agyo la pampapagaan no antoy kanen yo tan inumen yo, tan agkayo la alablabas a manaaburido;+ 30  ta sarayan amin so panseseetan ya anapen na saray nasyon ed mundo, balet amta na Ama yo a nakaukolan yo iraya.+ 31  Itultuloy yo sirin ya anapen so Panarian to, tan sarayan bengatla et niarum ed sikayo.+ 32  “Agkayo natatakot, melag a pulok,+ ta inabobonan la na Ama yo so pangiter ed sikayo na Panarian.+ 33  Ilako yo iray kaykayarian yo tan mangiter kayo na regalo lapud panangasi.*+ Manggawa kayo na saray pananginay kuarta ya ag-ondaan, samay agbalot naupot a kayamanan ed tawen,+ ya agnaasinggeran na matakew tan agkanen na bigis. 34  Ta no iner so kawalaay kayamanan yo, diman met so kawalaay puso yo. 35  “Manpales kayo tan manparaan kayo*+ tan selselan yo iray lamparaan yo,+ 36  tan magmaliw kayon singa saray lalaki a manaalagar ed ipawil na katawan da+ manlapud bansal,+ pian sikatoy nalukasan dan tampol no sikatoy onsabi tan ontoktok. 37  Maliket iratan ya aripen a nasabian na katawan a manbabantay! Ibagak ed sikayoy tua, sikatoy mankawes* na parad panagserbi tan padungoen to ra diad lamisaan tan asinggeran to ra pian manserbid sikara. 38  Tan no sikatoy onsabi diad komaduan panagbantay,* anggano diad komatlo* ni, tan nasabian to ran akaparaan, sikaray maliket! 39  Balet amtaen yo iya, a no amta na akan-abung no anton oras so isabi na matakew, agto komon inabuloyan a nalooban so abung to.+ 40  Sikayo met, mansiansia kayon akaparaan, ta diad oras ya agyo iisipen et onsabi so Anak na too.”+ 41  Insan inkuan nen Pedro: “Katawan, kasin diad sikami labat so pangibabagaan mod sayan ilustrasyon odino diad amin met?” 42  Tan inkuan na Katawan: “Siopan talaga so matoor a manag-asikaso,* samay makabat,* a turoen na katawan to a mangasikaso ed saray lingkor* to pian mantultuloy a mangitarya ed sikara na saray naakan diad dugan panaon?+ 43  Maliket itan ya aripen no sikatoy nasabian na katawan to ya ontan so gagawaen to! 44  Ibagak ed sikayoy tua, sikatoy turoen ton mangasikaso ed amin a kayarian to. 45  Balet no bilang ta ibaga na satan ya aripen ed sarili to, ‘Mabayag ni isabi na katawan ko,’ tan pekpeken to ray aripen a lalaki tan bibii, tan sikatoy mangan tan oninum tan manbuanges,+ 46  say katawan to et onsabi diad agew ya agto iilaloan tan diad oras ya agto amta, tan sikatoy dusaen to na ambelabelat tan ibantak tod pasen na saray agmatoor. 47  Insan nalewet na dakdakel itan ya aripen ya akatalos ed linawa na katawan to balet agnamparaan tan agto ginawa so kinerew* na katawan to.+ 48  Balet samay ag-akatalos tan nanggawa na saray bengatlan makanepegan na lewet et nalewet na daiset. On, siopaman a naikdan na dakel, dakel met so nakerew ed sikato, tan samay angipiyaan na dakel, mas dakel met so nakerew ed sikato.+ 49  “Linma ak dia pian mangigapo na pool ed dalin, tan anto ni pirawaten ko no dinmangat la itan? 50  On, walay sakey a bautismo a nepeg kon dalanen, tan agaylay pakakagonigon ko anggad nasumpal itan!+ 51  Kasin iisipen yon linma ak dia pian mamawalay kareenan ed dalin? Ibagak ed sikayo, aliwan kareenan noagta inkaapag-apag.+ 52  Ta manlapud natan et naapag so limara ed loob na sakey ya abung, talora sumpad duara tan duara sumpad talora. 53  Naapag ira, ama kontrad anak a laki tan anak a laki kontrad ama, ina kontrad anak a bii tan anak a bii kontrad ina, katulangan a bii kontrad manugang a bii tan manugang a bii kontrad katulangan a bii.”+ 54  Insan inkuan to met ed saray totoo: “No nanengneng yoy sakey a lurem a mamapaatagey ed sagur, ibabaga yon tampol, ‘Walay onsabin bagyo,’ tan ontan so nagagawa. 55  Tan sano nanengneng yon onsisiplog so dagem manlapud abalaten, ibabaga yo, ‘Magmaliw ya ampetapetang so panaon,’ tan nagagawa itan. 56  Sikayo ran mansimpisimpitan, amta yo no panon yon surien so nengneng na dalin tan tawen, balet akin et agyo amta no panon a surien iyan mismon panaon?+ 57  Akin et agyo met ukomen a mismo no antoy matunong? 58  Alimbawa, no kabansag mon onlad sakey a manuley imay angidemanda ed sika, seetan moy miaregloan lad sikato legan a wala kayo nid dalan, pian agto ka la iyarap ed huis, tan say huis et agto ka iyawat ed bantay na korte, tan say bantay na korte et agto ka ipriso.+ 59  Ibagak ed sika, seguradon agka makapaway ditan anggad agmo nabayaran so sankaunoran a sinsilyo.”*

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “na duaran assarion?” Nengnengen so Apendise B14.
Odino “ibabaliwala.”
Odino “iyarap da kayod saray sinagoga.”
Odino “kamarerwak.”
Odino “mo, sikan kamarerwa.”
Odino “kamarerwam.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwa.”
Nengnengen so Apendise B14.
Odino “regalo ed saray mairap-bilay.” Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “Balkesan yoy tapi yo.”
Literal, “manbalkes.”
Manlapud pegley-labi ya anggad manga alas-3 na palbangon.
Manlapud manga alas-9 na labi ya anggad pegley-labi.
Odino “manag-asikaso na abung.”
Odino “marunong.”
Odino “saray lingkor ed abung.”
Odino “ginawa so unong ed linawa.”
Literal, “sankaunoran a lepta.” Nengnengen so Apendise B14.