Unong ed si Lucas 7:1-50

  • Pananisia na sakey ya opisyal na armada (1-10)

  • Pinaoli nen Jesus so anak na balo diad Nain (11-17)

  • Nirayew si Juan Bautista (18-30)

  • Akondena so ag-ondengel a henerasyon (31-35)

  • Aperdona so makasalanan a bii (36-50)

    • Ilustrasyon nipaakar ed saray akautang (41-43)

7  Kasumpal ton imbaga ed totoo irayan bengatla, sikatoy linmad Capernaum.  Natan, walay sakey ya opisyal na armada a say pinabpabli ton aripen et mansasakit tan ngalngali la ompatey.+  Nen abalitaan toy nipaakar ed si Jesus, imbaki toy pigaran mamatatken na saray Judio pian tawagen dan mamaabig ed aripen to.  Linma rad si Jesus tan akikasi ran maong ed sikato, ya inkuan da: “Sikatoy makanepegan ed tulong mo,  ta inaro toy nasyon tayo tan impaalageyan to kami na sinagoga.”  Kanian akilad sikara si Jesus. Balet sanen sikatoy asingger lad abung, imbaki la na opisyal na armada iray kakaaro to pian ibaga ran: “Katawan, agka la manaabala, ta agak manepeg a mamaloob ed sika diad abung ko.+  Ta agko impasen a manepeg ak ya ondago ed sika. Balet ibagam labat so salita a sikatoy natambal, tan onabig lay lingkor ko.  Lapud sakey ak met a manpapasakop ed autoridad, tan wala met iray sundalon igaganggan ko, tan no ibagak ed sakey a, ‘La ka!’ et sikatoy onla, tan diad sananey, ‘Gala!’ et sikatoy ondago, tan diad aripen ko, ‘Gawam iya!’ et gawaen to itan.”  Sanen nadngel nen Jesus iraya, sikatoy nandinayewan to tan nilingaw to ray totoon ontutumbok ed sikato tan inkuan to: “Ibagak ed sikayo, anggan diad Israel et anggapoy aromog kon walaay onian kabiskeg na pananisia.”+ 10  Tan sanen akapawil lad abung iramay imbaki, asabian dan inmabig la imay aripen.+ 11  Kayari na saya et sikatoy amaarap ed syudad a tatawagey Nain, tan akilad sikato iray disipulo to tan amayamay a totoo. 12  Nen sikatoy asingger lad puerta na syudad, walay itutulor ya inatey a laki, ya alenleneg ya anak nen ina to+ ya abalo la. Kaiba to met so amayamay a totoon nanlapud syudad. 13  Nen sikatoy anengneng na Katawan, sikatoy naabagey to+ tan inkuan tod sikato: “Agka la onaakis.”+ 14  Diad saman et inmasingger tan binembenan toy angiparukolan ed bangkay kanian tinmunda iramay mangaalsa, insan inkuan to: “Balolaki, ibagak ed sika, bangon ka!”+ 15  Tan samay lakin inatey et yinmurong tan ginmapon nansalita, tan sikatoy inter nen Jesus ed ina to.+ 16  Natan et tinmakot iran amin, tan inggloria ray Dios, ya inkuan da: “Sinmabid sikatayo so sakey a makapanyarin propeta,”+ tan, “Inimano na Dios so totoo to.”+ 17  Tan sayan balita nipaakar ed sikato et kinmayat ed interon Judea tan ed amin a pasen ed kaliberliber. 18  Natan et abalitaan iraya nen Juan ed panamegley na saray disipulo to.+ 19  Kanian tinawag nen Juan so duara ed saray disipulo to tan imbaki to rad Katawan pian mangitepet: “Kasin sika imay aalagaren min onsabi+ odino wala ni sananey?” 20  Kasabi rad si Jesus, inkuan da: “Imbaki kami dia nen Juan Bautista* pian itepet no, ‘Kasin sika may aalagaren min onsabi odino wala ni sananey?’” 21  Diad saman ya oras et pinaabig toy dakel a totoon mansasakit+ tan walaay graben sakit tan pinapaway to iray mauges ya espiritu, tan impawil toy pakanengneng na dakel a bulag a totoo. 22  Oniay inyebat tod sikara: “La kayo tan ibalita yod si Juan so anengneng tan nadngel yo: Makakanengneng la ray bulag,+ makakaakar la ray piley, nalilinisan la ray akating, makakarengel la ray telek,+ napapaoli la ray inaatey, tan nipapasabi lay maong a balita ed saray mairap-bilay.+ 23  Maliket imay agnagapol ed siak.”+ 24  Kasipot na saray imbaki nen Juan, oniay imbaga nen Jesus ed saray totoo nipaakar ed si Juan: “Antoy nila yon nengnengen diad kalawakan? Sakey a tanubong ya ipapalirpalir na dagem?+ 25  Anto sirin so nila yon nengnengen? Sakey a toon akasulong na anlemek iran kawes?*+ Saramay mansusulong na mararakep tan main-inaway bilay da et walad saray palasyo. 26  Anto sirin so nila yo dia a nengnengen? Sakey a propeta? On, ibagak ed sikayo, aliwa labat a sakey a propeta.+ 27  Saya imay tutukoyen na akasulat: ‘Ibakik nin unona* so mensaherok pian mangiparaan na dalanen mo.’+ 28  Ibagak ed sikayo, diad saramay inyanak na bibii et anggapo lay babaleg nen say si Juan, balet samay sankamelagan ed Panarian na Dios et babaleg nen say sikato.”+ 29  (Nen nadngelan iya na amin a totoo tan saray managsingil na buis, inyabawag da a matunong so Dios, ta binautismoan ira nen Juan.+ 30  Balet imbaliwala na saray Fariseo tan saramay mikabisado ed Ganggan so simbawa* na Dios ed sikara,+ ta ag-ira binautismoan nen Juan.) 31  “Siopa sirin so pangikomparaan kod saray totoo na sayan henerasyon, tan siopay kaparpara ra?+ 32  Singa ra ugugaw a manyudyurong diad tindaan, tan maniingalan ira, ya ibabaga ra, ‘Tinogtogan mi kayoy plauta, balet agkayo sinmayaw; nanurangal kami, balet agkayo nanakis.’ 33  Mipadpara, si Juan Bautista* et agmamangan na tinapay tan ag-oniinum na alak,+ balet ibabaga yo: ‘Sikatoy aselepan na demonyo.’ 34  Say Anak na too et mamangan tan oniinum, balet ibabaga yo: ‘Sakey a toon masiba tan mainum na alak, a kaaro na saray managsingil na buis tan saray makasalanan!’+ 35  Balet, say karunongan et napaneknekan a matunong* diad panamegley na saray nagagawaan na satan.”*+ 36  Natan et walay sakey ed saray Fariseo a mapilit ya angimbita ed sikaton midungo. Kanian sikatoy linmad abung na sayan Fariseo tan dinmungo ed lamisaan. 37  Tan naamtaan na sakey a biin kabkabat ed syudad bilang makasalanan, a mamangan* si Jesus diad abung na samay Fariseo, tan angawit iyan bii na alabastro a pananginan a nankargay ambalingit a larak.+ 38  Sikatoy tinmalimukor ed salian nen Jesus tan nanakis, a binasa toy lua to iray sali nen Jesus, tan pinunasan to na buek to. Ontan met, inangoban to iray sali nen Jesus tan kinalboan toy ambalingit a larak. 39  Nen anengneng iya na Fariseo ya angimbita ed sikato, inkuan tod sarili to: “No talagan propeta iyan too, amta to no siopa tan anton klase na bii so manidiwit ed sikato, a saya et makasalanan.”+ 40  Lapud amta nen Jesus so nononoten to, inkuan tod sikato: “Simon, walay ibagak ed sika.” Inkuan to: “Anto man, Managbangat?” 41  “Walay duaran laki ya akautang ed sakey a managpabayes; samay sakey et akautang na 500 a denario,* balet samay sakey et 50. 42  Nen anggapoy nibayar dad sikato, mabulos to ran pinerdona. Siopa sirin ed sikara so mas mangaro ed sikato?” 43  Inmebat si Simon: “Say nibagak et samay pinerdona to a mas baleg so utang to.” Inkuan tod sikato: “Dugay ebat mo.” 44  Diad saman et ninengneng to imay bii tan inkuan tod si Simon: “Nanenengneng mo iyan bii? Linmoob ak ed abung mo, balet agmo ak inikdan na danum a panuras koy salik. Sayan bii et binasa toy lua to iray salik tan pinunasan to na buek to. 45  Agmo ak inangoban, balet sayan bii et agto tinmundan inangoban iray salik manlapu lad insabik dia. 46  Agmo kinalboay larak so ulok, balet sayan bii et kinalboan toy ambalingit a larak iray salik. 47  Lapud saya, ibagak ed sika, anggaman dakel* so kasalanan to et aperdona la iratan,+ lapud baleg so panangaro to. Balet samay naperdonay daiset et mangaro na daiset.” 48  Insan inkuan tod bii: “Aperdona la iray kasalanan mo.”+ 49  Oniay inisip na saramay karungo to ed lamisaan: “Siopa iyan too ya anggan saray kasalanan et peperdonaen to?”+ 50  Balet inkuan tod bii: “Insalba kay pananisiam.+ La ka la, niwala komon ed sika so kareenan.”

Paimanod leksab

Odino “Juan a Managbautismo.”
Odino “marakep a kawes?”
Literal, “ed arap na lupam.”
Odino “panangidirehi.”
Odino “Juan a Managbautismo.”
Odino “napaneknekan a duga.”
Odino “diad panamegley na saray resulta na satan.”
Odino “ya akapapeg ed lamisaan.”
Nengnengen so Apendise B14.
Odino “balbaleg.”