Unong ed si Lucas 1:1-80

  • Parad si Teofilo (1-4)

  • Impasakbay nen Gabriel so kiyanak nen Juan a Bautista (5-25)

  • Impasakbay nen Gabriel so kiyanak nen Jesus (26-38)

  • Binisita nen Maria si Elizabet (39-45)

  • Intandoro nen Maria si Jehova (46-56)

  • Inkiyanak tan impanngaran ed si Juan (57-66)

  • Propesiya nen Zacarias (67-80)

1  Lapud anengneng kon dakel so nanseet a mangiyuksoy tan mangisulat ed impormasyon nipaakar ed amin a bengatlan sigpot tayon papanisiaan,+  no panon ya impasabi iraya ed sikatayo na saramay akatasi+ manlapud gapo tan saramay mangipupulong ed mensahe,+  ninonot ko met ya isulat iratan a mauksoy parad sika, kagalgalang a Teofilo,+ lapud maalwar kon inusisa iratan ya amin manlapud gapo,  pian sigpot mon naamtaan a tua iray bengatlan nibabangat ed sika.+  Diad saray agew nen Herodes*+ ya ari na Judea, walay saserdoten manngaray Zacarias, a kabiangan ed grupo nen Abias.*+ Sikatoy angasawa na sakey ed saray anak a bibii nen Aaron, a manngaray Elizabet.  Matunong iran dua ed arapan na Dios lapud nambilay ira ya andian na pakabalawan unong ed amin a ganggan tan pananontonan nen Jehova.*  Balet anggapoy anak da, lapud lepes* si Elizabet, tan pareho ran maedad la.  Natan lapud sikatoy manlilingkor bilang saserdote na Dios unong ed betang na grupo to,+  asabi a sikato lay onsublay ya onloob ed santuaryo nen Jehova*+ pian mangiyapay na insenso,+ a singa ed niyugali* na saray aturon saserdote. 10  Tan manpipikasi so amin a totoo ed paway diad oras na panangiyapay na insenso. 11  Nampanengneng ed sikato so anghel nen Jehova,* ya akaalagey diad nikawanan na altar na insenso. 12  Balet apagaan si Zacarias ed anengneng to, tan sikatoy ataktakot. 13  Anggaman ontan et oniay inkuan ed sikato na anghel: “Agka natatakot, Zacarias, lapud dinengel na Dios so masimoon a pikakasim, tan si Elizabet ya asawam et mangiyanak na sakey a laki, tan sikatoy ngaranan mo na Juan.+ 14  Manggayaga tan manliket kan maong, tan dakel so manliket met ed kiyanak to,+ 15  lapud sikatoy magmaliw ya importante ed pakanengneng nen Jehova.*+ Balet sikatoy nepeg ya agbalot oninum na alak odino antokaman a de-alkohol ya iinumen,+ tan manlapu lad kiyanak to* et sikatoy napano na masanton espiritu.+ 16  Tan dakel ed saray ananak na Israel so papawilen tod si Jehova* a Dios da.+ 17  Ontan met, ibaki lan unona na Dios so anak mo sakbay to, tan sikatoy nawalaan na biskeg tan pakayari a singa si Elias,+ pian papawilen toy kapusoan na kaamaan ed ananak+ tan tulongan to iray agmatulok a nawalaay karunongan na saray matunong, pian nitarya to parad si Jehova* so akaparaan a totoo.”+ 18  Imbaga nen Zacarias ed anghel: “Panon kon naseguro iya? Ta masiken ak la, tan akulaw met lay asawak.” 19  Inmebat so anghel ed sikato: “Siak si Gabriel,+ ya onaalagey ed arapan na Dios,+ tan nibaki ak a mitongtong tan mangibagad sika na sayan maong a balita. 20  Balet naemel ka tan agka makapansalita anggad agew na kagawa na sarayan bengatla, lapud agmo sinisia iray imbagak, a nasumpal ed aturon panaon da.” 21  Diad saman et aalagaren na totoo si Zacarias, tan mankelaw ira ta sikatoy abayag lad loob na santuaryo. 22  Nen pinmaway la, sikatoy agmakapansalita, tan atebek dan walay anengneng ton makapakelkelaw* ed loob na santuaryo. Sikatoy sinyas lan sinyas ed sikara ta agmakasalita. 23  Nen asumpal la iray agew na impanlingkor tod templo,* sikatoy sinmempet lad abung to. 24  Kayari na pigaran agew, nanlukon si Elizabet ya asawa to, tan agpinmaway ed abung ed loob na limay bulan, tan inkuan to: 25  “Oniay ginawa nen Jehova* ed siak ed sarayan agew. Inimano to ak pian ekalen toy pamabalawan na totoo ed siak.”+ 26  Diad komanem a bulan to et imbaki na Dios si anghel Gabriel+ ed syudad na Galilea a tatawagey Nazaret, 27  pian onlad sakey a birhen+ ya akisipanan lan miasawa ed lakin manngaray Jose a nanlapud pamilya nen David, tan say ngaran na sayan birhen et Maria.+ 28  Tan sanen linmoob so anghel, inkuan to: “Maabig ya agew, sika ya apaboran a maong, si Jehova* et walad sika.” 29  Balet sikatoy apagaan a maong ed saray imbaga na anghel tan ninonot to no antoy kabaliksan na sayan panangibano. 30  Kanian inkuan na anghel ed sikato: “Agka natatakot, Maria, ta pinaboran ka na Dios. 31  Tan manlukon ka tan mangiyanak kay sakey a laki,+ tan sikatoy ngaranan mo na Jesus.+ 32  Sikatoy magmaliw ya importante+ tan natawag ya Anak na Sankatagyan,+ tan iter nen Jehova* a Dios ed sikato so trono nen David ya ama to,+ 33  tan sikatoy manuley ya andi-anggaan bilang Ari ed sankaabungan nen Jacob, tan agmangangga so Panarian to.”+ 34  Balet inkuan nen Maria ed anghel: “Panon iyan nagawa, anta agak nin balot akiakdol ed laki?”+ 35  Inmebat so anghel: “Niwalad sika so masanton espiritu,+ tan tarongan kay pakayari na Sankatagyan. Tan lapud satan, samay niyanak et natawag a masanto,+ Anak na Dios.+ 36  Tan say kanayon mon si Elizabet, ya ibabaga na totoo a lepes,* et angilukon met na anak a laki anggaman akulaw la, tan komanem lan bulan to; 37  ta anggapoy imposible ed Dios.”*+ 38  Diad saman et inkuan nen Maria: “Siak so biin aripen nen Jehova!* Nagawa komon ed siak so unong ed imbagam.” Diad saman et tinmaynan lay anghel. 39  Kanian namparaan si Maria ed saraman ya agew tan nanapuran linmad mapalandey a lugar, diad sakey a syudad na Juda, 40  tan sikatoy linmoob ed abung nen Zacarias tan imbano toy Elizabet. 41  Nen nadngel nen Elizabet so impangibano nen Maria, ginmalaw so ugaw ed eges to, tan napnoy masanton espiritu si Elizabet, 42  tan imbaga ton maksil: “Narayew kad amin a bibii, tan abendisyonan so bunga na eges mo! 43  Kanian siopa ak pian nawalaay onian pribilehyo, ya onlad siak so ina na Katawan ko? 44  Ta nen nadngel koy impangibanom, malikeliket a ginmalaw so ugaw ed eges ko. 45  Maliket ka met, sika ya anisia, ta nagawan amin ed sika iray imbaga nen Jehova.”* 46  Tan inkuan nen Maria: “Idaydayew na kamarerwak* si Jehova,*+ 47  tan agko napokpokay manlikliket ed Dios a Manangiliktar ko,+ 48  lapud inimano toy abeban kipapasen na biin aripen to.+ Ta manlapu lad natan, iyabawag na amin a henerasyon a maliket ak,+ 49  lapud balbaleg a bengatla so ginawa ed siak na makapanyarin Dios, tan masanto so ngaran to,+ 50  tan diad mantutumbokan iran henerasyon et nipatnag so panangasi tod saramay ontatakot ed sikato.+ 51  Diad panamegley na taklay to et sikatoy nanggaway makapanyari iran bengatla; intaytayak to iray mapaatagey so intension na puso ra.+ 52  Inyabeba tod trono iray makapanyarin totoo+ tan inyatagey to iray totoon abebbebay kipapasen da;+ 53  saray narasan et pinesepesel toy maong iran bengatla,+ tan saray mayaman et pinataynan ton kalimalima. 54  Tinulongan toy lingkor ton Israel, pian ipanengneng a naynay ton sankanonot so sipan to ya ipatnag so panangasi+ 55  ed si Abraham tan ed ilalak* to,+ a singa imbaga tod saray inmuunan atateng tayo.” 56  Akiayam si Maria ed sikato diad ngalngalin taloy bulan, insan sinmempet lad abung to. 57  Natan et asabi lay pananak nen Elizabet, tan sikatoy angiyanak na sakey a laki. 58  Tan nadngelan na saray kakaabay tan kakanayon to ya impatnag nen Jehova* so baleg a panangasi ed sikato, tan akiliket irad sikato.+ 59  Diad komawalon agew et sinegat day ugaw,+ tan sikatoy ingaran da komon ed ngaran nen ama to, a Zacarias. 60  Balet inmebat so ina to: “Andi! sikatoy ingaran a Juan.” 61  Lapud saya et inkuan dad sikato: “Anggapod saray kakanayon mo so manngaran na ontan.” 62  Insan tinepetan day ama na ugaw ed panamegley na sinyas no antoy labay ton ngaran na ugaw. 63  Kanian sikatoy nampaala na tablan panagsulatan tan insulat to: “Juan so ngaran to.”+ Diad saya et mankelaw iran amin. 64  Tampol ya abiswat toy sangi to tan ginmalaw so dila to tan nansalita,+ ya indaydayew toy Dios. 65  Tan tinmakot so amin a kabandaan da, tan sarayan amin a bengatla so pantotongtongan ed interon mapalandey a lugar na Judea. 66  Tan impapuso itan na amin ya akadngel, ya inkuan da: “Anto kasi pagmaliwan na sayan ugaw?” Lapud say lima nen Jehova* et talagan walad sikato. 67  Insan si Zacarias ya ama to et napnoy masanton espiritu, tan nampropesiya, ya inkuan to: 68  “Narayew komon si Jehova* a Dios na Israel,+ lapud inimano to tan inliktar to iray totoo to.+ 69  Tan pinatalindeg tod sankaabungan nen David a lingkor to so sakey a saklor na kilalaban*+ parad sikatayo,+ 70  unong a sinalita tod panamegley na saray masanton propeta to nensaman,+ 71  ya iliktar to itayod saray kakabusol tayo tan ed amin a mamubusol ed sikatayo;+ 72  pian ipatnag toy panangasi ed saray inmuunan atateng tayo tan pian nonoten toy masanton sipanan to,+ 73  samay sinambaan tod inmunan ateng tayo a si Abraham,+ 74  pian kayari to itayon isalba ed saray kakabusol et iter tod sikatayoy pribilehyon manlingkor ed sikato a walaay pakpel 75  tan katooran tan inkatunong ed pakanengneng to diad amin ya agew tayo. 76  Balet sika, ana’ko, natawag kan propeta na Sankatagyan, ta ibaki ka lan unona nen Jehova* sakbay to, pian mangiparaan ed saray dalan to,+ 77  pian mangipakabat na mensahe na kilalaban ed kabaleyan to diad pakaperdona na saray kasalanan da,+ 78  lapud maaron panangabagey na Dios tayo. Sayan panangabagey a manlapud tagey et singa liwawa ed palbangon, 79  a mangiter na liwawa ed saramay manyudyurong ed kabilungetan tan anino na patey,+ tan mangigiya ed saray sali tayo ed dalan na kareenan.” 80  Tan nantultuloy a binmaleg tan binmiskeg so ugaw, tan sikatoy nanayam diad desierto anggad agew na impangiparungtal toy sarili to ed Israel.

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Odino “grupo na saray saserdote ed pamilya nen Abias.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “agmakaanak.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “kustombre.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “manlapu lad eges nen ina to.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “pasingawey.”
Odino “impanlingkor tod publiko.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “agmakaanak.”
Odino “anggapoy imbaga na Dios ya agto nayarian a sumpalen.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “inkatook.” Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Apendise A5.
Literal, “bini.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “sakey a makapanyari a manangiliktar.” Nengnengen so Glosaryo, “Saklor.”
Nengnengen so Apendise A5.