Ed si Hebreo 10:1-39

  • Saray bagat ya ayayep et agmakapangekal na saray kasalanan (1-4)

    • Say Ganggan, sakey ya anino (1)

  • Say bagat nen Kristo et pinsanan ya inyapay (5-18)

  • Balo tan mabilay a dalan (19-25)

    • Agtayo papaulyanan so pantitipon tayo (24, 25)

  • Pasakbay nipaakar ed ginagalan kasalanan (26-31)

  • Talek tan pananisia a makapansungdo (32-39)

10  Lapud say Ganggan et anino+ labat na saray maabig a bengatlan onsabi,+ tan aliwan saya imay tuan bengatla, agbalot nayarian na satan* a gawaen ya ayadyari iramay onaasingger ed Dios, diad panamegley na saray parehon bagat a tinaon ya iyaapay.+  Ta no nayarian na satan, agta intunda la komon so pangiyaapay ed saray bagat, lapud saramay manggagawa na sagradon panaglingkor, sano alinisan la ra, et agda la komon naliknan mankakasalanan ira?  Balet, diad panamegley na sarayan bagat et tinaon a nipapanonot iray kasalanan,+  ta say dala na saray kalakian a baka tan kanding et agmakapangekal na saray kasalanan.  Kanian sanen si Kristo et linma diad mundo, inkuan to: “‘Agmo nilabay so bagat tan apay, balet angiparaan kay sakey a laman parad siak.  Agmo nanliketan iray interon apay a popoolan tan saray apay parad kasalanan.’+  Insan inkuan ko, ‘Wadia ak (diad lukot* et nisulat iya nipaakar ed siak) pian gawaen koy linawam, O Dios.’”+  Kayari ton imbagan: “Agmo nilabay odino nanliketan iray bagat tan apay tan interon apay a popoolan tan apay parad kasalanan”—saray bagat ya iyaapay unong ed Ganggan—  inkuan to: “Wadia ak pian gawaen koy linawam.”+ Inekal to may inmuna pian niletneg so komadua. 10  Diad panamegley na sayan ‘linawa,’+ apasanto itayo diad pinsanan ya impangiyapay ed laman nen Jesu-Kristo.+ 11  Ontan met, balang saserdote et inagew-agew ya oonlad pasen to pian manggaway masanton panaglingkor*+ tan mangiyapay a naynay na saray parehon bagat,+ ya anggan kapigan et agsigpot a makapangekal na saray kasalanan.+ 12  Balet sayan too et pinsanan ya angiyapay na sakey a bagat parad saray kasalanan tan yinmurong ed nikawanan na Dios,+ 13  a manlapu lad saman et sikatoy manaalagar anggad saray kakabusol to et niiyan bilang toonan na saray sali to.+ 14  Ta diad impangiyapay to na sakey a bagat, ginawa ton perpekto ed amin a panaon iramay napapasanto.+ 15  Ontan met, say masanton espiritu so mantatasi met ed sikatayo, ya imbaga na satan: 16  “‘Saya so sipanan a pisipanan kod sikara kayari na satan a panaon,’ so imbaga nen Jehova.* ‘Iyan ko ray ganggan ko ed kapusoan da, tan isulat ko iratan ed kanonotan da.’”+ 17  Insan imbaga to: “Tan agko lan balot nonoten iray kasalanan da tan saray mauges a gawa ra.”+ 18  Natan no saraya et naperdona la, agla nakaukolan so apay parad kasalanan. 19  Kanian, agagi, lapud mataletalek tayon usaren so dalan a paonlad loob na masanton pasen+ diad panamegley na dala nen Jesus, 20  a nilukasan to parad sikatayo bilang sakey a balo tan mabilay a dalan diad inlabas tod kurtina,+ salanti, say laman to, 21  tan lapud walaan itayoy sankaabigan a saserdote a mangaasikaso ed sankaabungan na Dios,+ 22  onasingger itayo tekep na masimoon a puso tan nagnap a pananisia, ta alinisan lay kapusoan tayo tan say mauges a konsiensia tayo+ tan naurasan la na malinis a danum iray laman tayo.+ 23  Panseetan tayon iyabawag ed publiko so ilalo tayo, a mansiansia tayon agnagiing,+ ta matoor imay angisipan. 24  Tan nonoten* tayoy sakey tan sakey pian makapansasagyatan itayo* a mangaro tan manggaway maabig iran kimey,+ 25  ya agtayo papaulyanan so pantitipon tayo,+ a singa niyugali na arum, noagta manpapasesegan itayo,+ nagkalalo la ta nanenengneng yon manasingger lay agew.+ 26  Ta no gagagalaen tayoy mankasalanan kayari tayon naamtaan so suston kakabatan nipaakar ed katuaan,+ anggapo lay antokaman a bagat ya akera parad saray kasalanan tayo,+ 27  say wala labat et say makapataktakot a panalagar ed panangukom tan mandarlang a sanok a mangupot ed saramay onsusumpa.+ 28  Siopaman ya angibaliwala ed Ganggan nen Moises et pateyen ya anggapoy panangasi diad pantestigo na duara odino talora.+ 29  No ontan, agkasi mas ambelat a dusa so manepeg ed too ya angigatin-gatin ed Anak na Dios tan impasen ton aliwan mabli so dala na sipanan+ ya amasanto ed sikato, tan nileglemew toy espiritu na agnaparaan a kaabigan?+ 30  Ta kabat tayo imay Sakey ya angibaga: “Kien ko so panangibales; siak so ombawi.” Tan imbaga to ni: “Ukomen nen Jehova* iray totoo to.”+ 31  Makapataktakot so pakaawat na dusa manlapud mabilay a Dios.* 32  Balet, nonot yon naynay iray inmuunan panaon, a kayari yon aliwawaan+ et nansungdo kayo ed pinasyan pilalaban tekep na dakel ya irap. 33  Wala ray panaon a papabandayen tan papairapen kayo diad arap na totoo,* tan wala ray panaon a kaiba kayo* na saramay manasagmak na ontan. 34  Ta imbalikas yoy piaambegya yo ed saramay nipriso tan agnaandi liket yo sanen sinamsam iray kaykayarian yo,+ lapud amta yo a walay mas maabig tan mansiansia a tawir yo.+ 35  Kanian agyo papaandien so inkakpel* yo, ta diad saya et walay baleg a tumang.+ 36  Ta nakaukolan yoy mansungdo,+ pian kayari yon gawaen so linawa na Dios, naawat yoy kasumpalan na sipan. 37  Ta “daiset labat lay panaon,”+ tan “samay sakey ya onla dia et onsabi tan agnaatrasado.”+ 38  “Balet say matunong a lingkor ko et manbilay lapud pananisia,”+ tan “no sikatoy onsesener, agak naliketan* ed sikato.”+ 39  Balet aliwan sikatayo iramay onsesener a paarap ed kadederal,+ noagta sikatayo iramay walaan na pananisia parad kiliktar na bilay* tayo.

Paimanod leksab

Odino posiblin, “saray totoo.”
Literal, “lukot na libro.”
Odino “manggaway panaglingkor ed publiko.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “iyansakit; imanoen.”
Odino “napakiwas tayoy balang sakey.”
Nengnengen so Apendise A5.
Literal, “so napelag ed lima na mabilay a Dios.”
Literal, “a sankanengneng kayo a singa walad teatro.”
Odino “a wala kayod abay.”
Literal, “bulos a panagsalita.”
Odino “say kamarerwak et agnaliketan.”
Odino “kamarerwa.”