Ed Saray Taga Roma 10:1-21

  • Panon a nagamoran so inkatunong na Dios (1-15)

    • Panangiyabawag ed publiko (10)

    • Saray ontatawag ed si Jehova et niliktar (13)

    • Agaylay dakep iray sali na saray managpulong (15)

  • Ag-inawat so maong a balita (16-21)

10  Agagi, say pipirawaten na pusok tan say masimoon ya ipipikasik ed Dios nipaakar ed sikara et say pakaliktar da.+  Lapud tatasian ko a maseseg ira parad Dios,+ balet aliwan unong ed suston kakabatan.  Ta agda aamtaen so inkatunong na Dios+ noagta sasalien dan paneknekan a sikaray matunong,+ kanian ag-ira nampasakop ed inkatunong na Dios.+  Ta si Kristo so anggaan na Ganggan,+ pian magmaliw a matunong so balang sakey a mangipapatnag na pananisia.+  Ta oniay insulat nen Moises nipaakar ed inkatunong ya unong ed Ganggan: “Say toon manggagawa ed sarayan bengatla et manbilay ed panamegley na saratan.”+  Balet oniay ibabaga na inkatunong a resulta na pananisia: “Agmo ibabaga ed sarilim,+ ‘Siopay onsegep ed tawen?’+ salanti, pian mangileksab ed Kristo,  odino, ‘Siopay onlasur ed kaaralman?’+ salanti, pian mangagwat ed Kristo manlapud inaatey.”  Balet antoy ibabaga na satan? “Say salita et asingger ed sika, walad sangim tan walad pusom”;+ salanti, “say salita” na pananisia, ya ipupulong tayo.  Ta no diad sangim et iyaabawag mon si Jesus so Katawan,+ tan diad pusom et ipapatnag moy pananisia a sikatoy pinaoli na Dios manlapud inaatey, niliktar ka. 10  Ta say sakey et nepeg ton ipatnag so pananisia diad puso to pian magmaliw a matunong, tan say salita et nepeg ton iyabawag ed publiko diad panamegley na sangi to+ pian sikatoy niliktar. 11  Ta ibabaga na kasulatan: “Siopaman a mangipapatnag na pananisia ed sikato et agnadismaya.”+ 12  Ta anggapoy pandumaan na Judio tan Griego.+ Saksakey so Katawan a manuuley ed amin, a mabunbunlok ed amin ya ontatawag ed sikato. 13  Ta “balang sakey ya ontatawag ed ngaran nen Jehova* et niliktar.”+ 14  Balet, panon iran ontawag ed sikato no agda papanisiaan? Tan panon iran manisia ed sikato no agda ni nadngelan? Tan panon dan narengel no anggapoy manpulong? 15  Tan panon iran manpulong no ag-ira imbaki?+ Ta unong a nisulat: “Agaylay dakep iray sali na saramay mangiyaabawag na maong a balita nipaakar ed saray maong a bengatla!”+ 16  Balet, aliwan amin da et angawat ed maong a balita. Ta inkuan nen Isaias: “Jehova,* siopay anisia ed balita a nanlapud sikami?”*+ 17  Kanian nawalaan labat na pananisia so sakey kayari ton narengel so salita.+ Tan narengel so salita no walay mansalita nipaakar ed Kristo. 18  Balet say tepet ko, Agta nadngelan da la itan? On, diad tua et “akasabi ed interon dalin so tanol da, tan anggad saray sampot na dalin so mensahe ra.”+ 19  Et say tepet ko lamet, Agta akabatan la na Israel?+ Unona et inkuan nen Moises: “Sagyaten ta kayon onimon diad panamegley na totoo ed arum iran nasyon; pasanoken ta kayon maong diad panamegley na makulangkulang a nasyon.”+ 20  Balet nagmaliw a makmakpel si Isaias tan inkuan to: “Aromog ak na saramay agmanaanap ed siak;+ akabat ak na saramay agmantetepet nipaakar ed siak.”+ 21  Balet oniay inkuan to nipaakar ed Israel: “Sanagew kon iyuunat iray limak diad totoon agmatulok tan anawet so puso ra.”+

Paimanod leksab

Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “ed imbalita mi.”