Ed Saray Taga Roma 5:1-21

  • Pikakareenan ed Dios diad panamegley nen Kristo (1-11)

  • Say patey diad panamegley nen Adan, say bilay diad panamegley nen Kristo (12-21)

    • Say kasalanan tan patey et kinmayat ed amin a totoo (12)

    • Sakey a matunong a gawa (18)

5  Kanian natan ta niyabawag itayo lan matunong lapud pananisia,+ panggayagaan tayo so pikakareenan* ed Dios diad panamegley nen Katawan tayon Jesu-Kristo,+  a diad panamegley to et naabuloyan tayo met ya onasingger lapud pananisia pian makaawat tayoy agnaparaan a kaabigan a naeeksperiensya tayo la natan;+ tan manliket itayo* lapud ilalon pangawat ed gloria na Dios.  Aliwan satan labat, manliket itayo* met legan a wala tayod kairapan,+ lapud amta tayo a say kairapan et mamapawala na panagsungdo;+  say panagsungdo et mamapawala na naabobonan a kipapasen;+ say naabobonan a kipapasen et mamapawala na ilalo,+  tan say ilalo et agmansumpal ed pakadismaya;+ lapud say aro na Dios et nikalbo ed kapusoan tayo diad panamegley na masanton espiritu, a niiter ed sikatayo.+  Ta diad tua, anggano maletey itayo ni,+ si Kristo et inatey parad makasalanan a totoo diad aturon panaon.  Ta mataltalag a walay malabay ya ompatey parad matunong a too; ingen ta nayarin walay mabulos ya ompatey parad sakey a maong a too.  Balet ipapanengneng na Dios so panangaro to ed sikatayo, ta anggano makasalanan itayo ni et inatey si Kristo parad sikatayo.+  Nagkalalo sirin a diad panamegley to et niliktar itayo ed sanok,+ ta natan et niyabawag itayo lan matunong ed panamegley na dala to.+ 10  Ta no akapikareenan itayo la ed Dios diad impatey na Anak to sanen kakabusol itayo ni,+ nagkalalo la sirin a niliktar itayo diad panamegley na bilay to ta natan et akapikareenan itayo la. 11  Aliwan satan labat, manliliket itayo met ed Dios diad panamegley na Katawan tayon Jesu-Kristo, a lapud sikato et akapikareenan itayo la.+ 12  Kanian no panon a diad panamegley na sakey a too et linmoob ed mundo so kasalanan, tan say patey ed panamegley na kasalanan,+ ontan met a say patey et kinmayat ed amin a totoo lapud nankasalanan iran amin+—. 13  Ta say kasalanan et wala la ed mundo antis na Ganggan, balet anggapoy siopaman a nipasen a nankasalanan sano anggapoy ganggan.+ 14  Balet, say patey et nan-ari manlapud si Adan anggad si Moises, anggan diad saramay say kasalanan da et aliwan singa ed insumlang nen Adan, a walay piparaan to ed samay sakey ya onsabi.+ 15  Balet say regalo et midumaan ed impakasumlang. Ta no dakel so inatey lapud insumlang na sakey a too, nagkalalo la sirin a dakel a totoo so mas nagunggonaan ed agnaparaan a kaabigan na Dios tan say regalo to diad panamegley na agnaparaan a kaabigan na sakey a too,+ si Jesu-Kristo!+ 16  Ontan met, say regalo et midumaan ed epekto na impankasalanan na sakey a too.+ Ta say sakey ya impakasumlang et nansumpal ed impangiyabawag a nankasalanan so amin a totoo,+ balet say inter a regalo lapud dakel ya impakasumlang et nansumpal ed impangiyabawag a matunong so dakel a totoo.+ 17  Ta no diad impakasumlang na sakey a too et nan-ari so patey diad panamegley to,+ nagkalalo la a saramay mangaawat na daakan ya agnaparaan a kaabigan tan regalon inkatunong+ et manbilay tan manuley bilang arari+ diad panamegley na sakey a too, si Jesu-Kristo!+ 18  Kanian sirin, no panon a diad panamegley na sakey ya impakasumlang et niyabawag a nankasalanan so amin a klase na totoo,+ ontan met a diad panamegley na sakey a matunong a gawa et niyabawag a matunong parad bilay so amin a klase na totoo.+ 19  Ta no panon a diad panamegley na ag-intulok na sakey a too et dakel so nagmaliw a makasalanan,+ ontan met a diad panamegley na intulok na sakey a too et dakel so magmaliw a matunong.+ 20  Natan, niwala met so Ganggan pian napatnagan a dakel so isusumlang.+ Balet no kapigan ondadakel so kasalanan, lalon ondadakel so agnaparaan a kaabigan. 21  Anto so gagala? Pian no panon a nan-ari so kasalanan tan patey,+ ontan met a say agnaparaan a kaabigan et man-ari diad panamegley na inkatunong a mangitonton ed bilay ya andi-anggaan diad panamegley nen Jesu-Kristo a Katawan tayo.+

Paimanod leksab

Odino posiblin, “walay pikakareenan tayo.”
Odino posiblin, “maliket itayo.”
Odino posiblin, “maliket itayo.”