Ed Saray Taga Roma 6:1-23

  • Apasimbalon bilay sanen abautismoan ed si Kristo (1-11)

  • Agyo aabuloyan so kasalanan a manuley ed saray laman yo (12-14)

  • Saray ariripen na kasalanan et nagmaliw ya ariripen na Dios (15-23)

    • Bayar na kasalanan—patey; regalo na Dios—bilay (23)

6  Anto sirin so ibaga tayo? Kasin itultuloy tayoy mankasalanan, pian ondakel so agnaparaan a kaabigan?  Andin balot! Lapud inatey tayo la nipaakar ed kasalanan,+ panon itayon manbilay ni ed satan?+  Odino agyo ta amta a sikatayon amin ya abautismoan ed si Kristo Jesus+ et abautismoan ed ipapatey to?+  Kanian niponpon itayo a kaiba to sanen abautismoan tayo ed ipapatey to,+ pian manakar itayo ed sakey ya apasimbalon bilay, no panon a si Kristo et pinaoli manlapud inaatey diad panamegley na gloria na Ama.+  No mikasakey itayo ed sikato diad ipapatey a singa ed impatey to,+ segurado met a mikasakey itayo ed sikato diad kioli a singa ed inkioli to.+  Ta amta tayo a say daan a personalidad tayo et nipasak lad poste a kaiba to,+ pian magmaliw ya andiay pakayari so makasalanan a laman tayo,+ diad ontan et ag-itayo la mantultuloy ya aripenen na kasalanan.+  Ta say sakey ya inatey la et nibulos* la ed kasalanan to.  Niarum ni, no inatey itayo lan kaiba nen Kristo, manisia itayo a manbilay itayo met a kaiba to.  Ta amta tayo a si Kristo et agla ompatey, ta sikatoy apaoli la manlapud inaatey;+ say ipapatey, a singa sakey a katawan, et andian lay pakayari ed sikato. 10  Ta sikatoy aminpinsan ya inatey nipaakar ed kasalanan,*+ balet sikatoy manbibilay nipaakar ed Dios. 11  Sikayo met, ipasen yoy inkasikayo ya inatey la nipaakar ed kasalanan balet ta mabilay nipaakar ed Dios diad panamegley nen Kristo Jesus.+ 12  Kanian agyo aabuloyan so kasalanan a mantultuloy a man-ari ed saray ompatey a laman yo+ pian agyo tuloken iray pilalek na laman. 13  Agyo met la iyaarap iray laman* yo ed kasalanan bilang armas na ag-inkatunong, noagta iyarap yoy inkasikayo ed Dios a singa saramay inaatey a binmilay lamet, tan iyarap yo met iray laman* yo ed Dios bilang armas na inkatunong.+ 14  Ta say kasalanan et agla nepeg a manuley ed sikayo bilang katawan, ta agkayo la sakop na ganggan+ noagta sakop la na agnaparaan a kaabigan.+ 15  Anto sirin so nibaga tayo? Kasin manggawa itayo na kasalanan lapud agtayo la sakop na ganggan noagta sakop la na agnaparaan a kaabigan?+ Andin balot! 16  Agyo ta amta a no iyaarap yoy inkasikayo ed siopaman bilang matulok ya ariripen, sikayoy ariripen na samay tutuloken yo,+ balanglan nipaakar ed kasalanan+ a mangitonton ed ipapatey+ odino nipaakar ed katutulok a mangitonton ed inkatunong? 17  Balet salamat ed Dios ta anggaman ariripen kayo nensaman na kasalanan, nagmaliw kayon matulok ed puso, ya uunoren yo imay klase na bangat ya inmatalek ed sikayo. 18  On, lapud nibulos kayo lad kasalanan,+ nagmaliw kayon ariripen na inkatunong.+ 19  Mansasalita ak unong ed natalosan na totoo lapud kaleteyan na laman yo; ta no panon ya inyarap yo nensaman iray laman yo bilang ariripen na karutakan tan kaugsan a mangitonton ed kaugsan, iyarap yo sirin natan iray laman yo bilang ariripen na inkatunong a mangitonton ed kasantosan.+ 20  Ta sanen ariripen kayo ni na kasalanan, bulos kayo nipaakar ed inkatunong. 21  Anto sirin so bunga yo nensaman? Saray bengatlan ibabaing yo la natan. Ta say pansumpalan na saratan et ipapatey.+ 22  Balet natan ta nibulos kayo lad kasalanan tan nagmaliw kayo lan ariripen na Dios, manbubunga kayo nipaakar ed kasantosan,+ a mansumpal ed bilay ya andi-anggaan.+ 23  Ta say bayar na kasalanan et patey,+ balet say regalon iiter na Dios et say bilay ya andi-anggaan+ diad panamegley nen Kristo Jesus a Katawan tayo.+

Paimanod leksab

Odino “aperdona.”
Salanti, pian paandien so kasalanan.
Literal, “iray kabiangan.”
Literal, “iray kabiangan.”