Ed Saray Taga Roma 13:1-14

  • Panagpasakop ed saray autoridad (1-7)

    • Panagbayar na buis (6, 7)

  • Say aro so kasumpalan na Ganggan (8-10)

  • Manakar a singa no diad agew (11-14)

13  Manpasakop komon so balang too* ed saray atagey ya autoridad,+ ta anggapoy autoridad ya ag-inabuloyan na Dios;+ saray autoridad natan et impasen na Dios ed saray relatibon posisyon da.+  Kanian siopaman ya onsusumpa ed autoridad et onsusumpa ed uksoyan na Dios; saramay onsusumpa ed satan ya uksoyan et naukom.  Ta saray manuley et tatakotan na saramay manggagaway mauges aliwan saramay manggagaway maong.+ Labay mon agka ontakot ed autoridad? Mantultuloy kan manggaway maong,+ tan irayew ka na satan;  ta lingkor itan na Dios parad pankaabigan mo. Balet ontakot ka no manggagawa kay mauges, ta ag-itan mangaawit na espada ya anggapoy gagala. Satan et lingkor na Dios, sakey a manangibales pian mangipaway na sanok* ed samay manggagaway mauges.  Wala sirin so mabiskeg a rason pian manpasakop kayo, aliwa labat a nisengeg ed satan a sanok noagta nisengeg met ed konsiensia yo.+  Kanian manbabayar kayo met na saray buis; ta sikaray lingkor na Dios parad publiko a naynay a manseserbi unong ed sayan gagala.  Iter yo ed amin iray kanepegan da: say buis, diad samay akankanepegan na buis;+ say bayar, diad samay akankanepegan na bayar; say takot, diad samay nepeg a takotan;+ say galang, diad samay nepeg ya igalang.+  Agkayo onuutang na antokaman ed anggan siopa nilikud ed say pangaro ed sakey tan sakey;+ ta siopaman a mangaaro ed kapara ton too et asumpal to lay ganggan.+  Ta saray ganggan ya, “Agka mikakalugoran,+ agka mamapatey,+ agka mantatakew,+ agka mangaagum,”+ tan antokaman nin ganggan, et asegek ed onia ran salita: “Arom so kaparam a too a singa ed sikan dili.”+ 10  Say aro et agmanggagaway mauges ed siopaman;+ kanian say aro et kasumpalan na ganggan.+ 11  Tan nepeg yon gawaen iya, lapud amta yo no anto la yan panaon, a saya lay oras pian onliing kayo,+ ta natan et mas asingger lay kililiktar tayo nen say sanen nagmaliw itayon mananisia. 12  Magano lan manampot so labi; asingsingger lay agew. Ibantak tayo la sirin iray gawa a nipaakar ed kabilungetan+ tan isulong tayo iray armas na liwawa.+ 13  Manakar itayon masimpit+ a singa no diad agew, aliwan diad mabanday a panliliket tan panagbuanges, aliwan diad imoral a pirerelasyon ed sekso tan anggapoy baing iran kagagawa,*+ aliwan diad pankokolkol tan imon.+ 14  Imbes, alig yoy Katawan a Jesu-Kristo,*+ tan agkayo manplaplano no panon yon peneken iray pilalek na laman.+

Paimanod leksab

Odino “kamarerwa.”
Odino “pian manusa.”
Odino “mabanbanday iran kagagawa.” Plural na Griegon salita ya aselgeia. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “alig yo ray kualidad na Katawan.”