Ed Saray Taga Roma 2:1-29

  • Say panangukom na Dios ed saray Judio tan saray Griego (1-16)

    • No panon ya onggagana so konsiensia (14, 15)

  • Saray Judio tan say Ganggan (17-24)

  • Asegat ed puso (25-29)

2  Kanian anggapoy nibaraan mo, O too, anggan siopa ka,+ no manguukom ka; ta sano manguukom ka ed arum, kokondenaen moy sarilim, lapud sikan mismo a manguukom et gagawaen mo met iratan.+  Natan, amta tayo a say panangukom na Dios, ya unong ed katuaan, et sumpad saramay manggagawad ontan iran bengatla.  Balet kasin iisipen mo, O too, a legan mon uukomen iramay manggagawad ontan iran bengatla anta gagawaen mo met iratan et napaliisan moy panangukom na Dios?  Odino kasin leleglemewen mo so ontan lan kaabigan+ tan panagtepel+ tan panag-anos+ na Dios, lapud agmo amta a diad kaabigan to et labay to kan pakiwasen a magbabawi?+  Balet lapud inkabenger mo tan agmagbabawin pusom, mantitipon ka na sanok na Dios parad sarilim. Ipanengneng to yan sanok diad agew na matunong a panangukom to.+  Tan ibales tod kada sakey so unong ed gagawaen to:+  bilay ya andi-anggaan ed saramay manaanap na gloria tan galang tan agpakaderal+ diad pantutultuloy dan manggawa na maong;  balet diad saramay makolkol tan agmanguunor ed katuaan ingen ta manguunor ed ag-inkatunong, ipatnag tod sikara so sanok tan pasnok to.+  Onsabi kairapan tan gonigon ed balang too* a manggagawa na makapasakit, unona saray Judio insan saray Griego; 10  balet say gloria tan galang tan kareenan et parad balang sakey a manggagaway maong, unona et saray Judio+ insan saray Griego.+ 11  Ta say Dios et anggapoy lalabien to.+ 12  Ta amin iramay nankasalanan ya andian na ganggan et ompatey anggano andian ira na ganggan;+ balet amin iramay nankasalanan a sakop na ganggan et ukomen unong ed ganggan.+ 13  Ta saray ondedengel ed ganggan et aliwan sikaray matunong ed arap na Dios, noagta saray manusumpal ed ganggan so niyabawag a matunong.+ 14  Ta sano saray totoo na saray nasyon ya andian na ganggan+ et sipor a manggagawa na saray bengatlan walad ganggan, diad sikara et walaan ira na ganggan, anggano andian ira na ganggan. 15  Sikaran mismo so mangipapatnag a nisulat ed kapusoan da so nipaakar ed ganggan, legan a say konsiensia ra so mantatasi a kaiba ra, tan diad* kanonotan da et balanglan sikaray nankasalanan odino agnankasalanan. 16  Nagawa iya diad agew a say Dios, diad panamegley nen Kristo Jesus, et mangukom ed saray sekreton gagawaen na katooan,+ unong ed maong a balita ya iyaabawag ko. 17  Natan, no tatawagen kan sakey a Judio+ tan manmamatalek ka ed ganggan tan ipapasirayew moy Dios, 18  tan amtam so linawa to tan aabobonan mo ray bengatlan alay abig lapud imbangat ka ed Ganggan,+ 19  tan manisia ka a sakey kan manangiwanwan na bulag, sakey a liwawa ed saramay walad kabilungetan, 20  manangipetek ed saray agmakatunongan, managbangat ed ugugaw, tan makatalos ed saray manunan kabiangan na kakabatan tan katuaan a walad Ganggan— 21  balet, kasin sika a mangibabangat ed arum et agmo ibabangat so sarilim?+ Sika a mangipupulong na “Agka mantatakew,”+ kasin mantatakew ka? 22  Sika a mangibabagan, “Agka mikakalugoran,”+ kasin mikakalugoran ka? Sika a mamubusol ed saray idolo, kasin tatakewan mo ray templo? 23  Sika a mangipapasirayew ed ganggan, kasin papabandayen moy Dios diad panusumlang mo ed Ganggan? 24  Ta “say ngaran na Dios et papaugesen ed limog na saray nasyon lapud sikayo,” unong a nisulat.+ 25  Diad tua, say panagsegat+ et makagunggona labat no uunoren moy ganggan;+ balet no susumlangen moy ganggan, magmaliw kan singa ag-asegat anggano asegat ka. 26  Sirin, no saray matunong a kakaukolanen na Ganggan et uunoren na toon ag-asegat,+ agta sikatoy ipasen ya asegat anggano ag-asegat?+ 27  Tan say toon ag-asegat ed laman, a manusumpal ed Ganggan, so mangukom ed sika a manusumlang ed ganggan anggano walaan kay nisulat a totontonen tan asegat ka. 28  Ta say pagmaliw a peteg a Judio et aliwan unong ed itsura,+ tan sikatoy asegat aliwan diad laman.+ 29  Imbes, say pagmaliw a peteg a Judio et unong ed no antoy walad loob to,+ tan say asegat et say puso to+ diad panamegley na espiritu, tan aliwan diad panamegley na nisulat a totontonen.+ Say dayew to et agmanlalapud totoo, noagta manlalapud Dios.+

Paimanod leksab

Diad Griego, psykhe. Nengnengen so Glosaryo, “Kamarerwa.”
Literal, “diad baetan na.”