Ed Saray Taga Roma 1:1-32

  • Maabig iran balikas (1-7)

  • Pirpirawat nen Pablo so ombisitad Roma (8-15)

  • Say matunong et manbilay lapud pananisia (16, 17)

  • Anggapoy nibaraan na saray totoon agmatulok ed Dios (18-32)

    • Saray kualidad na Dios et nanengneng ed saray pinalsa to (20)

1  Siak, si Pablo, ya aripen nen Kristo Jesus tan tinawag pian magmaliw ya apostol, say tinuro* a mangiyabawag ed maong a balita na Dios,+  ya insipan to la nensaman ed panamegley na saray propeta to diad masanton Kasulatan,  nipaakar ed Anak to, a niyanak bilang too manlapud ilalak* nen David,+  balet diad pakayari na masanton espiritu et sikatoy niyabawag ya Anak na Dios+ sanen sikatoy pinaoli manlapud inaatey+—on, si Jesu-Kristo a Katawan tayo.  Diad panamegley to et naawat mi so agnaparaan a kaabigan tan say inka-apostol+ pian saray totoo ed amin a nasyon et ontulok+ lapud pananisia parad kigloriaan na ngaran to,  a diad saratan a nasyon et tinawag kayo met pian magmaliw a kayarian nen Jesu-Kristo—  parad sikayon amin ya inad-aro na Dios a walad Roma, a tinawag pian magmaliw a masanto: Nawalaan kayo komon na agnaparaan a kaabigan tan kareenan a manlalapu ed Dios ya Ama tayo tan ed Katawan a Jesu-Kristo.  Manuna ed amin, misasalamat ak ed Dios ko diad panamegley nen Jesu-Kristo nipaakar ed sikayon amin, lapud pantotongtongan ed interon mundo so pananisia yo.  Ta say Dios, a panlilingkoran ko ed interon pusok* diad pangiyaabawag koy maong a balita nipaakar ed Anak to, so mamaneknek a lanang ta kayon sasalambiten ed saray pikakasik,+ 10  a kekerewen ko a no nayari komon et makakar ak a siansia ed sikayo no linawa iya na Dios. 11  Ta pipirawaten kon nanengneng kayo, pian ninabang kod sikayo iray espiritual a bendisyon* a mamabiskeg ed sikayo; 12  odino pian makapanpapasesegan itayo,+ a napaseseg yo ak ed pananisia yo tan napaseseg ta kayo ed pananisiak. 13  Balet labay kon naamtaan yo, agagi, ya aminpigak lan ninonot so onlad sikayo—ingen ta walay mangaamper ed siak anggad natan—pian nawalaan ak met komon na pigaran bunga ed limog yo a singa diad limog na arum ni ran nasyon. 14  Diad saray Griego tan diad saray dayo,* diad saray marunong tan diad saray andiay pakatalos, et walay utang ko; 15  kanian pirpirawat ko met ya iyabawag so maong a balita ed sikayo ran wadtan ed Roma.+ 16  Ta agko ibabaing so maong a balita;+ diad tua, satan so paneknek na pakayari na Dios pian niliktar so amin a walaay pananisia,+ unona saray Judio+ insan saray Griego.+ 17  Ta diad saya et nipaparungtal so inkatunong na Dios lapud pananisia tan parad pananisia,+ unong a nisulat: “Balet say matunong et manbilay lapud pananisia.”+ 18  Ta say sanok na Dios+ et nipaparungtal manlapud tawen sumpad amin ya agmatulok tan agmatunong a totoo a manesebel ed katuaan+ diad agmatunong a paraan, 19  ta antokaman so nayarin naamtaan nipaakar ed Dios et malinlinew ed sikara, lapud imparungtal itan na Dios ed sikara.+ 20  Ta saray agnanengneng a kualidad to, salanti, say andi-anggaan a pakapanyari+ tan inka-Dios to,+ et sankanengneng manlapu la nen pinalsa so mundo, lapud naaamtaan iratan ed panamegley na saray pinalsa,+ kanian anggapoy nibaraan da. 21  Ta anggaman kabat day Dios, sikatoy agda inggloria bilang Dios tan agda akisalamatan, noag ingen nagmaliw ya andi-kakanaan iray panagkatunongan da tan abilungetan so agmakatalos a puso ra.+ 22  Anggano ibabaga ran marunong ira, nagmaliw iran makulangkulang 23  tan say inggloria ra et aliwan say ag-ompatey a Dios noagta say imahen na ompatey a too tan saray manok tan saray pinalsan apatiray sali tan saray onkukurong ya ayayep.*+ 24  Kanian pinaulyan ira na Dios diad karutakan, unong ed saray pilalek na kapusoan da, pian napabanday da so dilin laman da. 25  Say katuaan na Dios et insalat da ed katilaan tan say inggalang tan nanlingkoran da et saray pinalsa imbes a say Manamalsa, samay nepeg a narayew ya anggad angga. Amen. 26  Kanian pinaulyan ira na Dios ed mabanbanday a pantindek da ed sekso,+ ta saray bibii ed limog da et sinalatan day nisipor ya usar da, a sumlang ed gagala na inkapalsa ra;+ 27  ontan met, saray lalaki et impulisay day nisipor ya usar na* saray bibii tan mandarlang so seksual a pampilalek da ed sakey tan sakey, lalaki ed lalaki,+ a manggagawa ra na mabanbanday tan aawaten da lan mismo so sigpot a dusa,* a manepeg parad kasalanan da.+ 28  Lapud agda iisipen a manepeg a bidbiren so Dios,* pinaulyan ira na Dios ed sakey a kipapasen na nonot ya agto aabobonan, diad ontan et gagawaen da ray bengatlan agmanepeg.+ 29  Tan gagawaen day amin a klase na ag-inkatunong,+ karelmengan, inkaagum,+ tan kaugsan, a napno ra na ibeg,+ panagpatey,+ pankokolkol, panagpalikdo,+ makapasakit a getma,+ a sikaray matsismis, 30  managpauges,+ managbusol ed Dios, agmangikabkabilangan, mapaatagey, malastog, managgaway makaderal iran pakana,* agmatulok ed atateng,+ 31  andiay pakatalos,+ agmatoor ed saray paknaan, andiay nisipor a panangaro, andiay panangasi. 32  Anggaman kabkabat da lay matunong a ganggan na Dios—a saramay manggagawa ed saratan et manepeg ya ompatey+—agda labat gagawaen iratan noagta aabobonan da met iramay manggagawa ed saratan.

Paimanod leksab

Literal, “imbiig.”
Literal, “bini.”
Literal, “ed espirituk.”
Odino “regalo.”
Odino “saray aliwan Griego.” Literal, “saray Barbaro.”
Odino “saray reptilya.”
Odino “nisipor a seksual a pirerelasyon ed.”
Odino “bayar.”
Odino “agda labay a bidbiren so Dios unong ed suston pikakabat.”
Odino “managgaway makapasakit iran bengatla.”