Ed Saray Taga Roma 12:1-21

  • Iyapay yo ray laman yo bilang mabilay a bagat (1, 2)

  • Nanduruman regalo balet saksakey a laman (3-8)

  • Bilin nipaakar ed kabibilay na tuan Kristiano (9-21)

12  Kanian mikakasi ak ed sikayo, agagi, diad panamegley na panangabagey na Dios, ya iyapay yo ray laman yo+ bilang mabilay a bagat, masanto+ tan makapaliket ed Dios, sakey a sagradon panaglingkor tekep na pakayari yon mankatunongan.+  Tan agkayo la manpapaimpluensya ed sayan sistema na mundo,* noagta manpasimbalo kayo diad panguman yo ed panagnonot yo,+ pian napaneknekan yo ed inkasikayo+ so maong tan makapaliket tan ayadyarin linawa na Dios.  Ta diad panamegley na agnaparaan a kaabigan ya impatnag ed siak, ibagak ed balang sakey ed sikayo ditan ya agkayo maniisip na alabas ed sarili yo nen say manepeg yon isipen,+ noagta kada sakey et manisip diad paraan a pakapatnagan na limpion kanonotan unong ed pananisia ya inter na Dios ed sikato.+  Ta no panon a say sakey a laman et walaan na dakel a kabiangan,+ balet agnampapara so usar na saratan,  sikatayo met, anggaman dakel itayo, et saksakey itayon laman a nikasakey ed si Kristo, balet balang sakey ed sikatayo et kabiangan a mankaukolan ed sakey tan sakey.+  Sirin, lapud nandurumay regalon inter ed sikatayo unong ed agnaparaan a kaabigan,+ a no propesiya itan, manpropesiya itayo unong ed pananisia tayo;  odino no ministeryo itan, mantultuloy itayo ed satan a ministeryo; odino samay manbabangat, sikatoy mantultuloy ed panagbangat to;+  odino samay mamapaseseg,* sikatoy mantultuloy a mamaseseg;*+ samay mangibubunog,* gawaen to itan a mabunbunlok;+ samay mangaasikaso,* gawaen to itan a maseeseet;*+ samay mangipapatnag na panangasi, gawaen to itan a malikeliket.+  Nepeg a say panangaro yo et andiay pansimpisimpitan.+ Dimla yo so mauges;+ peket kayo ed maong. 10  Diad aroan na sanaagi, ipalikna yoy masimoon a panamabli ed sakey tan sakey. Idaulo yo so* pangipanengneng na galang ed sakey tan sakey.+ 11  Magmaliw kayon makuli,* aliwan mangiras.+ Magmaliw kayon marlang ed espiritu.+ Manpaaripen kayo ed si Jehova.*+ 12  Manliket kayod ilalo. Mansungdo kayod kairapan.+ Manseet kayod pikakasi.+ 13  Manginabang kayod saray masanto unong ed saray nakaukolan da.+ Iyugali yoy mamarawes.+ 14  Itultuloy yon kerewen a nabendisyonan iramay mamapasegsegang;+ kerew yoy panamendisyon tan agkayo mansasalitay mauges.+ 15  Miliket kayo ed saramay manliliket; miakis kayo ed saramay onaakis. 16  Moriaen so arum a singa ed panmoria yod inkasikayon dili;* agyo iteteen so nonot yo ed ataragey a bengatla, noagta paitonton kayo ed saray abeban bengatla.+ Agkayo magmamaliw a marunong ed dilin pakanengneng yo.+ 17  Agyo babalesen na mauges so siopaman a nanggaway mauges ed sikayo.+ Ikonsidera yo no antoy maabig diad pakanengneng na amin a totoo. 18  No posible, diad anggaay nayarian yo, mikareenan kayod amin a totoo.+ 19  Agkayo ombabales parad inkasikayo, inad-arok ya agagi, noagta ikdan yo na pasen so sanok;*+ ta nisulat: “‘Kien ko so panangibales; siak so ombawi,’ kuan nen Jehova.”*+ 20  Balet “no say kabusol mo et narasan, pakan mo; no napgaan, painum mo; ta no gagawaen mo iya et bubuntonan mo na mandarlang iran ngalab so ulo to.”*+ 21  Agka padadaeg ed mauges, noagta itultuloy mon daegen so mauges diad panamegley na maong.+

Paimanod leksab

Odino “sayan panaon.” Nengnengen so Glosaryo.
Odino “masimsimoon.”
Odino “mangidadaulo.”
Odino “mangiiter.”
Odino “manimbawa.”
Odino “manisimbawa.”
Odino “Sikayoy unona ed.”
Odino “maseet; maseseg.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “Say awawey yo komon ed arum et miparad awawey yod inkasikayon dili.”
Salanti, sanok na Dios.
Nengnengen so Apendise A5.
Salanti, pian palemeken so sakey a too tan tunawen so inkaawet to.