Ed Saray Taga Roma 7:1-25

  • Inyilustra so inkibulos ed Ganggan (1-6)

  • Naamtaan so kasalanan lapud Ganggan (7-12)

  • Pilalaban ed kasalanan (13-25)

7  Nayari kasin agyo amta, agagi, (ta mansasalita ak ed saramay makaamta ed ganggan) a say Ganggan, a singa sakey a katawan, et manuuley ed too legan a sikatoy mabilay?  Singa bilang, say biin walaay asawa et asinger ed asawa to unong ed ganggan legan a mabilay ni asawa to; balet no ompatey so asawa to, sikatoy bulos la ed ganggan na asawa to.+  Kanian sirin, legan a mabilay ni asawa to, sikatoy natawag a mikakalugoran no miasawa ed sananey a laki.+ Balet no ompatey so asawa to, sikatoy bulos la ed ganggan to, kanian sikatoy aliwan mikakalugoran no miasawa ed sananey a laki.+  Kanian, agagik, inatey kayo met la ed Ganggan diad panamegley na laman na Kristo, pian magmaliw kayon kayarian na sananey,+ samay pinaoli manlapud inaatey,+ diad ontan et manbunga itayo parad Dios.+  Ta sanen manbibilay itayo ni unong ed laman, saray makasalanan a pilpilalek ya apatnagan ed panamegley na Ganggan et onkikiwas ed laman* tayo pian manbunga parad ipapatey.+  Balet natan et nibulos itayo la ed Ganggan,+ lapud inatey itayo la ed samay mamupuger ed sikatayo, pian magmaliw tayon ariripen ed sakey a balon kipapasen ed panamegley na espiritu+ tan aliwan diad datin kipapasen ed panamegley na nisulat a totontonen.+  Anto sirin so ibaga tayo? Kasin kasalanan so Ganggan? Andin balot! Diad tua et agko komon naamtaan so kasalanan no aliwan lapud Ganggan.+ Singa bilang, agko komon naamtaan so panag-agum no ag-imbaga na Ganggan ya: “Agka mangaagum.”+  Balet lapud ganggan, say kasalanan et awalaan na pankanawnawan mamawala ed siak na amin a klase na inkaagum, ta no anggapoy ganggan, inatey so kasalanan.+  Diad tua, nensaman et mabilay ak sanen anggapo ni ganggan. Balet sanen sinmabi so ganggan, abilay lamet so kasalanan, balet inatey ak.+ 10  Tan naamtaan ko a say ganggan a mangitonton komon ed bilay+ et mangitonton manaya ed ipapatey. 11  Ta lapud ganggan, say kasalanan et awalaan na pankanawnawan managyat ed siak tan pinatey to ak. 12  Kanian say mismon Ganggan et masanto, tan say ibabaga na satan et masanto tan matunong tan maong.+ 13  Sirin, kasin samay maong et nanresulta ed ipapatey ko? Andin balot! Say kasalanan so makasengeg. Diad panamegley na samay maong, say kasalanan et mamapawala ed siak na ipapatey pian nipanengneng no anton talaga so kasalanan,+ diad ontan et magmaliw a lalon mauges so kasalanan diad panamegley na ganggan.+ 14  Ta amta tayo a say Ganggan et nanlapud Dios,* balet too ak labat, a nilako ed kasalanan.+ 15  Ta agko natatalosan so gagawaen ko. Ta samay labay ko et agko gagawaen, balet say gagawaen ko et samay bubusolen ko. 16  Balet, no gagawaen ko may agko labay, onabobon ak a maabig so Ganggan. 17  Balet natan et aliwa lan siak so manggagawa ed satan, noagta say kasalanan a manaayam ed siak.+ 18  Ta amtak ya anggapoy maong a manaayam ed siak, salanti, diad laman ko; ta walay pilalek kon manggawa na maong, balet anggapoy pakayarik a gawaen itan.+ 19  Ta agko gagawaen so maong a labay ko, balet say mauges ya agko labay so gagawaen ko. 20  Sirin, no gagawaen ko so agko labay, aliwa lan siak so manggagawad satan, noag say kasalanan a manaayam ed siak. 21  Kanian, diad kipapasen ko et aromog ko iyan ganggan: Sano labay kon gawaen so duga, say mauges so walad siak.+ 22  Diad pusok et talagan panliliketan koy ganggan na Dios,+ 23  balet nanenengneng ko ed laman* ko so sananey a ganggan a milalaban ed ganggan na nonot ko.+ Sayan ganggan et say kasalanan a walad laman* ko tan mangokontrol ed siak.+ 24  Pakaskasi ak lan too! Siopa so mangisalba ed siak ed laman a mamapawala ed sayan ipapatey? 25  Salamat ed Dios diad panamegley nen Jesu-Kristo a Katawan tayo! Kanian sirin, diad nonot ko et aripen ak na ganggan na Dios, balet diad laman ko et aripen ak na ganggan na kasalanan.+

Paimanod leksab

Literal, “saray kabiangan.”
Literal, “et espiritual.”
Literal, “saray kabiangan.”
Literal, “saray kabiangan.”