Ed Saray Taga Roma 8:1-39

  • Bilay tan inkibulos diad panamegley na espiritu (1-11)

  • Diad panamegley na espiritu et tinagibi itayo tan saya so mantatasi (12-17)

  • Saray pinalsa et manaalagar a nawalaay kawayangan bilang ananak na Dios (18-25)

  • ‘Say espiritu so mikasi parad sikatayo’ (26, 27)

  • Akauna lan pinili na Dios (28-30)

  • Say pananalo diad panamegley na panangaro na Dios (31-39)

8  Kanian saramay akikasakey ed si Kristo Jesus et ag-iyabawag a nankasalanan.  Ta say ganggan na espiritu a mangiiter na bilay a nikasakey ed si Kristo Jesus et imbulos to ka la+ ed ganggan na kasalanan tan ipapatey.  Say agnayarian a gawaen na Ganggan,+ ta makapuy itan+ lapud ag-inkayadyari na too, et ginawa na Dios diad impangibaki to ed mismon Anak to+ a kaulibay na makasalanan a totoo+ pian paandien so kasalanan. Diad ontan et kinondena toy kasalanan diad laman,  pian nasumpal tayo so matunong a kakaukolanen na Ganggan+ diad panakar tayo unong ed espiritu, aliwan unong ed laman.+  Ta saramay manbibilay unong ed laman et pinonot da ray bengatlan nipaakar ed laman,+ balet saramay manbibilay unong ed espiritu et saray bengatlan nipaakar ed espiritu.+  Ta say pangiteen na nonot ed laman et mangitonton ed ipapatey,+ balet say pangiteen na nonot ed espiritu et mangitonton ed bilay tan kareenan;+  lapud say pangiteen na nonot ed laman et mangitonton ed pagmaliw a kabusol na Dios,+ ta say laman et agpapauleyan ed ganggan na Dios, tan ag-itan nayarian na laman.  Kanian saramay manbibilay unong ed laman et agda napaliket so Dios.  Balet, manbibilay kayo unong ed espiritu, aliwan unong ed laman,+ no peteg a walad sikayo so espiritu na Dios. Balet no say sakey et andian na espiritu nen Kristo, sikatoy agto kayarian. 10  Balet no si Kristo et nikasakey ed sikayo,+ say laman et inatey lapud kasalanan, balet say espiritu et mangiiter na bilay lapud inkatunong. 11  Natan, no walad sikayo so espiritu na Dios ya amaoli ed si Kristo Jesus manlapud inaatey,+ usaren met na Dios so espiritu to pian pabilayen to iray ompatey a laman yo.+ 12  No ontan sirin, agagi, walay obligasyon tayo, balet aliwan diad laman pian manbilay unong ed laman;+ 13  ta no manbibilay kayo unong ed laman, seguradon ompatey kayo; balet no pateyen yo iray gawa na laman+ diad panamegley na espiritu, manbilay kayo.+ 14  Ta amin iramay iwawanwan na espiritu na Dios et ananak na Dios.+ 15  Ta say espiritu na Dios et agto itayo pagmamaliwen ya ariripen tan agpansesengegay itakot lamet, noag ingen diad panamegley na satan ya espiritu et tinagibi itayo bilang ananak, tan satan so mamapakiwas ed sikatayon mangibaga: “Abba,* Ama!”+ 16  Say espiritu so mantatasi a kaiba na espiritu+ tayo ya ananak itayo na Dios.+ 17  Sirin, no ananak itayo, tomatawir itayo met—on, tomatawir na Dios, balet tomatawir+ a kaiba nen Kristo—daput no manirap itayon kaiba to+ pian nigloria itayo met a kaiba to.+ 18  Ta ipapasen kon baliwala iray paniirap ed sayan panaon no ikompara ed gloria ya iparungtal ed sikatayo.+ 19  Ta saray pinalsa et manpirpirawat a manaalagar ed kiparungtal na ananak na Dios.+ 20  Ta saray pinalsa et nipasakop ed kaapaan,+ aliwan lapud panlabay da, noagta diad panamegley na samay angipasakop ed saratan, unong ed ilalo 21  a saray pinalsa et nibulos met+ manlapud impakaaripen ed kabubulok tan nawalaan na maglorian kawayangan bilang ananak na Dios. 22  Ta amta tayo ya amin a pinalsa et saniiban oneey-ey tan nasasakitan anggad natan. 23  Aliwan satan labat, noagta sikatayo met a walaan na unona iran bunga, salanti, say espiritu, on, sikatayon mismo et maneey-ey ed puso tayo+ legan tayon maanos ya aalagaren so pakatagibi bilang ananak,+ say kibulos ed saray laman tayo diad panamegley na dondon. 24  Ta niliktar itayo la a walaan na sayan ilalo; balet say ilalo a nanenengneng et aliwan ilalo, ta sano nanenengneng la na too so sakey a bengatla, ilaloan to ni kasi itan? 25  Balet no manilalo itayo+ ed agtayo nanenengneng,+ mantultuloy itayon manpirawat a manalagar ed satan legan a mansusungdo.+ 26  Diad ontan a paraan, say espiritu et ontutulong met ed sikatayo diad kakapuyan tayo;+ ta wala ray panaon a kaukolan tayoy manpikasi balet agtayo amta no antoy ipikasi tayo. Balet, say espiritu a mismo so mikasi parad sikatayo sano agtayo nibesngaw* iray ey-ey tayo. 27  Ingen ta samay manguusisa ed kapusoan+ et amta to no anto so espiritu, lapud mikakasi itan unong ed linawa na Dios parad saray masanto. 28  Amta tayo a say Dios et gagawaen ton mantutunosan so amin a kimey to pian nagunggonaan iray mangaaro ed sikato, saramay tinawag unong ed gagala to;+ 29  lapud saramay inmunan inimano to et akauna met lan pinili to pian magmaliw a kapara na Anak to,+ pian sikatoy magmaliw a panguloan+ ed dakel ya agagi.+ 30  Niarum ni, saramay akauna lan pinili to+ et sikara met may tinawag to;+ tan saramay tinawag to et sikara met may inyabawag ton matunong.+ Tan saramay inyabawag ton matunong et sikara met may inggloria to.+ 31  Anto sirin so nibaga tayo ed sarayan bengatla? No say Dios et walad dapag tayo, siopa so onsumpad sikatayo?+ 32  No say Dios et agto anggan insiblet so dilin Anak to noagta inter to parad sikatayon amin,+ agta sikato tan say Anak to et maliket met a mangiter ed sikatayo na arum ni ran bengatla? 33  Siopay mangakusa ed saray pinili na Dios?+ Say Dios so mangiyaabawag ed sikara a matunong.+ 34  Siopay mangondena ed sikara? Anggapo, ta si Kristo Jesus et inatey tan pinaoli, tan sikatoy walad nikawanan na Dios+ tan mikakasi met parad sikatayo.+ 35  Siopay makapangisian ed sikatayo ed panangaro na Kristo?+ Kasin say kairapan odino gonigon odino panamasegsegang odino eras odino inkalakseb odino kapeligroan odino espada?+ 36  Unong a nisulat: “Nisengeg ed sika et ag-ontunday pamapatey dad sikami; impasen da kami a singa karneron papakgeran.”+ 37  Balet, anggaman nagagawa irayan amin a bengatla et sigpot itayon manatalo+ diad panamegley na samay mangaarod sikatayo. 38  Ta kombinsido ak ya anggan say patey odino say bilay odino saray anghel odino saray gobierno odino saray bengatlan wala natan odino saray bengatlan onsabi odino saray pakayari+ 39  odino say kaatagey odino say kaaralem odino anggan dinan nin pinalsa et agbalot makapangisian ed sikatayo ed panangaro na Dios a walad si Kristo Jesus a Katawan tayo.

Paimanod leksab

Aramaikon salita a mankabaliksay “O Ama!”
Odino “nibalikas.”