Onlad karga

Onlad saray karga

Sulat ed Saray Taga Roma

Saray Kapitulo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sumaryo na Saray Karga

 • 1

  • Maabig iran balikas (1-7)

  • Pirpirawat nen Pablo so ombisitad Roma (8-15)

  • Say matunong et manbilay lapud pananisia (16, 17)

  • Anggapoy nibaraan na saray totoon agmatulok ed Dios (18-32)

   • Saray kualidad na Dios et nanengneng ed saray pinalsa to (20)

 • 2

  • Say panangukom na Dios ed saray Judio tan saray Griego (1-16)

   • No panon ya onggagana so konsiensia (14, 15)

  • Saray Judio tan say Ganggan (17-24)

  • Asegat ed puso (25-29)

 • 3

  • “Say Dios so napaneknekan a tua” (1-8)

  • Saray Judio tan saray Griego et parehon walad silong na kasalanan (9-20)

  • Inkatunong diad panamegley na pananisia (21-31)

   • Amin et agmakasarag ya ipatnag so gloria na Dios (23)

 • 4

  • Si Abraham et niyabawag a matunong lapud pananisia (1-12)

   • Si Abraham, say ama na saramay walaan na pananisia (11)

  • Say sipan ya inawat lapud pananisia (13-25)

 • 5

  • Pikakareenan ed Dios diad panamegley nen Kristo (1-11)

  • Say patey diad panamegley nen Adan, say bilay diad panamegley nen Kristo (12-21)

   • Say kasalanan tan patey et kinmayat ed amin a totoo (12)

   • Sakey a matunong a gawa (18)

 • 6

  • Apasimbalon bilay sanen abautismoan ed si Kristo (1-11)

  • Agyo aabuloyan so kasalanan a manuley ed saray laman yo (12-14)

  • Saray ariripen na kasalanan et nagmaliw ya ariripen na Dios (15-23)

   • Bayar na kasalanan—patey; regalo na Dios—bilay (23)

 • 7

  • Inyilustra so inkibulos ed Ganggan (1-6)

  • Naamtaan so kasalanan lapud Ganggan (7-12)

  • Pilalaban ed kasalanan (13-25)

 • 8

  • Bilay tan inkibulos diad panamegley na espiritu (1-11)

  • Diad panamegley na espiritu et tinagibi itayo tan saya so mantatasi (12-17)

  • Saray pinalsa et manaalagar a nawalaay kawayangan bilang ananak na Dios (18-25)

  • ‘Say espiritu so mikasi parad sikatayo’ (26, 27)

  • Akauna lan pinili na Dios (28-30)

  • Say pananalo diad panamegley na panangaro na Dios (31-39)

 • 9

  • Say paneermen nen Pablo lapud saray Israelita (1-5)

  • Peteg ya ilalak nen Abraham (6-13)

  • Say panlabayan na Dios et agnayarin kuestionen (14-26)

   • Saray banga na sanok tan banga na panangasi (22, 23)

  • Saray akeraan labat so niliktar (27-29)

  • Atiror so Israel (30-33)

 • 10

  • Panon a nagamoran so inkatunong na Dios (1-15)

   • Panangiyabawag ed publiko (10)

   • Saray ontatawag ed si Jehova et niliktar (13)

   • Agaylay dakep iray sali na saray managpulong (15)

  • Ag-inawat so maong a balita (16-21)

 • 11

  • Agsigpot ya impulisay so Israel (1-16)

  • Ilustrasyon nipaakar ed kiew ya olibo (17-32)

  • Say kaaralem na karunongan na Dios (33-36)

 • 12

  • Iyapay yo ray laman yo bilang mabilay a bagat (1, 2)

  • Nanduruman regalo balet saksakey a laman (3-8)

  • Bilin nipaakar ed kabibilay na tuan Kristiano (9-21)

 •  13

  • Panagpasakop ed saray autoridad (1-7)

   • Panagbayar na buis (6, 7)

  • Say aro so kasumpalan na Ganggan (8-10)

  • Manakar a singa no diad agew (11-14)

 • 14

  • Agyo uukomen so sakey tan sakey (1-12)

  • Agkayo magmamaliw a pakagapolan na arum (13-18)

  • Seetan a niwalay kareenan tan pankakasakey (19-23)

 • 15

  • Awat yo so sakey tan sakey a singa ed impangawat na Kristo (1-13)

  • Si Pablo, lingkor ed saray nasyon (14-21)

  • Saray plano nen Pablo a pambiahe to (22-33)

 • 16

  • Inkabat nen Pablo si Febe, sakey a lingkor (1, 2)

  • Panangumusta ed saray Kristiano ed Roma (3-16)

  • Pasakbay nipaakar ed inkaapag- apag (17-20)

  • Panangumusta na saray kakimeyan nen Pablo (21-24)

  • Niparungtal la natan so sagradon sekreto (25-27)