Saray Gawa na Saray Apostol 28:1-31

  • Akasakbit ed Malta (1-6)

  • Apaabig so ama nen Publio (7-10)

  • Tinmuloy ed Roma (11-16)

  • Nansalitay Pablo ed saray Judio ed Roma (17-29)

  • Makpel a nampulong si Pablo ed loob na duay taon (30, 31)

28  Sanen akasabi kamin maligen, naamtaan min say isla et tatawagey Malta.+  Tan nikadkaduman pitotoo so impanengneng ed sikami na saray totoon mansasalita na duman lenguahe.* Namparlang ira na apoy tan alay abig so impangawat dad sikamin amin, lapud onuuran tan ambetebetel ed saman.  Balet sanen nantipon si Pablo na dakel a sanga tan inyan tod apoy, pinmaway so sakey ya uleg lapud petang tan kinmetket ed lima to.  Sanen anengneng na saray totoon manaayam diman* so maditan uleg ya akabitin ed lima to, inkuan dad sakey tan sakey: “Seguradon managpatey iyan too, ta anggano akaliktar ed dayat et ag-inyabuloy na Hustisya* a sikatoy manbilay ni.”  Balet impagpag tod apoy so uleg tan anggapoy mauges ya agawad sikato.  Balet aalagaren dan sikatoy onlarag odino biglan nabaktar tan ompatey. Kayari na abayag ya impanalagar da tan anengneng dan anggapoy mauges ya agawad sikato, inuman day nononoten da tan inkuan dan sikatoy sakey a dios.  Natan, diad asingger ed saman a lugar et wala ray dalin a kayarian na laki a manuuley ed isla, a manngaray Publio, tan sinangkaili to kami tan inasikaso to kamin maong ed loob na taloy agew.  Diad saman et mansasakit so ama nen Publio, sikatoy akarukol a napepetang tan ansakit a maong so eges to, tan linmoob si Pablo ed kawalaan to tan nampikasi, ya intapew tod sikato iray lima to, tan pinaabig to.+  Kayari iyan agawa, linma met ed sikato so arum ed saray mansasakit a totoo ed isla pian napaabig ira.+ 10  Pinagalangan da kami met diad impangiter day dakel a regalo, tan pinabalonan da kami na saray nakaukolan mi sanen manbiahe kami la. 11  Kayari na taloy bulan, nambiahe kamid panamegley na barkon walaay simbolo ya “Ananak nen Zeus.” Sayan barko et nanlapud Alejandria tan amalabas na panaoy ambetel diad isla. 12  Sanen dinmaong kami ed Siracusa, taloy agew kamin nansiansia diman; 13  insan binmuat kami tan akasabi kamid Regio. Kayari sakey agew, sinmiplog so dagem manlapud abalaten tan akasabi kami ed Puteoli diad komaduan agew. 14  Wala ray agagin aromog mi dia tan akikasi ran mansiansia kami ed sikara a pitoy agew, tan kayari na satan et amaarap kami lad Roma. 15  Sanen abalitaan na saray agagi diman so nipaakar ed sikami, linma ra anggad Tindaan nen Appio tan diad Taloran Taberna* pian minengneng ira ed sikami, tan sanen anengneng ira nen Pablo, sikatoy akisalamat ed Dios tan apabiskeg.+ 16  Sanen akaloob kamin siansia ed Roma, naabuloyan si Pablo a manayam a bukor diad abung ya inabangan to a kaibay sakey a sundalon manbabantay ed sikato. 17  Balet kayari na taloy agew, tinawag to iramay manunaan a lalaki na saray Judio. Sanen atipon la ra, inkuan tod sikara: “Agagi, anggano anggapon balot so ginawak sumpad totoo odino ed saray kustombre na inmuunan atateng tayo,+ inyawat ak ed saray Romano bilang priso a nanlapud Jerusalem.+ 18  Tan kayari na impangusisa ra,+ labay da ak lan ibulos ta anggapoy sengegay pamateyan dad siak.+ 19  Balet sanen ag-inmabuloy iray Judio, apasootan ak ya onapela ed Cesar,+ balet aliwan lapud akusaen koy nasyon ko. 20  Kanian saya so rason no akin ya akikasi ak pian napinengnengan tan nakatongtong ta kayo, ta akagulonggulong ak lapud samay iilaloan na Israel.”+ 21  Inkuan dad sikato: “Anggapoy naawat min sulat manlapud Judea nipaakar ed sika, tan anggapo met so imbalita odino mauges ya imbaga na saray agagin nanlapu diman nipaakar ed sika. 22  Balet iisipen min manepeg labat a narengel mid sika no anto ray nononoten mo, ta amta min sayan sekta+ et pansasalitaan na mauges diad amin a pasen.”+ 23  Angiyuksoy ira natan na sakey agew pian sikatoy napinengnengan da, tan amayamay iran linmad sikato diad panaayaman to. Tan manlapud kabuasan anggad labi et sikatoy nampaliwawad sikara, a sigpot a nantasi nipaakar ed Panarian na Dios, pian natangguyor to ran manisia ed si Jesus+ base ed Ganggan nen Moises+ tan ed saray Propeta.+ 24  Wala ray anisia ed saray imbaga to; balet agmanisia so arum. 25  Lapud ag-ira makapanpapaknaan, tinmaynan la ra, tan oniay imbaga nen Pablo: “Matukoy so sinalita na masanton espiritu ed inmuunan atateng yo diad panamegley nen propeta Isaias, 26  ya inkuan to: ‘La ka ed sarayan totoo tan ibagam: “Narengel yo balet agyon balot natalosan, tan onnengneng kayo balet agyon balot nanengneng.+ 27  Ta nagmaliw ya agmaawat so puso na sarayan totoo, tan nadngel na kalayagan da balet ag-ira kinmiwas, tan inlikdem day kamataan da, pian agbalot makanengneng iray mata ra tan makarengel iray layag da tan makatalos iray puso da pian makapawil ira, tan paabigen ko ra.”’+ 28  Kanian amtaen yo komon a nipapasabi lad saray nasyon so panangilaban na Dios;+ seguradon ondengel irad saya.”+ 29  *—— 30  Kanian duay taon a sikatoy nanayam ed abung ya inabangan to,+ tan maabig so pangaawat tod amin ya oonlad sikato, 31  ya impulong tod sikara so Panarian na Dios tan makmakpel ton imbangat so nipaakar ed Katawan a Jesu-Kristo,+ ya anggapoy makasbel.

Paimanod leksab

Odino “saray totoon manaayam diman.”
Odino “saray totoon mansasalita na duman lenguahe.”
Diad Griego et Dike, a posiblin manutukoy ed diosa a mangiiter na hustisya.
Saray pasen a pananganan tan panagpainawaan.
Nengnengen so Apendise A3.