Saray Gawa na Saray Apostol 13:1-52

  • Nibakin misionero si Bernabe tan Saulo (1-3)

  • Ministeryo diad Ciprus (4-12)

  • Paliwawa nen Pablo diad Antioquia na Pisidia (13-41)

  • Nipropesiyan ganggan pian onlad saray nasyon (42-52)

13  Natan diad Antioquia et wala ray propeta tan managbangat ed kongregasyon:+ si Bernabe, si Simeon a tatawagen a Negro, si Lucio a taga Cirene, si Manaen a nanaral a kaiba nen Herodes a manuley na distrito, tan si Saulo.  Sanen manlilingkor ira ed si Jehova* tan manaayunal ira, inkuan na masanton espiritu: “Ibiig yo parad siak si Bernabe tan si Saulo+ pian gawaen da so kimey ya anawagan kod sikara.”+  Insan nanayunal tan nampikasi ira tan intapew dad sikara iray lima ra tan pinaonla da la ra.  Kanian linmad Seleucia irayan lalaki ya imbaki na masanton espiritu, tan manlapu diman et nambarko ran amaarap ed Ciprus.  Kasabi rad Salamis, impulong da so salita na Dios diad saray sinagoga na saray Judio. Kaiba ra met si Juan bilang lingkor.*+  Sanen aliber da lay interon isla anggad Pafos, aromog day sakey a Judion laki a manngaray Bar-Jesus, a managsalamangka tan palson propeta.  Sikatoy kaiba na prokonsul* a si Sergio Paulo, sakey ya intelihentin laki. Impatawag na sayan laki si Bernabe tan Saulo lapud labalabay toy ondengel ed salita na Dios.  Balet sinmumpad sikara si Elimas* a managsalamangka (ta ontan so kabaliksan na ngaran to), lapud labay ton iyarawi ed pananisia so prokonsul.  Insan sikatoy ninengneng a maong nen Saulo, a tinawag met a Pablo, a napnoy masanton espiritu, 10  tan inkuan to: “O sikan too a napno na amin a klase na panagsaol tan amin a klase na kaugsan, anak na Diablo,+ tan kabusol na amin a bengatlan matunong, agmo ta tundaan a pikeweten iray maptek a dalan nen Jehova?* 11  Dusaen ka nen Jehova,* tan nabulag ka tan mabayag ya agmo nanengneng so sinag na agew.” Tampol a sinmakbong ed sikato so makapal a kelpa tan kabilungetan, tan nananap na mangitabin ed sikato. 12  Tan sanen anengneng na prokonsul so agawa, sikatoy nagmaliw a mananisia lapud nikelawan ed bangat nen Jehova.* 13  Natan et nambarko manlapud Pafos si Pablo tan saray kakaiba to tan akasabi rad Perga diad Pamfilia. Balet tinaynan ira nen Juan+ tan pinmawil ed Jerusalem.+ 14  Anggaman ontan, intultuloy day nambiahe manlapud Perga tan akasabi ra ed Antioquia diad Pisidia. Tan linmoob ira ed sinagoga+ diad agew na Sabaton, tan yinmurong ira. 15  Kayari na impanbasa ed Ganggan+ tan sulsulat na saray Propeta diad arap na totoo, oniay impaibaga na saray manangasikaso na sinagoga ed sikara: “Agagi, no walaan kayoy antokaman a salitan makapaseseg ed saray totoo, ibaga yo.” 16  Kanian inmalagey si Pablo, tan sininyasan to ra, ya inkuan to: “Lalaki, sikayo ran Israelita tan sikayo met ya ontatakot ed Dios, dengel kayo. 17  Say Dios na saray totoo na Israel so amili ed inmuunan atateng tayo, tan pinabiskeg to ra sanen manaayam ira bilang dayo ed dalin na Ehipto tan impaway to ra ditan diad panamegley na mabiskeg a pakapanyari.*+ 18  Tan diad loob na manga 40 taon et inanosan to ra diad kalawakan.+ 19  Kayari ton dineral so pitoran nasyon ed dalin na Canaan, inter tod sikara so dalin bilang tawir da.+ 20  Agawa itan ya amin diad loob na manga 450 taon. “Kayari na saya et inikdan to ra na saray ukom anggad panaon nen propeta Samuel.+ 21  Balet kayari na saman et kinerew dan nawalaan ira na ari,+ kanian inter na Dios ed sikara si Saul ya anak nen Kis, sakey a laki ed tribu nen Benjamin,+ diad loob na 40 taon. 22  Kayarin inekal na Dios si Saul, tinuro toy David bilang ari+ ra, a sikato imay tinasian to, ya inkuan to: ‘Aromog koy David ya anak nen Jesse,+ a sakey a lakin makapaliket ed pusok;+ gawaen to so amin a panlabayan ko.’ 23  Manlapud ilalak* na sayan too et inter na Dios ed Israel so manangiliktar, si Jesus, unong ed sipan to.+ 24  Sakbay na insabi to, impulong nen Juan ed amin a totoo na Israel so bautismo bilang simbolo na panagbabawi.+ 25  Balet sanen magano lan nasumpal nen Juan so ministeryo to, ibabaga to: ‘Siopa ak unong ed iisipen yo? Aliwan siak iman. Balet walay sakey ya onsabin katumbokan ko ya agak makanepegan a mangukbar ed sandalyas to.’+ 26  “Agagi, sikayo ran kailalakan ed pamilya nen Abraham tan saray arum nid limog yo ya ontatakot ed Dios, sayan mensahe na kilalaban et nipasabi lad sikatayo.+ 27  Ta sayan too et ag-abidbir na saray manaayam ed Jerusalem tan saray manuley da, balet sanen uukomen da, sinumpal da iray sinalita na saray Propeta,+ a babasaen a maksil kada sabaton. 28  Anggano anggapoy aromog dan sengegay pamateyan dad sikato,+ kinerew dad si Pilato a sikatoy pateyen.+ 29  Tan sanen asumpal da lay amin a bengatlan nisulat nipaakar ed sikato, sikatoy inleksab dad poste* tan imponpon dad sakey a lubok.*+ 30  Balet sikatoy pinaoli na Dios manlapud inaatey,+ 31  tan diad dakel ya agew et sikatoy nampanengneng ed saramay kaiba ton tinmatdang ed Jerusalem manlapud Galilea. Sikara natan so mantatasi ed totoo nipaakar ed sikato.+ 32  “Kanian iyaabawag mid sikayo so maong a balita nipaakar ed samay insipan na Dios ed inmuunan atateng tayo. 33  Sigpot a tinoor itan na Dios ed sikatayo ran ananak da, diad impamaoli tod si Jesus;+ unong a nisulat diad komaduan salmo: ‘Sika so ana’ko; diad sayan agew et nagmaliw ak ya amam.’+ 34  Tan say katuaan a sikatoy pinaoli To manlapud inaatey, ya aglan balot ompawil ed kabubulok, et impasakbay To ed onian balikas: ‘Ipatnag kod sikayo so matoor a panangaro ya insipan kod si David, a satan et napanmatalkan.’*+ 35  Kanian inkuan met na sananey a salmo: ‘Samay matoor ed sika et agmo abuloyan a nanengneng toy kabubulok.’+ 36  Nanlingkor ed Dios si David* legan na impanbilay to, naugip ed patey, imponpon a kaiba na inmuunan atateng to, tan abulok so laman to.+ 37  Balet samay pinaoli na Dios et ag-abulok so laman to.+ 38  “Kanian ipupulong kod sikayo, agagi, a diad panamegley na impatey nen Jesus et naperdona iray kasalanan yo,+ 39  tan saramay manisia et niyabawag ya andiay kasalanan diad panamegley to.+ Balet agkayo niyabawag ya andiay kasalanan diad panamegley na Ganggan nen Moises.+ 40  Seguroen yo sirin ya agnagawa ed sikayo imay walad sulsulat na saray Propeta: 41  ‘Nengneng yo ray gagawaen ko, sikayo ran mababalaw, tan pankelawan yo, tan naandi kayo, ta diad saray agew yo et manggagawa ak na sakey a kimey ya agyon balot panisiaan anggano detalyado nin isalaysay ed sikayo.’”+ 42  Natan sanen ompapaway la ray totoo, akikasi ran salitaen da lamet irayad sikara diad ontumbok a Sabaton. 43  Kanian sanen asumpal la so pantitipon ed sinagoga, dakel ed saray Judio tan saray proselita a nandayew ed Dios so tinmumbok ed si Pablo tan Bernabe, tan legan dan mitotongtong ed sikara et pinaseseg da ran mansiansian makanepegan ed agnaparaan a kaabigan na Dios.+ 44  Diad tinmumbok a Sabaton et nantitipon so intero lawarin syudad pian ondengel ed salita nen Jehova.* 45  Sanen anengneng na saray Judio iray totoo, nanimon iran maong tan kinontra day Pablo tan minudmora day imbaga to.+ 46  Diad saman et makmakpel a nansalita ed sikara si Pablo tan Bernabe: “Kaukolan a nipulong nin unona ed sikayo so salita na Dios.+ Balet lapud agyo itan aawaten tan agyo ipapanengneng a makanepegan kayod bilay ya andi-anggaan, kanian diad saray aliwan Judio so nila mi.+ 47  Ta oniay ingganggan ed sikami nen Jehova:* ‘Tinuro ta ka bilang sakey a liwawa na saray nasyon, pian sika so onkanan kiliktaran anggad saray sampot na dalin.’”+ 48  Sanen nadngel iya na saramay aliwan Judio, nanliket ira tan inggloria ray salita nen Jehova,* tan nagmaliw a mananisia iramay amin a walaan na dugan kipapasen na puso parad bilay ya andi-anggaan. 49  Ontan met, say salita nen Jehova* et nantultuloy a kinmayat ed saman ya interon pasen. 50  Balet sinugsogan na saray Judio iray gagalangen a bibiin matakot ed Dios tan saray manunaan a lalaki ed syudad, tan pinasegsegang+ day Pablo tan Bernabe tan imbantak da rad paway na syudad. 51  Kanian impagpag dan dua iray dabok na saray sali ra* tan linma rad Iconio.+ 52  Tan saray disipulo et nantultuloy a napno na gayaga+ tan masanton espiritu.

Paimanod leksab

Nengnengen so Apendise A5.
Odino “katulongan.”
Say Romanon gobernador na sakey a probinsya. Nengnengen so Glosaryo.
Saya lanlamang imay Bar-Jesus diad bersikulo 6.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Literal, “diad panamegley na akatagey a taklay.”
Literal, “bini.”
Odino “kiew.”
Odino “pakanodnonotan a lubok.”
Odino “napandependian.”
Odino “Sinumpal nen David so linawa na Dios.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Say pangipagpag na sakey ed dabok na sali to et mangipatnag ya anggapo lay eebatan to.