Saray Gawa na Saray Apostol 10:1-48

  • Pasingawey ya anengneng nen Cornelio (1-8)

  • Pasingawey ya anengneng nen Pedro nipaakar ed alinisan ya ayayep (9-16)

  • Binisita nen Pedro si Cornelio (17-33)

  • Inyabawag nen Pedro so maong a balita parad saray Gentil (34-43)

    • “Anggapoy lalabien na Dios” (34, 35)

  • Akaawat na masanton espiritu tan abautismoan iray Gentil (44-48)

10  Natan diad Cesarea et walay lakin manngaray Cornelio, sakey ya opisyal na armada* ed tropa* ya Italyano.  Sikato tan say interon sankaabungan to et matakot ed Dios, tan iikdan toy dakel a regalo iray totoo lapud panangasi tan naynay a mikakasi ed Dios.  Nen manga komasiam ya oras,*+ malinlinew ya anengneng tod pasingawey so sakey ya anghel na Dios a linmad sikato tan inkuan to: “Cornelio!”  Sikatoy ninengneng nen Cornelio, tan natatakot a nantepet: “Anto man, Katawan?” Inkuan tod sikato: “Saray pikakasim tan saray regalom lapud panangasi et sinmabi ed Dios bilang sakey a pakanodnonotan.+  Kanian mangibaki ka natan na lalaki diad Joppe tan patawag moy Simon a manngaran met na Pedro.  Sayan too et miaayam ed si* Simon, a managkurti na katat, a say abung to et walad gilig na dayat.”  Kasipot na anghel ya akitongtong ed sikato, tinawag toy duara ed saray lingkor to tan sakey a matakot ed Dios a sundalo manlapud saramay manlilingkor ed sikato,  tan insalaysay tod sikara so amin a bengatla tan imbaki to rad Joppe.  Diad tinmumbok ya agew, legan iran manbiabiahe tan asingger la rad syudad, sinmegep si Pedro ed toktok na abung diad manga komanem ya oras* pian manpikasi. 10  Balet sikatoy narnarasan tan labay to lay mangan. Legan dan ipaparaan so naakan, sikatoy akanengneng na pasingawey+ 11  tan anengneng ton alukasan so tawen tan onleleksab diad dalin so sakey a bengatla* a singa abalbaleg ya ules a linen a nibitin ed apatiran suyok; 12  tan wadtan so amin a klase na ayep ya apatiray sali tan saray onkukurong ya ayayep* ed dalin tan saray ontitikyab a manok. 13  Insan walay nadngel ton boses: “Alagey ka, Pedro, mamakger ka tan mangan ka!” 14  Balet inkuan nen Pedro: “Andi, Katawan, ta agak nin balot angan na antokaman a marutak.”+ 15  Tan nadngel to lamet so boses diad komaduan pankanawnawa: “Agmo la tatawagen a marutak iray nilinisan la na Dios.” 16  Nadngel to lamet iya diad komatlon pankanawnawa, tan tinmagey itan* a tampol ed tawen. 17  Legan a nawewetwet ni Pedro no anto kasi kabaliksan na pasingawey ya anengneng to, diad saman a mismon oras et nantepet iramay lalakin imbaki nen Cornelio no iner so abung nen Simon tan akaalagey irad puerta.+ 18  Tinmawag ira tan tinepet da no walay sangkaili diman a manngaray Simon a tatawagen met a Pedro. 19  Legan a nononoten ni nen Pedro so nipaakar ed pasingawey, inkuan na espiritu:+ “Walay taloran lalaki a manaanap ed sika. 20  Alagey ka, lasur ka tan mila kad sikara, ya agkan balot manduaruwa, ta imbakik ira.” 21  Kanian linmasur si Pedro tan inkuan tod saramay lalaki: “Siak imay aanapen yo. Antoy nila yo dia?” 22  Inkuan da: “Si Cornelio,+ ya opisyal na armada, a sakey a toon matunong tan matakot ed Dios tan maong so ibabaga na interon nasyon na saray Judio nipaakar ed sikato, et binilin na Dios diad panamegley na sakey a masanton anghel pian ipatawag to kad abung to tan ondengel ed saray ibagam.” 23  Kanian pinaloob tan sinangkaili to ra. Diad tinmumbok ya agew et sikatoy akila ed sikara, tan akila met ed sikato so pigara ed saray agagin taga Joppe. 24  Diad sinmublay ya agew et sikatoy akasabi ed Cesarea. On, tatalaranan la ra nen Cornelio tan tinipon to ray kakanayon to tan maapit a kakaaro to. 25  Kaloob nen Pedro, sikatoy inabet nen Cornelio, a tinmalimukor diad salian to, tan angigalang* ed sikato. 26  Balet sikatoy pinaalagey nen Pedro, ya inkuan to: “Alagey ka; sakey ak met labat a too.”+ 27  Legan iran mantotongtong, sikatoy linmoob tan anengneng toy dakel a totoon nantitipon. 28  Inkuan tod sikara: “Amta yon aliwan manepeg ed sakey a Judio so miulop odino onasingger ed sakey a toon sananey so rasa to,+ balet impanengneng ed siak na Dios ya agko nepeg a tawagen a marutak so siopaman a too.+ 29  Kanian akila ak a tampol sanen impatawag yo ak. Tepeten ko sirin no akin ya impatawag yo ak.” 30  Insan inkuan nen Cornelio: “Apat agew lay apalabas manlapud sayan oras, manpipikasi ak diad abung ko ed komasiam ya oras;* kabekta et walay inmalagey ed arapan ko a lakin masmasnag so kawes to 31  tan inkuan to: ‘Cornelio, dinengel na Dios so pikakasim, tan anonotan to iray regalom lapud panangasi. 32  Kanian mangibaki ka sirin diad Joppe tan patawag moy Simon, a manngaran met na Pedro. Sayan too et sasangkailien nen Simon, a managkurti na katat, a say abung to et walad gilig na dayat.’+ 33  Kanian angibaki ak a tampol na manawag ed sika, et maong ta linma ka dia. Kanian diad arapan na Dios et wadia kamin amin natan pian dengelen so amin a papaibaga nen Jehova.”* 34  Diad saya et nansalitay Pedro: “Natatalosan ko la natan ya anggapoy lalabien na Dios,+ 35  noagta diad balang nasyon et makapaliket ed sikato so toon ontatakot ed sikato tan manggagaway duga.+ 36  Impasabi toy mensahe ed ananak na Israel pian niyabawag ed sikara so maong a balita na kareenan+ diad panamegley nen Jesu-Kristo, a sikato so Katawan na amin.+ 37  Amta yoy pantotongtongan ed interon Judea, a ginmapo ed Galilea+ kayarin impulong nen Juan so nipaakar ed bautismo: 38  nipaakar ed si Jesus a taga Nazaret, no panon a sikatoy nilanaan na Dios ed panamegley na masanton espiritu+ tan pakayari, tan nanliber ed nanduruman pasen, a nanggaway maong tan pinaabig ton amin iramay papairapen na Diablo,+ tan agawaan ton amin iya lapud walad sikato so Dios.+ 39  Tan atasian min amin so ginawa to diad dalin na saray Judio tan diad Jerusalem; balet sikatoy pinatey da, ya impasak dad sakey a poste.* 40  Sikatoy pinaoli na Dios diad komatlon agew+ tan inabuloyan ton manpanengneng, 41  aliwan diad amin a totoo, noagta ed saray tasi a tinuro la nensaman na Dios, diad sikami a kaiba ton angan tan inminum kayari na inkioli to manlapud inaatey.+ 42  Ontan met, ingganggan to kamin manpulong ed totoo tan sigpot a mantasi+ a sikato imay tinuro na Dios a magmaliw ya ukom na saray mabilay tan inaatey.+ 43  Sikatoy tinasian na amin a propeta,+ pian amin a manisia ed sikato et naperdona iray kasalanan da diad panamegley na ngaran to.”+ 44  Legan a sasalitaen ni nen Pedro iraya, linmeksab so masanton espiritu ed saramay amin ya onderengel ed salita na Dios.+ 45  Tan nikelkelawan iray asegat a mananisia* ya akilad si Pedro, lapud nikalbo met ed saray aliwan Judio so masanton espiritu, a regalo na Dios. 46  Ta nadngel da ran mansasalita na nanduruman lenguahe tan mangiglogloria ed Dios.+ Lapud saya et inkuan nen Pedro: 47  “Wala tay makasbel pian agnabautismoan ed danum+ irayan akaawat na masanton espiritu a singa sikatayo?” 48  Diad saman et ingganggan to ran manpabautismo diad ngaran nen Jesu-Kristo.+ Insan kinerew dan sikatoy mansiansia ni diman a pigay agew.

Paimanod leksab

Odino “sakey a senturion,” a komandante na 100 a sundalo.
Sakey a tropa na armadan Roma a tugyopen na 600 a sundalo.
Manga alas-3 na ngarem.
Odino “sasangkailien nen.”
Manga alas-12 na kaagwan.
Literal, “klase na pananginan.”
Odino “reptilya.”
Literal, “so pananginan.”
Odino “dinmakmomo.”
Manga alas-3 na ngarem.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “kiew.”
Odino “iray matoor.”