Saray Gawa na Saray Apostol 19:1-41

  • Si Pablo diad Efeso; abautismoan lamet so pigara (1-7)

  • Impanbangat nen Pablo (8-10)

  • Intalona anggaman ed demonismo (11-20)

  • Gulo diad Efeso (21-41)

19  Sanen walad Corinto si Apolos,+ dinmalan si Pablo ed nipalandey iran rehyon tan akasabi ed Efeso.+ Aromog to diman so pigaran disipulo  tan intepet tod sikara: “Akaawat kayoy masanton espiritu sanen nagmaliw kayon mananisia?”+ Inmebat ira: “Andi, agmi nin balot nadngelan so nipaakar ed masanton espiritu.”  Kanian inkuan to: “Anto sirin a klase na bautismo so impakabautismoan yo?” Inkuan da: “Bautismo nen Juan.”+  Inkuan nen Pablo: “Nambautismo si Juan ed panamegley na bautismo a simbolo na panagbabawi,+ ya imbaga tod totoo a panisiaan da imay onsabi kayari to,+ salanti, si Jesus.”  Sanen nadngel da iya, nampabautismo ra diad ngaran nen Katawan a Jesus.  Tan sanen intapew nen Pablo iray lima tod sikara, linmeksab ed sikara so masanton espiritu,+ tan nansalita ray nanduruman lenguahe tan nampropesiya ra.+  Ami-amin et walay manga 12 lalaki.  Taloy bulan a sikatoy oonlad sinagoga,+ a makmakpel a mansasalita, tan manpapaliwawa tan mankakatunongan ed makakombinsin paraan nipaakar ed Panarian na Dios.+  Balet sanen wala ray agdan balot labay so manisia,* a papaugesen dad arap na dakel a totoo so Say Dalan,+ tinaynan to ra+ tan intagar to iray disipulo, tan inagew-agew a nampaliwawa diad auditoryum na eskuelaan nen Tirano. 10  Duay taon ya ontay ginawa to, kanian say salita na Katawan et nadngel na amin a manaayam ed probinsya na Asia, saray Judio tan saray Griego. 11  Tan nantultuloy a nanggawa so Dios na makapanyari iran gawa ed panamegley nen Pablo,+ 12  kanian anggan saray panyo tan tapis a nidiwit ed laman to et inyakar dad saray totoon mansasakit,+ tan naandi iray sakit da, tan pinmaway iray mauges ya espiritu.+ 13  Balet arum ed saray Judio a manliliberliber pian mamapaway na saray demonyo et sinali ra met ya usaren so ngaran nen Katawan a Jesus diad saramay sinelepay mauges iran espiritu; ibabaga ra: “Diad panamegley nen Jesus ya ipupulong nen Pablo et iganggan ta kayon ompaway.”+ 14  Natan et gagawaen met iya na pitoran lalaki ya ananak na Judion manunan saserdote a manngaray Seva. 15  Balet inmebat ed sikara so mauges ya espiritu: “Kabat koy Jesus+ tan kabat ko met si Pablo;+ balet siopa kayo?” 16  Diad saman et nilukso ira na samay toon aselepay mauges ya espiritu, tan sansakey to ran dinegkeman, tan sinakitan to ra, kanian batik iran lakseb tan asugat-sugat a pinmaway ed saman ya abung. 17  Akabatan iya na amin a Judio tan Griego a manaayam ed Efeso; tan ataktakot iran amin, tan nantultuloy a nitandoro so ngaran na Katawan a Jesus. 18  Tan dakel ed saramay nagmaliw a mananisia so dinmadago tan impapatua tan impapaamta da no anto iray gagawaen da. 19  On, dakel ed saramay datin manmamahiko et tinipon da ray libro ra tan pinoolan dad arapan na amin.+ Tan sanen kinuenta ray bili na saratan ya amin, mankantidad iratan na 50,000 a piraso na pilak. 20  Kanian diad makapanyarin paraan et nantultuloy a binmulaslas tan tinmalona so salita nen Jehova.*+ 21  Sanen asumpal la iraya, nandesisyon si Pablo ya onlad Jerusalem+ kayari ton liberen so Macedonia+ tan Acaya. Inkuan to: “Kayarik ya onla diman, onla ak met ed Roma.”+ 22  Kanian imbaki tod Macedonia so duara ed saramay nanlingkor ed sikato, si Timoteo+ tan Erasto,+ balet sikatoy tinmilak nin agano diad probinsya na Asia. 23  Diad saman a panaon et walay agawan baleg a gulo+ nipaakar ed Say Dalan.+ 24  Ta walay sakey a lakin manngaray Demetrio, a panday na pilak, tan diad panggagawa toy pilak iran altar nen Artemis et dakel so nanaalmo na saray marunong a komikimey.+ 25  Tinipon to ra tan saray arum nin ontan met so kimey da, tan inkuan to: “Lalaki, amta yo ya onaasenso tayo lapud sayan anapan. 26  Nanenengneng tan narerengel yo met no panon a kinombinse na sayan Pablo so dakdakel a totoo, aliwa labat a diad Efeso+ noagta diad intero lawarin probinsya na Asia, tan impaarap to ra ed sananey a pananisia, ya imbaga ton aliwan tuan dirios iramay dirios a ginawa na saray lima.+ 27  Sakey ni, ompan balawen na totoo so anapan tayo, tan ipasen da met lan anggapoy kakanaan so templo na makapanyarin diosa a si Artemis, tan naandi lay karakpan na sayan diosa a dadayewen ed interon probinsya na Asia tan ed mundo.” 28  Sanen nadngel iya na saray lalaki, sinmanok iran maong tan inyeyag da: “Makapanyari si Artemis na saray taga Efeso!” 29  Kanian agulo so interon syudad, tan linmoob iran amin ed teatro, ya inggayugoy day Gayo tan Aristarco,+ a taga Macedonia, a kakaiba nen Pablo a manbiabiahe. 30  Labay komon nen Pablo so onloob ed kawalaay totoo, balet sikatoy ag-inabuloyan na saray disipulo. 31  Anggan say arum ed saray manag-organisa na saray piesta tan pagalaw, a makaaro ed sikato, et angipasabi na mensahe ed sikato tan akikasi ra ya agto ipepeligroy bilay to diad iloob tod teatro. 32  Diad tua, nandurumay iyeeyag na totoo; ta agulo la iramay nantitipon, tan karaklan ed sikara et agda amta no akin a nantitipon ira diman. 33  Kanian inala day Alejandro manlapud totoo, a sikatoy intulak na saray Judio pian makaonlad arapan; tan sininyasan ira nen Alejandro ta labay toy mansalita diad arapan na totoo. 34  Balet sanen abidbir dan sikatoy sakey a Judio, saksakey so inyeyag dan amin ed loob na manga duay oras: “Makapanyari si Artemis na saray taga Efeso!” 35  Sanen saray totoo et apareen a siansia na managrekord na saray nagagawa ed syudad, inkuan to: “Lalakin taga Efeso, wala ta ed saray totoo so agmakaamta a say syudad na saray taga Efeso so manag-asikaso na templo na makapanyarin Artemis tan say imahen a naplag manlapud tawen? 36  Lapud agnakuestion irayan bengatla, nepeg a mansiansia kayon kalmado tan agkayo bengatbengat ya onkikiwas. 37  Ta inyakar yo dia irayan lalaki ya agmet mantatakew ed templo tan agmanmumudmora ed diosa tayo. 38  Kanian no walay kason iyarap nen Demetrio+ tan saray kaiba ton marunong a komikimey sumpad siopaman, wala ray agew a lukas so korte tan wala ray prokonsul;* paulyanan yo ran mangiyarap ed saray akusasyon dad balang sakey. 39  Balet no wala ni so aanapen yo nilikud ed satan, nepeg a desisyonan la itan ed sakey a pantitipon unong ed ganggan. 40  Ta ompan sikatayo la ingen so naakusaan a manrerebelde ed gobierno lapud agawad sayan agew, ta anggapoy anggan sakey a basiyan a nipresenta tayo no akin a nagagawa iyan panggugulo na saray totoo.” 41  Kayari ton imbaga iya, pinasempet to la ray totoo.

Paimanod leksab

Odino “manpapaawet tan agmanisia.”
Nengnengen so Apendise A5.
Say Romanon gobernador na sakey a probinsya. Nengnengen so Glosaryo.