Saray Gawa na Saray Apostol 4:1-37

  • Inerel si Pedro tan Juan (1-4)

    • Manbilang la na 5,000 lalaki so anisia (4)

  • Bista ed arapan na Sanhedrin (5-22)

    • “Agkami nayarin ontundan mansalita” (20)

  • Pikakasi parad inkakpel (23-31)

  • Innabang na saray disipulo iray kayarian da (32-37)

4  Legan a mansasalitay Pedro tan Juan ed saray totoo, dinago ira na saray saserdote, say kapitan ed templo, tan saray Saduceo.+  Asanokan ira lapud ibabangat na saray apostol iray totoo tan ipapakabat da so inkioli nen Jesus manlapud inaatey.*+  Kanian inerel* tan impriso da ra+ anggad tinmumbok ya agew, ta labi lad saman.  Balet anisia so dakel ed saramay dinmengel ed paliwawa ra, tan say bilang na lalaki et asabi toy manga 5,000.+  Diad tinmumbok ya agew et nantitipon ed Jerusalem iray manuley, saray mamatatken, tan saray eskriba ra,  a kaibay Anas+ a manunan saserdote, si Caifas,+ Juan, Alejandro, tan amin a kakanayon na manunan saserdote.  Pinaalagey day Pedro tan Juan ed pegley tan tinepetan da ra: “Diad anton pakayari odino diad siopan ngaran a ginawa yo iya?”  Diad saman et inkuan ed sikara nen Pedro, a napno na masanton espiritu:+ “Sikayo ran manuley na totoo tan mamatatken,  no uusisaen yo kami natan nipaakar ed maong a ginawa mi ed sakey a toon lupoy,+ tan labay yon naamtaan no siopay amaabig ed sayan too, 10  amtaen yo komon tan amin a totoo na Israel, ya inmabig iyan laki ya akaalagey ed arapan yo diad ngaran nen Jesu-Kristo a Nazareno,+ ya impasak yod poste+ balet pinaoli na Dios manlapud inaatey.+ 11  Saya so ‘bato ya impasen yon anggapoy kakanaan, sikayo ran managpaalagey, balet nagmaliw a manunan bato ed suyok.’*+ 12  Sakey ni, anggapo lay arum a panlapuan na kililiktar, ta anggapoy sananey a ngaran+ diad silong na tawen a niiter ed saray totoo pian nilaban itayo.”+ 13  Natan sanen anengneng day inkaprangka* nen Pedro tan Juan, tan atebek da ya abebay-aral* tan ordinaryo iran totoo,+ mankelkelaw ira. Tan abidbir da ra a kakaiba ira nen Jesus nensaman.+ 14  Anggapo lay niyebat dad saya+ legan a sankanengneng da imay apaabig a laki a kaiba ran akaalagey.+ 15  Kanian pinapaway da ra ed Sanhedrin, tan nantetepetan ira, 16  ya inkuan da: “Antoy gawaen tayod sarayan totoo?+ Lapud nanggawa ray sakey a nikadkaduman tanda, a saya so anengneng na amin a manaayam ed Jerusalem,+ tan agtayo itan niburi. 17  Pian agla iya onkayat ed arum a totoo, pagyawen tayo ra tan ibaga tayon agda lan balot itotongtong iyan ngaran* ed anggan siopa.”+ 18  Diad saman et tinawag da ra tan binilin da ra ya agda lan balot itongtong odino ibangat so nipaakar ed ngaran nen Jesus. 19  Balet inmebat si Pedro tan Juan: “Sikayo so mangukom no kasin duga ed pakanengneng na Dios so idengel ed sikayo imbes a diad Dios. 20  Balet parad sikami, agkami nayarin ontundan mansalita nipaakar ed saray anengneng tan nadngel mi.”+ 21  Kanian kayari da ran pinagyaw lamet, imbulos da la ra lapud anggapon balot so aromog dan panusaan ed sikara tan natatakot irad saray totoo,+ ta idadayew dan amin so Dios lapud samay agawa. 22  Samay lakin apaabig ed sayan milagro* et mantaon lay masulok ya 40. 23  Sanen nibulos la ra, linma ra ed saray kapananisiaan da tan imbalita da ray imbagad sikara na saray manunan saserdote tan mamatatken. 24  Sanen nadngel da iya, nankakasakey iran nampikasi ed Dios tan inkuan da: “Soberanon Katawan, sika so nanggawa na tawen tan say dalin tan say dayat tan amin a bengatlan walad saratan,+ 25  tan diad masanton espiritu et sinalitam ed panamegley na ama min David,+ a lingkor mo: ‘Akin et nagogonigon iray nasyon tan dadalepdepen na saray totoo iray andi-kakanaan? 26  Tinmalindeg iray arari na dalin tan nankasakey iray manuley sumpad si Jehova* tan ed samay nilanaan to.’*+ 27  Ta tuan agawa iraya sanen nankakasakey ed sayan syudad si Herodes tan si Poncio Pilato+ pati saray totoo na saray nasyon tan saray totoo na Israel sumpad masanton lingkor mo a si Jesus, a nilanaan mo,+ 28  pian gawaen da ray impasakbay mo. Agawa iraya lapud pakapanyarim tan mitunosan itan ed gagalam.+ 29  Tan natan, Jehova,* imanom iray panamagyaw da, tan ikdan mo komon na pakpel iray ariripen mo pian nitultuloy min niyabawag so salitam, 30  tan iyunat mo komon a naynay so limam pian nagawaan mi so panagpaabig tan saray tanda tan pakelaw+ diad panamegley na ngaran na masanton lingkor mo a Jesus.”+ 31  Tan sanen asumpal la ran nampikasin masimoon, yinmegyeg so pasen a nantitiponan da, tan napno ran amin na masanton espiritu+ tan makmakpel dan inyabawag so salita na Dios.+ 32  Sakey ni, dakel ed saramay anisia et nankakasakey ed puso tan kamarerwa,* tan anggapon balot so mangibabaga a kayarian ton bukor so antokaman a walad sikato, noagta innabang dad balang sakey so amin a walad sikara.+ 33  Tan diad mabisbiskeg a paraan et nantultuloy a nantasi iray apostol nipaakar ed inkioli na Katawan a Jesus,+ tan walad sikaran amin so daakan ya agnaparaan a kaabigan. 34  Diad tua, anggapoy anggan sakey ed sikara a mankaukolan,+ ta amin iramay walaan na kaumaan odino kaabungan et ilalako da iratan tan aawiten da ray nanlakoan da, 35  tan iyaakar da iratan ed saray apostol.+ Insan bubunogan na saray apostol so kada sakey unong ed pankaukolan to.+ 36  Kanian si Jose a Levitan taga Ciprus, a tinawag met na saray apostol a Bernabe+ (a mankabaliksay, “Anak na Ligliwa”), 37  et angilako na dalin to tan inyakar tod saray apostol so kuarta.+

Paimanod leksab

Odino “so kioli manlapud inaatey a singa agawa ed si Jesus.”
Odino “inaresto.”
Literal, “ya ulo na suyok.”
Odino “inkakpel.”
Odino “ag-akapanaral,” salanti, ag-abangatan ed saray rabinikon eskuelaan; agto labay ya ibagan andian ira na aral.
Tutukoyen na saya so ngaran nen Jesus.
Odino “tanda.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “Kristo to.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Glosaryo.