Saray Gawa na Saray Apostol 14:1-28

  • Indakel, tan isusumpa diad Iconio (1-7)

  • Abaloan da ran dirios diad Listra (8-18)

  • Aliktaran nen Pablo so impantupak (19, 20)

  • Pinabiskeg iray kongregasyon (21-23)

  • Pinmawil ed Antioquia na Sirya (24-28)

14  Natan diad Iconio et linmoob ed sinagoga na saray Judio si Pablo tan Bernabe tan alay abig so impansalita ra kanian dakdakel a Judio tan Griego so nagmaliw a mananisia.  Balet saray Judio ya ag-anisia et sinugsogan tan inimpluensyaan da ray aliwan Judio pian busolen da iray agagi.+  Kanian nambayag ni rad Iconio tan pinabiskeg ira nen Jehova* pian makpel iran makapansalita nipaakar ed agnaparaan a kaabigan to, ya inabuloyan to ran manggawa na saray tanda tan pakelaw.+  Balet naapag so karaklan a walad syudad; say arum et dinmapag ed saray Judio balet say arum et diad saray apostol.  Sanen si Pablo tan Bernabe et implanon maltratoen tan tupaken na saray aliwan Judio tan saray Judio pati saray manuley da,+  nipaamta iya ed sikara, kanian batik ira ed saray syudad na Licaonia, Listra tan Derbe, tan diad pasen a walad kaliberliber.+  Intultuloy dan inyabawag diman so maong a balita.  Natan diad Listra et walay sakey a lakin lupoy. Sikatoy piley manlapu lad inkiyanak to tan agmakaakar.  Sikatoy akayurong tan ondedengel ed si Pablo legan a mansasalita. Sanen sikatoy ninengneng nen Pablo tan atebek ton walay pananisia na laki pian onabig,+ 10  inkuan tod maksil a boses: “Alagey ka.” Kanian sikatoy inmalagey tan nanakar.+ 11  Sanen anengneng na saray totoo so ginawa nen Pablo, inyeyag da ed salitan Licaonia: “Nagmaliw a singa totoo iray dirios tan linmeksab ira ed sikatayo!”+ 12  Tan si Bernabe et tinawag dan Zeus, balet si Pablo et Hermes, lapud sikato so manunan mansasalita. 13  Tan say saserdote nen Zeus, a say templo to et walad lolooban na syudad, et angiyakar na saray kalakian a baka tan saray koronan rosas diad saray puerta tan labay toy mangiyapay na saray bagat a kaiba iray totoo. 14  Balet sanen naamtaan itan na saray apostol a si Bernabe tan Pablo, pinilat da ray kawes da tan linma ran tampol ed pegley na totoo, tan inyeyag da: 15  “Akin et oniay gagawaen yo? Totoo kami met a walaan na saray kakapuyan a singa sikayo.+ Tan iyaabawag mid sikayo so maong a balita, pian taynan yo irayan andi-kakanaan a bengatla tan dayewen yo so mabilay a Dios, a nanggawa ed tawen tan say dalin tan say dayat tan amin a bengatlan walad saratan.+ 16  Diad apalabas iran henerasyon et inabuloyan toy amin a nasyon a gawaen day labay da,+ 17  balet sikatoy angiter na pantasi+ diad panamegley na saray maong a ginawa to, ya iikdan to kayoy uran manlapud tawen tan mabunga iran panaon,+ a pepeneken to kayoy naakan tan paliliketen toy kapusoan yo.”+ 18  Balet anggano imbaga da iraya, nairapan iran mamatunda ed saray totoo a mangiyapay na bagat ed sikara. 19  Balet sinmabi iray Judio manlapud Antioquia tan Iconio tan kinombinse da ray totoo,+ tan tinutupak day Pablo tan inggayugoy dad paway na syudad, ya inisip dan sikatoy inatey la.+ 20  Anggaman ontan, sanen sikatoy pinaliberan na saray disipulo, sikatoy inmalagey tan linmoob ed syudad. Diad tinmumbok ya agew et sikatoy inmalis a kaiba nen Bernabe tan linma rad Derbe.+ 21  Kayari ran inyabawag so maong a balita diad satan a syudad tan angibangat na dakel a totoo pian magmaliw a disipulo, pinmawil ira ed Listra, Iconio, tan diad Antioquia. 22  Pinabiskeg da iray disipulo*+ ditan tan pinaseseg da ran mansiansia ed pananisia, ya inkuan da: “Nepeg itayon ondalan ed dakel ya irap pian makaloob itayo ed Panarian na Dios.”+ 23  Niarum ni, anuro ra na mamatatken diad kada kongregasyon,+ tan kayari ran nampikasi tan nanayunal,+ inmatalek da rad si Jehova,* a sikato so anisiaan da. 24  Insan niliber day Pisidia tan sinmabi rad Pamfilia,+ 25  tan kayari ran inyabawag so salita na Dios diad Perga, linma rad Atalia. 26  Manlapu diman et nambarko ran amaarap ed Antioquia, a ditan et nipanengneng ed sikara so agnaparaan a kaabigan na Dios parad kimey ya asumpal da la natan.+ 27  Sanen akasabi la rad Antioquia tan atipon da lay kongregasyon, insalaysay da so dakel a ginawa na Dios diad panamegley da, ya inlukas to lad saray nasyon so puerta a mangitonton ed pananisia.+ 28  Kanian nansiansia ni ra diman pian nakaulop da ray disipulo.

Paimanod leksab

Nengnengen so Apendise A5.
Odino “kamarerwa na saray disipulo.”
Nengnengen so Apendise A5.