Saray Gawa na Saray Apostol 12:1-25

  • Pinatey si Santiago; impriso si Pedro (1-5)

  • Mamilagron nibulos si Pedro (6-19)

  • Kinabil na anghel si Herodes (20-25)

12  Diad saman a panaon et pinairap nen Herodes ya ari so arum a membro na kongregasyon.+  Pinatey tod espada+ si Santiago ya agi nen Juan.+  Sanen anengneng ton agustoan itan na saray Judio, inerel to met si Pedro. (Agawa iya ed saray agew na Andi-lebaduran Tinapay.)+  Sikatoy inerel to tan impriso to,+ ya inyawat tod apatiran grupo na saray sundalo a mansusublayan a manbantay, a sanepat so kada grupo, lapud labay ton ipaway* si Pedro diad arapan na saray totoo kayari na Paskua.  Kanian walad prisoan si Pedro; balet sikatoy masimsimoon ya impikasi na kongregasyon.+  Diad saman a labi antis ya ipaway nen Herodes si Pedro, sikatoy nanaugip ya abalor na duaran gulonggulong diad pegley na duaran sundalo, tan say prisoan et babantayan na saray guardia a walad arap na kapot.  Balet akaalagey diman so anghel nen Jehova,*+ tan sinminag so liwawa diad selda na prisoan. Tinapik toy Pedro ed diking pian bangonen to, ya inkuan to: “Alagey kan tampol!” Tan nakal iray gulonggulong ed lima to.+  Inkuan na anghel ed sikato: “Manparaan* ka tan isulong mo ray sandalyas mo.” Ontan so ginawa to. Insan inkuan to ni: “Isulong moy ilalatop mon kawes, tan tumbok kad siak.”  Tan sikatoy pinmaway tan tinmumbok, balet agto amta a tua so ginawa na anghel. Abaloan to et sikatoy makakanengneng na pasingawey. 10  Nen alabsanan da lay unona tan komaduan grupo na guardia, akasabi rad balatyang a puerta a mamaarap ed syudad, tan linmukas iyan bukor. Kapaway da et nanakar irad sakey a karsada, tan kabebekta et sinmian lad sikato imay anghel. 11  Sanen atebek la nen Pedro so nagagawa, inkuan to: “Segurado ak la natan ya imbaki nen Jehova* so anghel to tan inliktar to ak ed lima nen Herodes tan ed amin a labay na saray Judio a nagawad siak.”+ 12  Nen atebek to itan, sikatoy linmad abung nen Maria ya ina nen Juan a tatawagen met a Marcos,+ a diman et walay dakel a nantitipon tan manpipikasi. 13  Sanen sikatoy tinmoktok diad puerta, dinmago so biin lingkor a manngaray Roda pian nengnengen no siopay ontatawag. 14  Sanen abosesan toy Pedro, agto la alukasan so puerta lapud liket to, noag ingen batik ed loob tan imbaga ton walad puerta si Pedro. 15  Inkuan dad sikato: “Natatapis ka la.” Balet impasoot to a tuay ibabaga to. Inkuan da: “Anghel to man sirin.” 16  Balet wadman nin siansia si Pedro ya ontotoktok. Sanen nilukasan day puerta, sikatoy anengneng da tan mankelkelaw ira. 17  Balet sininyasan to ran mandeen ira tan inistorya ton amin ed sikara no panon a sikatoy impaway nen Jehova* ed prisoan, tan inkuan to: “Ipasabi yo iraya ed si Santiago+ tan ed saray agagi.” Diad saman et sikatoy inmalis la tan linmad sananey a pasen. 18  Natan sanen agew la, agulon maong iramay sundalo no antoy agawad si Pedro. 19  Sikatoy impaanap nen Herodes, tan sanen agda naromog, tinepetan ton maong iramay guardia tan impadusa to ra;+ tan manlapud Judea et linmad Cesarea si Herodes tan nanayam diman ya agano. 20  Natan et ampetang so ulo to* ed saray totoo ed Tiro tan Sidon. Kanian nankakasakey iran linmad sikato, tan kayari ran kinombinse si Blasto a mangaasikaso ed saray gagawaen diad abung na ari* pian tulongan to ra, akiareglo ra ed ari lapud say panlalapuan na naakan na nasyon da et diad dalin na ari. 21  Diad sakey ya espisyal ya okasyon, nansulong si Herodes na kawes na ari tan yinmurong ed panangukoman tan nampaliwawa ed arapan na totoo. 22  Insan inyeyag na saray nantitipon a totoo: “Boses na dios, aliwan boses na too!” 23  Tampol a sikatoy kinabil na anghel nen Jehova,* lapud inala toy gloria a parad Dios, tan sikatoy kinan na saray bigis tan inatey. 24  Balet nantultuloy a binmulaslas tan linmaknab so salita nen Jehova.*+ 25  Nipaakar ed si Bernabe+ tan si Saulo, sanen niiter da lan amin iray nakaukolan a tulong ed Jerusalem,+ pinmawil irad Antioquia tan impila ray Juan,+ a manngaran met na Marcos.

Paimanod leksab

Odino “ipaway pian ukomen.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “Manbalkes.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “labay toy milaban.”
Literal, “ed kuarton pandudukolan na ari.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.