Saray Gawa na Saray Apostol 9:1-43

  • Paarap ed Damasco si Saulo (1-9)

  • Nibaki si Ananias pian tulongay Saulo (10-19a)

  • Impulong nen Saulo ed Damasco so nipaakar ed si Jesus (19b-25)

  • Linmad Jerusalem si Saulo (26-31)

  • Pinaabig nen Pedro si Eneas (32-35)

  • Apaoli so mabunlok a si Dorcas (36-43)

9  Balet si Saulo, a siansia nin mamapagyaw ed saray disipulo na Katawan+ tan labalabay to ran pateyen, et linmad atagey a saserdote  tan kinmerew na saray sulat ya iter tod saray sinagoga ed Damasco, pian sarag ton baloren tan awiten ed Jerusalem so siopaman a laki odino bii a naromog ton kabiangan na Say Dalan.+  Legan a sikatoy manbiabiahe tan manasingger lad Damasco, biglan walay liwawan nanlapud tawen a sinminag ed kaliberliber to,+  tan sikatoy atumba tan nadngel toy sakey a boses ya angikuan ed sikato: “Saulo, Saulo, akin et papasegsegangen mo ak?”  Intepet to: “Siopa ka, Katawan?” Inkuan to: “Siak si Jesus,+ a papasegsegangen mo.+  Balet alagey ka tan la kad syudad, tan nibaga ed sika no antoy nepeg mon gawaen.”  Natan et ag-akaskasel iray lalakin kaiba ton manaakar, lapud walay narerengel dan boses, balet anggapoy nanenengneng dan mansasalita.+  Insan inmalagey si Saulo, tan anggano akalimata et anggapoy nanengneng to. Kanian sikatoy intabin da tan inyakar dad Damasco.  Tan sikatoy taloy agew ya agmakanengneng,+ tan ag-angan odino inminum. 10  Diad Damasco et walay disipulo a manngaray Ananias+ tan inkuan na Katawan ed sikato diad pasingawey: “Ananias!” Inkuan to: “Wadia ak, Katawan.” 11  Inkuan na Katawan ed sikato: “Alagey ka, la kad dalan a tatawagen a Maptek, tan anap mod abung nen Judas so toon manngaray Saulo, a taga Tarso.+ Ta sikatoy manpipikasi, 12  tan anengneng tod pasingawey a linmoob so sakey a lakin manngaray Ananias tan intapew toy lima tod sikato pian ompawil so pakanengneng to.”+ 13  Balet inmebat si Ananias: “Katawan, dakel lay akadngelan ko nipaakar ed sayan too, nipaakar ed amin a makapasakit a ginawa tod saray masanton totoom diad Jerusalem. 14  Tan sikatoy linma dia a walay autoridad ton nanlapud saray manunan saserdote pian arestoen* to so amin ya ontatawag ed ngaran mo.”+ 15  Balet inkuan na Katawan ed sikato: “La ka! ta sayan too et sakey a pananginan a pinilik+ a mangawit na ngaran ko ed saray nasyon+ ontan met ed saray arari+ tan ed saray anak na Israel. 16  Ta ipaliwawak a maong ed sikato no kaunongan karakel ya irap so nepeg ton itepel lapud ngaran ko.”+ 17  Kanian linmay Ananias tan linmoob ed abung, tan intapew tod sikato iray lima to tan inkuan to: “Saulo, agik, imbaki ak na Katawan a Jesus a nampanengneng ed sika diad dinalanan mo, pian ompawil so pakanengneng mo tan napano kay masanton espiritu.”+ 18  Tampol a walay apagpag a singa siksik manlapud saray mata to, tan pinmawil so pakanengneng to. Insan sikatoy inmalagey tan abautismoan, 19  tan sikatoy angan tan kinmasil. Sikatoy akiulop ed saray disipulo ed Damasco+ diad loob na pigaran agew, 20  tan impulong ton tampol ed saray sinagoga a si Jesus so Anak na Dios. 21  Balet nikelawan iramay amin ya akadngel ed sikato tan imbaga ran: “Agta saya imay toon maruksan amasegsegang ed saramay walad Jerusalem ya ontatawag ed sayan ngaran?+ Agta sikatoy linma dia pian arestoen tan iyakar ira* ed saray manunan saserdote?”+ 22  Balet lalon nagmaliw ya epektiboy Saulo ed ministeryo to tan agmakaebat ed sikato iray Judio a manaayam diad Damasco sanen makatunongan ton pinaneknekan a si Jesus so Kristo.+ 23  Natan sanen apalabas lay dakel ya agew, nantotongtongan na saray Judio so pamatey ed sikato.+ 24  Balet akabatan nen Saulo so plano rad sikato. Agew-labi met a babantayan dan maong iray puerta pian sikatoy napatey da. 25  Kanian diad labi et sikatoy inala na saray disipulo to tan inlugan dad sakey a buksot insan da inleksab ya indalan ed sakey a bintana na padir.+ 26  Kasabi tod Jerusalem,+ nanggunaetan toy miulop ed saray disipulo, balet natatakot iran amin ed sikato, ta ag-ira manisian sikatoy sakey lan disipulo. 27  Kanian sikatoy tinulongan nen Bernabe+ tan inyakar tod saray apostol, tan inistorya ton amin ed sikara no panon ya anengneng nen Saulo so Katawan+ diad dalan tan akitongtong ed sikato, tan no panon a sikatoy makmakpel a nansalita ed ngaran nen Jesus diad Damasco.+ 28  Kanian sikatoy nantultuloy ya akilad sikara, a bulos a nanliber ed* Jerusalem, tan makmakpel a nansalita diad ngaran na Katawan. 29  Sikatoy mitotongtong tan misusuppiatan ed saray Judion mansasalitay Griego, balet sikatoy aminpiga ran implano a pateyen.+ 30  Sanen naamtaan iya na saray agagi, sikatoy inyakar dad Cesarea tan pinaonla rad Tarso.+ 31  Kanian diad saman a panaon et awalaay kareenan so kongregasyon diad interon Judea tan Galilea tan Samaria,+ ya apabiskeg ira; tan nantultuloy iran dinmakel lapud manbibilay iran walaay takot ed si Jehova* tan naliligliwa ira na masanton espiritu.+ 32  Natan sanen liliberen nen Pedro so interon rehyon, nila to met iray masanto a manaayam ed Lida.+ 33  Diman et walay aromog ton laki a manngaray Eneas, a waloy taon lan akarukol ed dukolan to, ta sikatoy paralitiko. 34  Imbaga nen Pedro ed sikato: “Eneas, paabigen ka nen Jesu-Kristo.+ Alagey ka tan sinop moy dukolan mo.”+ Tan sikatoy inmalagey a tampol. 35  Sanen sikatoy anengneng na amin a manaayam ed Lida tan ed Patar na Saron, anisia ra ed Katawan. 36  Natan diad Joppe et walay disipulo a manngaray Tabita, a no ipatalos et mankabaliksay “Dorcas.”* Dakdakel so agawaan ton kaabigan tan inter ton regalo lapud panangasi. 37  Balet legan a walad Lida si Pedro et nansakit si Dorcas tan inatey. Kanian sikatoy inames da tan inyan dad sakey a kuarto ed tagey. 38  Lapud asingger so Lida ed Joppe, sanen nadngelan na saray disipulo a wadiad sayan syudad si Pedro, angibaki ray duaran lalaki a mikasi ed sikato: “Ipangasim pay onlan tampol ed sikami.” 39  Diad saman et inmalagey si Pedro tan akilad sikara. Tan kasabi to, sikatoy inyakar dad kuarto ed tagey; tan sikatoy inabet na amin a balon bibii, a manakis ira tan impapanengneng da so amin a klase na kawes a ginawa nen Dorcas sanen kaiba to ni ra. 40  Insan pinapaway nen Pedro so amin,+ tan sikatoy tinmalimukor a nampikasi. Insan inmarap ed bangkay, ya inkuan to: “Tabita, bangon ka!” Inlukas to ray mata to, tan kanengneng tod si Pedro, sikatoy yinmurong.+ 41  Binembenan nen Pedro so lima to tan pinaalagey to, tan tinawag to ray masanto tan saray balon bibii tan sikatoy inyawat ton mabilay.+ 42  Akabatan iya diad interon Joppe, tan dakel so anisia ed Katawan.+ 43  Tan diad Joppe et pigay agew ya akiayam si Pedro ed si Simon a managkurti na katat.+

Paimanod leksab

Literal, “baloren.”
Literal, “pian niyakar to ran abalor.”
Literal, “a manaakar a paloob tan papaway ed.”
Nengnengen so Apendise A5.
Say Griegon ngaran a Dorcas tan say Aramaikon ngaran a Tabita et namparan mankabaliksan na “Ulsa a Gazela.”