Saray Gawa na Saray Apostol 1:1-26

  • Parad si Teofilo (1-5)

  • Mantasi diad sankaarawian a pasen na dalin (6-8)

  • Sinmegep ed tawen si Jesus (9-11)

  • Nankakasakey a nantitipon iray disipulo (12-14)

  • Si Matias so apilin onsalat ed si Judas (15-26)

1  Say unonan salaysay ya insulat kod sika, O Teofilo, et nipaakar ed amin a ginawa tan imbangat nen Jesus+  anggad agew a sikatoy inala na Dios,+ kayari ton binilin iray pinili ton apostol diad panamegley na masanton espiritu.+  Kayari na impanirap to, sikatoy aminpigapigan nampanengneng ed sikara diad paraan a talagan nakombinse iran sikatoy mabilay.+ Sikatoy anengneng da ed loob na 40 agew, tan imbabaga to iray bengatlan nipaakar ed Panarian na Dios.+  Sanen sikatoy akitipon ed sikara, binilin to ra: “Agkayo ontataynan ed Jerusalem,+ noagta alagar yo imay insipan na Ama,+ ya imbagak ed sikayo;  ta tuan nambautismo si Juan ed panamegley na danum, balet nabautismoan kayo ed panamegley na masanton espiritu+ kayari na pigaran agew manlapud natan.”  Kanian sanen nantitipon ira lamet, sikatoy tinepetan da: “Katawan, ipawil mo ta so panarian na Israel diad sayan panaon?”+  Inkuan tod sikara: “Agyo nakaukolan ya amtaen iray panaon odino tiempo a wala labat ed pakauley* na Ama.+  Balet makaawat kayo na pakayari sano onsabi ed sikayo so masanton espiritu,+ tan mantasi kayo+ nipaakar ed siak diad Jerusalem,+ diad interon Judea tan Samaria,+ tan diad sankaarawian a pasen* na dalin.”+  Kayari ton imbaga iraya, sikatoy tinmagey legan ya onnenengneng ira, tan sinaniban na sakey a lurem kanian agda la anengneng.+ 10  Tan sanen akatangay ira ed tawen legan a sikatoy ontatagey, walay duaran lalaki ya akakawes na amputi+ a biglan inmalagey ed abay da 11  tan inkuan da: “Lalakin taga Galilea, akin et akatangay kayod tawen? Sayan Jesus ya inawat ed tawen et onsabi lanlamang a singa ed impakanengneng yon insegep tod tawen.” 12  Insan pinmawil irad Jerusalem+ manlapud palandey a tatawagey Palandey na Saray Olibo, ya asingger labat ed Jerusalem, say distansian niyabuloy ya akaren no agew na sabaton.* 13  Sanen akasabi ra, sinmegep irad sakey a kuarto ed tagey a pampupundoan da. Saraya et si Pedro ontan met ed si Juan tan Santiago tan Andres, si Felipe tan Tomas, si Bartolome tan Mateo, si Santiago ya anak nen Alfeo, tan si Simon a maseseg, tan si Judas ya anak nen Santiago.+ 14  Amin da et nantultuloy a nampikasi a walaay saksakey a gagala, a kaiba day pigaran bibii+ tan si Maria ya ina nen Jesus tan saray agagi to.+ 15  Diad saraman ya agew, inmalagey si Pedro ed pegley na saray agagi (say bilang* na totoon nantitipon et 120) tan inkuan to: 16  “Agagi, kaukolan a nasumpal so kasulatan, ya impropesiya la na masanton espiritu diad panamegley nen David nipaakar ed si Judas,+ ya angitonton ed saramay angerel ed si Jesus.+ 17  Ta sikatoy kaiba tayo nensaman+ tan nanlingkor a singa sikatayo diad sayan ministeryo. 18  (Kanian angaliw na uma iyan too ed panamegley na upa parad samay agmatunong a ginawa to,+ tan sanen naplag ya inmunay ulo to et abuyak so laman to* tan pinmaway so amin a pait to.+ 19  Akabatan iya na amin a manaayam ed Jerusalem, kanian diad lenguahe ra, say impanawag ed satan ya uma et Akeldama, salanti, “Uma na Dala.”) 20  Ta nisulat itan ed libro na Saray Salmo, ‘Komon ta sigpot a napaulyan so panaayaman to, tan anggapo la komoy manayam ditan,’+ tan, ‘Alaen komon na sananey so betang to bilang manangasikaso.’+ 21  Kaukolan sirin a sikatoy salatan na sakey ed saray lalakin akaiba tayo kaleganan na saramay panaon a ginawa nen Katawan a Jesus iray kimey to,* 22  manlapud samay agew a binautismoan nen Juan+ si Jesus anggad samay agew a sikatoy inala na Dios ed sikatayo.+ Kaukolan a satan a laki et kaiba tayon akatasi ed inkioli to.”+ 23  Kanian angirekomenda ra na duara, si Jose a tinawag a Barsabas, a kabkabat met a Justo, tan si Matias. 24  Insan nampikasi ra, ya inkuan da: “O Jehova,* a makaamta ed kapusoan na amin,+ ipanengneng mod sikami no siopa ed sayan duaran lalaki so pinilim 25  a mangawat ed sayan ministeryo tan inka-apostol, ya impulisay nen Judas pian nagawaan toy labay to.”+ 26  Kanian nampapalaranan da ra,+ tan say apili et si Matias, tan sikato so niarum* ed 11 ya apostol.

Paimanod leksab

Odino “autoridad.”
Odino “diad saray sampot.”
Saya et manga 2,000 kasiko (890 metro; 2,920 piye).
Odino “ulop.”
Odino “abuyak so eges to.”
Literal, “pinmaway tan linmoob so Katawan a Jesus.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “nibilang a kaiba,” salanti, nipasen a mipara ed saray 11.