Saray Gawa na Saray Apostol 18:1-28

  • Ministeryo nen Pablo diad Corinto (1-17)

  • Impawil ed Antioquia na Sirya (18-22)

  • Linmay Pablo ed Galacia tan Frigia (23)

  • Atulongan si Apolos a toon maong a mansalita (24-28)

18  Kayari na saya, tinaynan toy Atenas tan linmad Corinto.  Tan aromog toy sakey a Judion manngaray Aquila,+ a niyanak ed Ponto, a kasabisabi ton nanlapud Italya a kaibay asawa ton si Priscila, lapud ingganggan nen Claudio a taynan na amin a Judio so Roma. Kanian nila ira nen Pablo,  tan lapud parehoy anapan da, sikatoy akiayam ed abung da tan nankimey a kaiba ra,+ ta managgaway tolda so anapan da.  Sikatoy manpapaliwawa* diad sinagoga+ kada sabaton+ tan nakokombinse ton manisia iray Judio tan saray Griego.  Natan, sanen sinmabi lay Silas+ tan Timoteo+ manlapud Macedonia, inusar nen Pablo so amin a panaon to parad salita na Dios, a pinulongan to iray Judio pian paneknekan a si Jesus so Kristo.+  Balet sanen naynay la ran onsusumpa ed sikato tan mansasalita ray mauges, impagpag to iray kawes to+ tan inkuan tod sikara: “Ebatan yon mismo* so dala yo.+ Anggapoy kasalanan ko.+ Manlapud natan et onla ak lad saray aliwan Judio.”+  Kanian sikatoy tinmaynan diman* tan linmad abung na toon manngaray Titio Justo, sakey a mandadayew ed Dios, a say abung to et walad abay na sinagoga.  Balet si Crispo+ a manangasikaso na sinagoga et nagmaliw a mananisia ed Katawan, ontan met ed interon sankaabungan to. Tan dakel ed saray taga Corinto ya akadngel so anisia tan abautismoan.  Tan diad labi et inkuan na Katawan ed si Pablo diad panamegley na pasingawey: “Agka natatakot, noagta mantultuloy kan mansalita tan agka ontutunda, 10  ta wala ak ed sika+ tan anggapoy mamasakit ed sika; ta dakel so totook ed sayan syudad.” 11  Kanian sikatoy nanayam diman a sakey taon tan anem bulan, ya imbabangat tod sikara so salita na Dios. 12  Legan a si Galio so prokonsul* na Acaya, nankakasakey iray Judio a sinmumpad si Pablo tan sikatoy inyakar dad panangukoman, 13  ya inkuan da: “Sayan too et kokombinsien to ray totoo a mandayew ed Dios diad paraan a kontra ed ganggan.” 14  Balet sanen mansalita lay Pablo, inkuan nen Galio ed saray Judio: “No talagan sakey itan a kasalanan odino sakey a krimen, O sikayo ran Judio, anosan ta kayon dengelen. 15  Balet no sangsangan labat itan nipaakar ed saray salita tan kangaranan tan ganggan yo,+ akauley kayo lad satan. Agko labay so magmaliw ya ukom ed saratan a bengatla.” 16  Diad saman et pinataynan to rad panangukoman. 17  Kanian amin da et inerel day Sostenes+ a manangasikaso na sinagoga, tan pinepekpek dad arap na panangukoman. Balet agbalot akibabali si Galio ed saratan a bengatla. 18  Balet kayari na dakel nin agew ya impanayam nen Pablo diman, sikatoy nampatanir ed saray agagi tan nambarko ya amaarap ed Sirya, a kaiba toy Priscila tan Aquila. Diad Cencrea+ et impakatli toy buek to, ta walay sinambaan to. 19  Kanian akasabi rad Efeso, tan intilak to ra diman; balet sikatoy linmoob ed sinagoga tan akikatunongan ed saray Judio.+ 20  Anggaman naynay dan kekerewen a sikatoy manbayag ni diman, sikatoy ag-inmabuloy 21  noagta nampatanir la tan inkuan tod sikara: “Ompawil ak lamet ed sikayo, no linawa nen Jehova.”* Tan sikatoy nambarko manlapud Efeso 22  tan akasabid Cesarea. Insan sikatoy tinmatdang* tan kinumusta toy kongregasyon, insan linmad Antioquia.+ 23  Kayari ton nanayam ya agano diman, sikatoy tinmaynan tan linmad nanduruman pasen diad Galacia tan Frigia,+ a pinapabiskeg toy amin a disipulo.+ 24  Natan et sinmabi ed Efeso so Judion manngaray Apolos,+ a niyanak ed Alejandria; sikatoy maong a mansalita tan kabkabisado toy Kasulatan. 25  Sayan too et nibangat ed dalan nen Jehova,* tan marmarlang ed espiritu, susto so sasalitaen tan ibabangat to nipaakar ed si Jesus, balet say amta to labat et nipaakar ed bautismo nen Juan. 26  Makpel a nansalita iyan too diad sinagoga, tan sanen sikatoy nadngel nen Priscila tan Aquila,+ sikatoy impila ra tan tinulongan dan nawalaay mas suston pakatalos ed dalan na Dios. 27  Sakey ni, lapud labay toy onlad Acaya, nansulat iray agagi ed saray disipulo, a binilin da ra a maong komon so pangawat dad sikato. Kanian sanen sikatoy akasabi diman, baleg so nitulong tod saramay nagmaliw a mananisia lapud agnaparaan a kaabigan na Dios; 28  ta mapuersa ton pinaneknekan ed arap na karaklan ya aliway ibabangat na saray Judio, tan impanengneng tod panamegley na Kasulatan a si Jesus so Kristo.+

Paimanod leksab

Odino “Sikatoy mikakatunongan ed sikara.”
Literal, “Niiyan ed mismon ulo yo.”
Salanti, diad Sinagoga.
Say Romanon gobernador na sakey a probinsya. Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Apendise A5.
Mapatnag a diad Jerusalem.
Nengnengen so Apendise A5.