Saray Gawa na Saray Apostol 20:1-38

  • Si Pablo diad Macedonia tan Gresya (1-6)

  • Apaoli si Eutico diad Troas (7-12)

  • Manlapud Troas ya anggad Mileto (13-16)

  • Akinengneng si Pablo ed saray mamatatken ed Efeso (17-38)

    • Pangibangat diad kabkaabungan (20)

    • “Mas makapaliket so mangiter” (35)

20  Sanen tinmunda lay gulo, impatawag nen Pablo iray disipulo, tan sanen apaseseg to la ra tan akapampatanir la, sikatoy nambiahen paarap ed Macedonia.  Kayari ton niliber iraman a rehyon tan pinaseseg iray disipulo diman diad panamegley na dakel ya imbalikas to, sikatoy akasabid Gresya.  Taloy bulan to diman, balet lapud walay mauges a plano ed sikato na saray Judio+ sanen ngalngali la onlugan ed barko a paonlad Sirya, ninonot toy ompawil a diad Macedonia so dalanen to.  Sikatoy inibaan nen Sopatro ya anak nen Pirro a taga Berea, si Aristarco+ tan Segundo a taga Tesalonica, si Gayo a taga Derbe, si Timoteo,+ tan si Tiquico+ tan Trofimo+ a taga probinsya na Asia.  Inmuna la irayan lalaki tan inalagar da kamid Troas;  balet nambarko kami manlapud Filipos kayari na saray agew na Andi-lebaduran Tinapay,+ tan kayari na limay agew et akasabi kamid sikara diad Troas, tan pitoy agew mi diman.  Diad unonan agew na simba, sanen nantitipon kami pian mangan, nampaliwawa si Pablo ed saramay nantitipon, ta sikatoy onla la diad ontumbok ya agew; tan dinukeyan toy paliwawa to anggad pegley-labi.  Kanian dakel so lamparaan diad kuarto ed tagey a nantitiponan mi.  Akayurong diad bintana so sakey a kalangweran a lakin manngaray Eutico, tan sikatoy akaugip legan a manpapaliwawa si Pablo, tan lapud akateglep la et sikatoy naplag manlapud komatlon grado tan sikatoy inatey lan inalsa ra. 10  Balet inmepas si Pablo, tan sikatoy dinago ton nilakap+ tan inkuan to: “Agkayo la maingal, ta sikatoy mabilay.”*+ 11  Insan sikatoy sinmegep tan inggapo toy pangdem* tan angan. Abayag so impitongtong to nid sikara, anggad palbangon, insan sikatoy tinmaynan la. 12  Kanian impawil dan mabilay so kalangweran a laki tan aligliwa ran maong. 13  Natan et inmuna kami lad barko tan amaarap kamid Asos, a diman so pangiluganan mid si Pablo, ta imbilin ton labay toy manakar la tan manbana kami la diman. 14  Kanian sanen nabotan to kamid Asos, sikatoy inlugan mi tan amaarap kamid Mitilene. 15  Tan diad tinmumbok ya agew et nambarko kami manlapu diman, tan akasabi kami ed baybay na Kios, balet diad tinmumbok ya agew et tinmunda kamin agano diad Samos, tan diad sinmublay ya agew et sinmabi kami ed Mileto. 16  Nandesisyon si Pablo a labsanan so Efeso+ pian agla manbayag ed probinsya na Asia, ta sikatoy manaapuran makasabi ed Jerusalem+ diad agew na Piesta na Pentecostes no nayarian to. 17  Balet manlapud Mileto et sikatoy angipasabi na mensahe diad Efeso pian patawag to iray mamatatken na kongregasyon. 18  Sanen sinmabi ra, inkuan tod sikara: “Amta yo no panoy impanbilay ko manlapud unonan agew na insabik ed probinsya na Asia,+ 19  a mapaabeba ak* a nampaaripen ed Katawan+ tekep na saray lua tan subsubok ya agawa ed siak lapud saray mauges a getma na saray Judio, 20  tan agko met insiblet so pangibaga ed sikayo na dinanman ed saray bengatlan makagunggona* odino say pangibangat ed sikayo diad arapan na totoo+ tan diad kabkaabungan.+ 21  Balet sigpot ak a nantasi ed saray Judio tan ed saray Griego nipaakar ed panagbabawi+ ed arapan na Dios tan pananisia ed Katawan tayon Jesus.+ 22  Tan natan et onla ak ed Jerusalem, ta binalor* ak na espiritu, anggano agko amtay nagawa ed siak diman, 23  noag say amtak labat et aminpigan papasakbayan ak na masanton espiritu diad kada syudad, ya ibabaga na saya a manaalagar ed siak so kaprisok tan panirap ko.+ 24  Anggaman ontan, agko ipapasen ya importante* ed siak so bilay ko,* basta nasumpal ko labat so babatiken ko+ tan say ministeryon inawat kod Katawan a Jesus, pian sigpot kon ipulong* so maong a balita nipaakar ed agnaparaan a kaabigan na Dios. 25  “Tan natan, amtak a sikayon amin ya angipulongan koy Panarian et agyo ak la nanengneng lamet. 26  Kanian tinawag ta kayo pian tasian yod sayan agew a malinis ak ed dala na amin a totoo,+ 27  ta agko insiblet ya ibagad sikayo so amin a simbawa* na Dios.+ 28  Imano yoy sarili yo+ tan say interon pulok, a lapud satan et tinuro kayo na masanton espiritu bilang manangasikaso,+ pian pastolan yo so kongregasyon na Dios,+ a sinaliw tod panamegley na dala na mismon Anak to.+ 29  Amtak a sano anggapo ak la et onloob ed limog yo iray masesebeg a lobo+ tan agda kasian so pulok, 30  tan diad limog yo et wala ray lalakin ontalindeg tan pikeweten da so katuaan pian kombinsien iray disipulo ya ontumbok ed sikara.+ 31  “Kanian mansiansia kayon aliing, tan nodnonot yo a diad loob na taloy taon,+ labi tan agew, agak tinmundan nambilin ed kada sakey ed sikayo tekep na saray lua. 32  Tan natan et imatalek ta kayod Dios tan ed panamaseguro* na agnaparaan a kaabigan to, a saya so mamabiskeg ed sikayo tan mangiter ed sikayo na tawir a parad amin a pinasanto.+ 33  Agko pinilalek so pilak odino balitok odino kawes na siopaman a too.+ 34  Amta yon mismo a nankimey ak pian naasikaso iray pankaukolan ko+ tan saramay kaibak. 35  Impanengneng kod sikayo ed amin a bengatla a diad pansagpot yod onian paraan+ et nepeg yon tulongan iray makapuy tan nepeg yon tandaan iray salita na Katawan a Jesus, sanen inkuan to: ‘Mas makapaliket so mangiter+ nen say mangawat.’” 36  Tan sanen nibaga to la iraya, tinmalimukor iran amin tan nampikasi ra. 37  Diad tua et manak-akis iran amin, tan nilalakap day Pablo* tan inangoban da, 38  ta naermenan iran maong ed samay imbaga to a sikatoy agda la nanengneng lamet.+ Insan sikatoy impatnubang da la ed barko.

Paimanod leksab

Odino “ta walad sikato so kamarerwa to.” Nengnengen so Glosaryo, “Kamarerwa.”
Literal, “pinisag to so tinapay.”
Odino “mapaabebay nonot ko.”
Odino “parad pankaabigan yo.”
Odino “pinilit.”
Odino “walaay antokaman a kablian.”
Odino “kamarerwak.”
Literal, “tasian.”
Odino “gagala.”
Literal, “salita.”
Literal, “sinmubsob irad beklew nen Pablo.”