Saray Gawa na Saray Apostol 3:1-26

  • Pinaabig nen Pedro so lupoy a mipapayabol (1-10)

  • Paliwawa nen Pedro diad Portiko nen Solomon (11-26)

    • ‘Panangipawil ed amin a bengatla’ (21)

    • Sakey a propetan singa si Moises (22)

3  Natan, si Pedro tan Juan et linmad templo parad oras na pikakasi, diad komasiam ya oras,*  tan sankaawit na totoo so sakey a lakin lupoy manlapu lad inkiyanak to. Sikatoy inagew-agew dan ipuepuesto diad asingger ed puerta na templo a tatawagey Marakep, pian makapipayabol ed saramay onloloob ed templo.  Sanen anengneng toy Pedro tan Juan ya onloob lad templo, sikatoy akipayabol ed sikara.  Balet sikatoy ninengneng nen Pedro tan Juan, tan imbaga nen Pedro ed sikato: “Nengneng mo kami.”  Kanian ninengneng to ra, ya iilaloan ton walay naawat tod sikara.  Balet inkuan nen Pedro: “Anggapoy pilak tan balitok ko, balet iter kod sika no antoy walad siak. Diad ngaran nen Jesu-Kristo a Nazareno, akar ka!”+  Diad saman et sikatoy inegnaan nen Pedro ed kawanan a lima tan impaalagey to.+ Tampol a binmiskeg iray sali tan kalitkalit to;+  tan kaalagey to et ginmapon nanakar,+ tan akila ed sikara a linmoob ed templo, a manaakar tan manluklukso tan idadayew toy Dios.  Tan anengneng na amin a totoo a sikatoy manaakar tan mangidadayew ed Dios. 10  Tan abidbir da a sikato imay lakin akayurong a mipapayabol diad Marakep a Puerta na templo,+ tan mankelaw iran maong tan panlikliketan day agawa ed sikato. 11  Legan ya akabemben imay laki ed si Pedro tan Juan, amin a totoo et kibatiktik a dinmago ed sikara diad pasen a tatawagey Portiko* nen Solomon,+ tan mankelkelaw ira. 12  Sanen anengneng iya nen Pedro, imbaga tod saray totoo: “Totoo na Israel, akin et pankelawan yo iya, tan akin et nenengnengen yo kami a singano sikatoy apaakar mi ed panamegley na dilin pakayari mi odino maridios a debosyon mi? 13  Say Dios nen Abraham tan Isaac tan Jacob,+ say Dios na saray inmuunan atateng tayo, so angigloria ed Lingkor ton+ si Jesus,+ ya inyawat+ tan impulisay yo ed arapan nen Pilato, anggano labay to lan ibulos. 14  On, impulisay yo itan a masanto tan matunong a too, tan impaibulos yo imay toon managpatey,+ 15  balet ta pinatey yo so Manunan Manangitonton ed bilay.+ Anggaman ontan, sikatoy pinaoli na Dios manlapud inaatey, a saya so atasian mi.+ 16  Tan diad ngaran to, tan lapud pananisia mi ed ngaran to, binmiskeg iyan laki a sankanengneng yo tan kabat yo. Say pananisia mid sikato so sigpot ya amaabig ed sayan laki diad arapan yon amin. 17  Tan natan, agagi, amtak ya agyo amtay ginawa yo,+ a singa ed ginawa na saray manuley yo.+ 18  Balet diad onian paraan et sinumpal na Dios iray imbaga to nensaman diad panamegley na amin a propeta, a manirap so Kristo to.+ 19  “Magbabawi kayo+ sirin, tan manguman kayo+ pian naperdona* iray kasalanan yo,+ pian onsabi iray makapainawan panaon a manlapud si Jehova a mismo* 20  tan ibaki to so Kristo ya aturo parad sikayo, si Jesus. 21  Nepeg a sikatoy mansiansia ed tawen anggad panaon na pangipawil ed amin a bengatlan sinalita na Dios diad panamegley na saray masanton propeta to nensaman. 22  Diad tua et inkuan nen Moises: ‘Diad saray agagi yo et manuro si Jehova* a Dios yo na sakey a propeta a singa siak.+ Sikatoy nepeg yon dengelen antokaman so ibaga tod sikayo.+ 23  On, siopaman* ya ag-ondengel ed satan a Propeta et naderal manlapud limog na totoo to.’+ 24  Impakabat na amin a propeta, manlapud si Samuel anggad saramay tinmumbok ni, so nipaakar ed sarayan agew.+ 25  Ananak kayo na saray propeta tan say sipanan ya akisipanan na Dios ed saray inmuunan atateng yo,+ ya inkuan tod si Abraham: ‘Tan diad panamegley na ilalak mo* et nabendisyonan so amin a pamilya diad dalin.’+ 26  Kayarin tinuro na Dios so Lingkor to, sikayo so unonan angibakian tod sikato+ pian bendisyonan to kayo, pian tulongan to kayon ombeneg ed mauges iran gawa yo.”

Paimanod leksab

Salanti, manga alas-3 na ngarem.
Say atep na satan et susuportaan na dakel a lusek.
Literal, “nabural.”
Literal, “manlapud lupa nen Jehova.” Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “siopaman a kamarerwa.”
Literal, “binim.”