Saray Gawa na Saray Apostol 16:1-40

  • Pinili nen Pablo si Timoteo (1-5)

  • Pasingawey nipaakar ed lakin taga Macedonia (6-10)

  • Inkakomberte nen Lidia diad Filipos (11-15)

  • Nipriso si Pablo tan Silas (16-24)

  • Abautismoan so manangipriso tan say sankaabungan to (25-34)

  • Labay nen Pablo ya onkerew na dispensa iray opisyal (35-40)

16  Kanian sikatoy akasabi ed Derbe tan ontan met ed Listra.+ Tan wadman so disipulo a manngaray Timoteo,+ a say ina to et mananisian Judio balet say ama to et Griego,  tan alay abig so ibabaga na saray agagi ed Listra tan Iconio nipaakar ed sikato.  Imbaga nen Pablo a labay ton ipilay Timoteo, kanian sikatoy intagar to balet sinegat to ni lapud saray Judio ed saraman a pasen,+ ta kabkabat dan amin a say ama to et Griego.  Legan iran manbiabiahe diad saray syudad, ipapasabi rad saray agagi a nepeg dan unoren iray totontonen a denisisyonan na saray apostol tan saray mamatatken a walad Jerusalem.+  Lapud saya, nantultuloy a binmiskeg ed pananisia iray kongregasyon tan ondarakel so bilang da ed kada agew.  Niliber da met so Frigia tan say dalin na Galacia,+ lapud ag-ira inabuloyan na masanton espiritu ya ipulong so salita diad probinsya na Asia.  Niarum ni, sanen akasabi la rad Misia, nanggawa ray paraan pian makaonla rad Bitinia,+ balet ag-ira inabuloyan na espiritu nen Jesus.  Kanian nilabsanan* day Misia tan linma rad Troas.  Tan diad labi et akanengneng si Pablo na pasingawey—walay lakin taga Macedonia ya akaalagey tan mikakasi ed sikato, ya inkuan to: “Gala dia ed Macedonia tan tulongan mo kami.” 10  Kayari ton anengneng so pasingawey, sinali mi so onlad Macedonia, a ninonot min tinawag kami na Dios pian iyabawag ed sikara so maong a balita. 11  Kanian nambarko kami manlapud Troas tan dinmiretso kami ed Samotracia, balet diad tinmumbok ya agew et linma kamid Neapolis; 12  tan manlapu diman et linma kamid Filipos,+ a syudad ya uuleyan na Roma tan manunan syudad ed distrito na Macedonia. Pigaran agew kamid sayan syudad. 13  Diad agew na Sabaton et linma kamid paway na puerta na syudad diad abay na ilog, ta iisipen min wala diman so pasen a pampikasian, tan yinmurong kami tan akitongtong kamid saramay wadman a bibiin nantitipon. 14  Tan ondedengel so sakey a biin manngaray Lidia, a managlako na kolor-uben abel.* Sikatoy taga syudad na Tiatira+ tan mandadayew ed Dios, tan nilukasan nen Jehova* so puso to pian manimano ed saray ibabaga nen Pablo. 15  Natan sanen sikato tan say sankaabungan to et abautismoan,+ sikatoy akikasi ed sikami: “No ipapasen yo ak a matoor ed si Jehova,* gali tan tuloy kayod abung ko.” Tan pinilit to kamin onla. 16  Natan sanen onla kami lad pasen a pampikasian, walay inmabet ed sikamin lingkor a bii ya aselepan na sakey ya espiritu, sakey a demonyo na panagparles.+ Sikatoy napipinabangan a maong na saray katawan to lapud panagparles to. 17  Tumbotumbok ed sikami di Pablo iyan bii, tan oniay ibabando to: “Sarayan lalaki et ariripen na Sankatagyan a Dios+ tan ipupulong dad sikayo so dalan na kilalaban.” 18  Pigay agew lan oniay gagawaen to. Diad saman et agla naanosan nen Pablo kanian inarap to tan imbaga tod espiritu: “Diad ngaran nen Jesu-Kristo, paway kad sikato.” Tan pinmaway itan ed saman a mismon oras.+ 19  Sanen anengneng na saray katawan to a naandi la imay pinanabangan da,+ inerel day Pablo tan Silas tan inggayugoy da ra diad tindaan pian iyakar ed saray manuley.+ 20  Sanen niyarap da la rad saray mahistrado na syudad, inkuan da: “Guguloen na sarayan lalaki so syudad tayo.+ Judio ra, 21  tan ibabangat da iray kustombre ya agtayo manepeg a tumboken odino gawaen, lapud Romano itayo.” 22  Tan nankakasakey iray totoo a sinmumpad sikara, tan impapilat na saray mahistrado na syudad iray kawes da, insan impalewet da ra.+ 23  Kayari da ran nilelewet, impriso da ra tan binilin day guardia a bantayan to ran maong.+ 24  Lapud ontan so bilin ed sikato, inyan to rad sankadaleman a prisoan tan sinigpit tod panangipangawan iray sali ra. 25  Balet diad pegley-labi et manpipikasi si Pablo tan Silas tan mangakansion iray panangidayew ed Dios,+ tan dedengelen ira na saray priso. 26  Insan biglan yinmegyeg a maksil, kanian agalaw iray pundasyon na prisoan. Tampol met ya alukasan so amin a kapot, tan naukbar iray balor dan amin.+ 27  Sanen abangon so guardia tan anengneng ton alukasan iray kapot na prisoan, inuyos toy espada to tan manbikkel la lawari, lapud abaloan to et akablos iray priso.+ 28  Balet inyeyag nen Pablo: “Agmo sasakitan so laman mo, ta wadia kamin amin!” 29  Kanian sikatoy nampaala na silew tan batik ed loob, tan sikatoy manggiwgiw a dinmakmomo ed arapan nen Pablo tan Silas. 30  Impaway to ra tan inkuan to: “Kakatawan, antoy nepeg kon gawaen pian nilaban ak?” 31  Inkuan dad sikato: “Manisia kad Katawan a Jesus, tan nilaban ka, sika tan say sankaabungan mo.”+ 32  Insan impaliwawa rad sikato so salita nen Jehova* tan ed amin a wadman ed abung to. 33  Tan diad saman ya oras ed labi et intagar to ra tan inurasan to iray sugat da. Insan tampol iran abautismoan ya amin, sikato tan say sankaabungan to.+ 34  Pinaloob to rad abung to tan imparaanan to ray naakan da, tan sikatoy nanliket a maong pati say interon sankaabungan to lapud sikatoy manisia lad Dios. 35  Sanen kabuasan la, imbaki na saray mahistrado na syudad iray managguardia ra pian mangibaga: “Ibulos yo iraman a totoo.” 36  Kanian impasabi iya na guardia ed si Pablo, ya imbaga to: “Angibaki na lalaki iray mahistrado na syudad pian ibulos da kayon dua. Kanian paway kayo la natan tan niwala komon ed sikayo so kareenan.” 37  Balet inkuan nen Pablo ed sikara: “Nilewet da kami ed arapan na totoo ya agkami ni asentensiaan, anggano Romano kami,+ tan impriso da kami. Insan natan et papataynanen da kamin anggapoy makaamta? Andi! Sikaran mismo so onla dia a mangipaway ed sikami.” 38  Impasabi iraya na saray managguardia ed saray mahistrado na syudad. Tinmakot iray mahistrado sanen nadngel dan Romano iraman a totoo.+ 39  Kanian linma ra tan akikasi rad sikara, tan sanen nipaway da la ra, kinerew da ya ontaynan la rad syudad. 40  Balet kapaway dad prisoan, linma rad abung nen Lidia; tan sanen anengneng da iray agagi, pinaseseg da ra+ insan la ra tinmaynan.

Paimanod leksab

Odino “dinalan.”
Odino “managlako na kolor-ube a panagkolor.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.