Saray Gawa na Saray Apostol 11:1-30

  • Insalaysay nen Pedro ed saray apostol so agawa (1-18)

  • Si Barnabas tan Saulo diad Antioquia na Sirya (19-26)

    • Unonan pankanawnawan atawag a Kristiano iray disipulo (26)

  • Impasakbay nen Agabo so eras (27-30)

11  Natan et naamtaan na saray apostol tan saray agagi ed Judea ya inawat met la na saray aliwan Judio so salita na Dios.  Kanian sanen linmad Jerusalem si Pedro, sikatoy binalaw na saray* manusuporta ed panagsegat,+  ya inkuan da: “Linmoob kad abung na totoon ag-asegat tan akirungo kad sikara.”  Diad saya et impaliwawa nen Pedro ed sikara iray detalye, ya inkuan to:  “Wadman ak ed syudad na Joppe a manpipikasi, tan anengneng kod pasingawey ya onleleksab manlapud tawen so sakey a bengatla* a singa abalbaleg ya ules a linen a nibitin ed apatiran suyok, tan dinmapo itan ed arapan ko.+  Sanen nenengnengen kon maong itan, wala ray naimanok ya ayayep ya apatiray sali ra, atap ya ayayep, onkukurong ya ayayep,* tan saray manok.  Walay nadngel ko met a boses ya angikuan ed siak: ‘Alagey ka, Pedro, mamakger ka tan mangan ka!’  Balet inkuan ko: ‘Andi, Katawan, lapud agak nin balot angan na marutak a bengatla.’  Diad komaduan pankanawnawa et inkuan na boses a nanlapud tawen: ‘Agmo la tatawagen a marutak iray nilinisan la na Dios.’ 10  Agawa iya ed komatlon pankanawnawa, tan amin iraman a bengatla et ingguyor a papawil ed tawen. 11  Diad saman met a bekta et walay taloran lalaki ya akaalagey diad abung a pampupundoan mi. Imbaki ra na lakin taga Cesarea pian anapen da ak.+ 12  Insan imbagad siak na espiritu a mila ak ed sikara, ya agak balot manduaruwa. Balet akila met ed siak irayan anemiran agagi, tan linma kamid abung na saman a too. 13  “Inistorya tod sikami no panon ton anengneng so anghel ya inmalagey ed abung to ya angikuan: ‘Mangibaki kay lalaki diad Joppe tan patawag moy Simon a manngaran met na Pedro,+ 14  tan ibaga tod sika iray bengatlan kilabanan mo tan say interon sankaabungan mo.’ 15  Balet sanen nansalita ak la, linmeksab ed sikara so masanton espiritu a singa met agawa ed sikatayo diad gapo.+ 16  Diad saman et anonotan ko may salita na Katawan, ya ibabaga to nensaman: ‘Si Juan et nambautismo ed panamegley na danum,+ balet nabautismoan kayo ed panamegley na masanton espiritu.’+ 17  Kanian no inter na Dios ed sikara so ontan met a regalo a singa inter tod sikatayo ya anisia ed Katawan a Jesu-Kristo, siopa ak a sebelan koy Dios?”*+ 18  Sanen nadngel da iraya, agla ra kinmontra,* tan inggloria ray Dios, ya inkuan da: “No ontan sirin et inabuloyan met la na Dios a makapambabawi iray aliwan Judio pian nagamoran da so bilay.”+ 19  Natan, saramay nitaytayak+ lapud agawan kairapan nisengeg ed impatey nen Esteban et akasabi anggad Fenicia, Ciprus, tan Antioquia, balet saray Judio labat so pinulongan da.+ 20  Anggaman ontan, wala ray arum a lalaki ed sikara a taga Ciprus tan Cirene a linmad Antioquia tan akitongtong irad saray totoon mansasalitay Griego, ya inyaabawag day maong a balita nipaakar ed Katawan a Jesus. 21  Niarum ni, si Jehova* et walad sikara, tan dakdakel so nagmaliw a mananisia tan tinmumbok ed Katawan.+ 22  Naamtaan na kongregasyon ed Jerusalem so balita nipaakar ed sikara, tan imbaki ray Bernabe+ ya anggad Antioquia. 23  Sanen sinmabi tan anengneng toy agnaparaan a kaabigan na Dios, sikatoy nanliket tan pinaseseg to ran amin a manmatoor ed Katawan a walaay impapuson determinasyon;+ 24  ta sikatoy maong a too tan napnoy masanton espiritu tan pananisia. Tan dakdakel a totoo so anisia ed Katawan.+ 25  Kanian sikatoy linmad Tarso pian anapen si Saulo.+ 26  Sanen aromog to, sikatoy impila tod Antioquia. Kanian diad interon sakey taon et akitipon irad kongregasyon tan imbangat day dakdakel a totoo, tan diad Antioquia et atawag a Kristiano iray disipulo ed unonan pankanawnawa lapud panangiwanwan na Dios.+ 27  Diad saraman ya agew, linmad Antioquia iray propeta+ a nanlapud Jerusalem. 28  Inmalagey so sakey ed sikara a manngaray Agabo+ tan impakabat tod panamegley na espiritu a walay baleg ya eras a magano lan nagawa ed interon dalin,+ a satan et tuan agawa ed panaon nen Claudio. 29  Kanian nandesisyon iray disipulo a mangipawit na tulong+ ed saray agagin manaayam diad Judea, kada sakey unong ed nasarag to,+ 30  tan ontan so ginawa ra, ya impawit da itan ed si Bernabe tan Saulo pian iter dad saray mamatatken.+

Paimanod leksab

Odino “akisangsangan ed sikato iray.”
Literal, “klase na pananginan.”
Odino “reptilya.”
Odino “ya amperen koy Dios?”
Literal, “dinmeen ira.”
Nengnengen so Apendise A5.