Saray Gawa na Saray Apostol 26:1-32

  • Depensa nen Pablo ed arapan nen Agripa (1-11)

  • Deneskribe nen Pablo so inkakomberte to (12-23)

  • Ebat nen Festo tan Agripa (24-32)

26  Inkuan nen Agripa+ ed si Pablo: “Nayari ka lan mansalita pian mandepensa.” Kanian inyunat nen Pablo so lima to tan nansalita:  “Arin Agripa, nipaakar ed amin a pangaakusaan ed siak na saray Judio,+ maliket ak ta diad sayan agew et makapandepensa ak ed arapan mo,  nagkalalo la ta kabkabat mo so amin a kustombre tan saray pansasangsangan ed limog na saray Judio. Kanian ipangasim, anosan mo ak pan dengelen.  “On, say paraan na impanbilay ko manlapud inkaugaw ko diad limog na saray kabaleyan* ko tan diad Jerusalem et amta na amin a Judio+  a dati lan makapikabat ed siak, no bilang ta labay dan tasian, a nambilay ak bilang Fariseo+ unong ed sankaestriktoan a paraan na panagdayew tayo.+  Balet natan et akaalagey ak dia ya uukomen lapud paniilalok ed samay insipan na Dios ed inmuunan atateng tayo;+  iilaloan met na 12 tribu tayo so kasumpalan na sayan sipan, kanian masimoon iran manlilingkor ed Dios diad labi tan agew. Kanian aakusaan ak na saray Judio lapud maniilalo ak ed saya met a sipan,+ O Ari.  “Akin et iisipen* yon imposible so pamaoli na Dios ed saray inaatey?  Nensaman et kombinsido ak a nepeg kon gawaen so amin a paraan pian sumpaen so ngaran nen Jesus a Nazareno. 10  Ontan so ginawak diad Jerusalem, tan impaiprisok so dakel ed saray masanto,+ ta akaawat ak na autoridad manlapud saray manunan saserdote;+ tan onsusuporta ak sano pateyen la ra. 11  Diad mabetbet a panudusak ed sikara ed amin a sinagoga, pinasoot ko ran taynan day pananisia ra; tan lapud agaylay sanok kod sikara, pinasegsegang ko ra anggan diad arum iran syudad. 12  “Sanen gagawaen ko iya diad pambiahek a mamaarap ed Damasco ya awit koy autorisasyon tan ganggan manlapud saray manunan saserdote, 13  legan na kaagwan et akanengneng ak ed dalan, O Ari, na liwawan nanlapud tawen a masmasnag nen say agew a sinminag ed kaliberliber ko tan ed saramay kaibak a manbiabiahe.+ 14  Tan sanen atumba kamin amin, nadngel koy boses ya angikuan ed siak diad lenguahen Hebreo: ‘Saulo, Saulo, akin et papasegsegangen mo ak? Papairapen mo labat so sarilim diad pangidedepak mo ed saray panagdugsol.’* 15  Balet inkuan ko: ‘Siopa ka, Katawan?’ Tan inkuan na Katawan: ‘Siak si Jesus, a papasegsegangen mo. 16  Ingen, bangon ka tan alagey ka. Nampanengneng ak ed sika lapud pilien ta ka bilang lingkor tan tasi ed saray anengneng mo la tan ed saray ipanengneng kod sika nipaakar ed siak.+ 17  Tan iliktar ta kad sayan nasyon tan ed arum a nasyon a pangibakian kod sika+ 18  pian lukasan moy kamataan da,+ ya iyakar mo rad liwawa+ manlapud kabilungetan+ tan papawilen mo ra ed Dios manlapud pakauley nen Satanas,+ pian naperdona iray kasalanan da+ tan naawat day tawir a kaiba na saramay pinasanto lapud pananisia rad siak.’ 19  “Lapud saya, Arin Agripa, agko sinumlang so anengneng kon pasingawey ed tawen, 20  noagta impasabik so mensahe, unona diad saramay walad Damasco+ tan ed saramay walad Jerusalem,+ tan diad interon dalin na Judea, tan ed amin met a nasyon, pian magbabawi ra tan ompawil ira ed Dios, ya ipanengneng dad gawa ra so panagbabawi ra.+ 21  Nisengeg ed saya et inerel ak na saray Judio diad templo tan implano ra ak a pateyen.+ 22  Balet lapud tutulongan ak na Dios et makakapanpulong ak ya anggad sayan agew ed saray abeba tan atagey so kipapasen da, ya anggapo lay arum ya ibabagak noag say imbaga na saray Propeta tan si Moises a nagawa+ 23  a say Kristo et nepeg a manirap,+ tan bilang say unonan napaoli manlapud inaatey,+ ipulong toy liwawa ed saray Judio tan ed saray nasyon.”+ 24  Natan legan ya ibabaga iraya nen Pablo diad pandedepensa to, inyeyag nen Festo: “Natatapis ka la, Pablo! Natatapis ka la lapud karakel na kakabatan mo!” 25  Balet imbaga nen Pablo: “Agak natatapis, Kagalgalang a Festo, noagta saray salitan ibabagak et katuaan tan manlalapud limpion kanonotan. 26  Diad tua et amta iraya na ari a makpel kon pitotongtongan natan; ta matalek ak ya anggapoy anggan sakey ed saraya ya agto naimano, lapud ag-iraya ginawa ed maamot.+ 27  Manisia kad saray Propeta, Arin Agripa? Amtak a manisia ka.” 28  Balet imbaga nen Agripa ed si Pablo: “Maganom ak lan nakombinse a magmaliw a Kristiano.” 29  Diad saya et inkuan nen Pablo: “Ipikasik ed Dios a diad magano odino mabayag a panaon et aliwan sika labat noagta pati sarayay amin ya ondedengel ed siak natan so magmaliw a Kristiano a singa siak, balet agko labay a nabalor met ira na gulonggulong.” 30  Insan inmalagey lay ari tan say gobernador tan si Bernice tan saray lalakin akayurong a kaiba ra. 31  Balet sanen ontataynan la ra, inkuan dad sakey tan sakey: “Anggapoy gagawaen na sayan too a manepeg ed ipapatey odino kipriso.”+ 32  Insan inkuan nen Agripa ed si Festo: “Nibulos la komon iyan too no agla inmapela ed Cesar.”+

Paimanod leksab

Odino “kanasyonan.”
Literal, “uukomen.”
Baston a nanutok ya uusaren pian dagdagen so sakey ya ayep.