Saray Gawa na Saray Apostol 2:1-47

  • Nikalbo so masanton espiritu diad Pentecostes (1-13)

  • Paliwawa nen Pedro (14-36)

  • Kinmiwas so totoo ed paliwawa nen Pedro (37-41)

    • 3,000 so abautismoan (41)

  • Kristianon panlilimog (42-47)

2  Kaleganan na agew na Piesta na Pentecostes,+ nantitipon iran amin diad saksakey a pasen.  Kabekta et walay ungol a nanlapud tawen a singa maksil a siplog na dagem, tan manungol ed loob na interon abung ya akayurongan da.+  Insan akanengneng ira na diladila a singa apoy tan niyutob iraya, tan walay sakey a dinmapo ed kada sakey ed sikara,  tan napno ran amin na masanton espiritu+ tan nansalita ray nanduruman lenguahe, unong ya inter na espiritu a salitaen da.+  Diad saman et wala ray matakot ed Dios a Judio ed Jerusalem a nanlalapu rad nanduruman nasyon ed interon mundo.+  Kanian sanen agawa iyan ungol, nantitipon so dakel a totoo tan nikelawan ira lapud nadngel dan sasalitaen na saray disipulo so lenguahe ra.  On, nikelawan iran maong tan inkuan da: “Nengneng yo, agta amin irayay mansasalita et taga Galilea?+  Akin balet a say narerengel na kada sakey ed sikatayo et say mismon lenguahe to?*  Saray taga Partia, saray Medo,+ tan Elamita,+ saray manaayam ed Mesopotamia, Judea tan Capadocia, Ponto tan ed probinsya na Asia,+ 10  Frigia tan Pamfilia, Ehipto tan saray rehyon na Libya ya asingger ed Cirene, saray dinmayo a nanlapud Roma, a saraya et Judio tan proselita,+ 11  saray taga Creta, saray Arabiano—nadngel tayo ran mansasalita na saray lenguahe tayo nipaakar ed makapadinayew iran gawa na Dios.” 12  On, amin da et nikelawan tan awetwet, ya inkuan dad sakey tan sakey: “Antoy kabaliksan na saya?” 13  Balet binalaw ira na arum a totoo, ya inkuan da: “Abuek ira lapud masamit ya alak.”* 14  Balet inmalagey si Pedro a kaiba so Labinsakey+ tan nansalita ed sikara diad maksil a boses: “Lalakin taga Judea tan amin yon manaayam ed Jerusalem, amtaen yo iya tan dengel yon maong iray salitak. 15  Ag-abuek irayan totoo, a singa iisipen yo, ta komatlo ni labat ya oras* ed agew. 16  Balet ta oniay nikuan nensaman ed panamegley nen propeta Joel: 17  ‘“Tan diad kaunoran iran agew,” inkuan na Dios, “ikalbok so espirituk ed amin a klase na laman, tan manpropesiya iray ananak yon lalaki tan bibii tan makanengneng na saray pasingawey iray kalangweran yon lalaki tan mankugip iray mamasiken yo,+ 18  tan anggan diad saray ariripen kon lalaki tan ariripen kon bibii et ikalbok so espirituk diad saratan ya agew, tan manpropesiya ira.+ 19  Tan mangipanengneng ak na saray makapakelaw a bengatla diad tawen tan saray tanda diad dalin—dala tan apoy tan makapal ya asewek. 20  Magmaliw ya ambilunget so agew tan magmaliw a dala so bulan antis ya onsabi so baleg tan nikadkaduman agew nen Jehova.* 21  Tan balang sakey ya ontatawag ed ngaran nen Jehova* et niliktar.”’+ 22  “Totoo na Israel, dengel yo irayan salita: Si Jesus a Nazareno et sakey a toon imparungtal na Dios ed sikayo diad panamegley na makapanyari iran gawa tan saray pakelaw tan saray tanda a ginawa na Dios ed limog yo+ diad panamegley to, unong ya amta yo la. 23  Sayan too, a niyawat ed sikayo unong ed linawa* tan pakapikabat lan unona na Dios,+ et impasak yod sakey a poste diad panamegley na saray makasalanan a totoo tan pinatey yo.+ 24  Balet pinaoli na Dios+ diad impangibulos tod sikato manlapud patey,* lapud imposiblin sikatoy mantultuloy a baloren na satan.+ 25  Ta inkuan nen David nipaakar ed sikato: ‘Naynay a walad arapan* ko si Jehova,* agak balot nagalaw lapud sikatoy walad nikawanan ko. 26  Lapud saya et nagmaliw a magayaga so pusok tan nanliket a maong so dilak. Sakey ni, manbilay ak* a walaay ilalo; 27  ta agmo ak itilak* ed Lubok,* tan samay matoor ed sika et agmo abuloyan a nanengneng toy kabubulok.+ 28  Impaamtam ed siak iray dalan na bilay; panoen mo ak na gayaga diad arapan mo.’+ 29  “Agagi, abuloyan yo ak pan mansalita a makmakpel ed sikayo nipaakar ed si David ya ulo na pamilya, a sikatoy inatey tan imponpon+ tan anggad natan et walad sikatayo so lubok to. 30  Lapud sikatoy sakey a propeta tan amta ton sinambaan na Dios ed sikato a payurongen tod trono to so sakey ed saray ilalak to,*+ 31  amta to la tan sinalita to so nipaakar ed kioli na Kristo, a sikatoy agpinaulyanan na Dios diad Lubok* tan ag-abulok so laman to.+ 32  Pinaoli na Dios iyan Jesus, tan atasian min amin iya.+ 33  Kanian lapud sikatoy nitandoro lad nikawanan na Dios+ tan inawat to lay insipan a masanton espiritu manlapud Ama,+ inkalbo tod sikami iyan anengneng tan nadngel yo. 34  Ta agsinmegep ed tawen si David, balet sikaton mismo so angibagan, ‘Inkuan nen Jehova* ed Katawan ko: “Yurong kad nikawanan ko 35  anggad iyan ko ray kakabusol mo a toonan na saray salim.”’+ 36  Kanian nepeg ya amtaen na interon sankaabungan na Israel a talagan sikato so ginawa na Dios bilang Katawan+ tan Kristo, sayan Jesus ya impasak yod poste.”+ 37  Sanen nadngel da iya, agonigon so puso ra, tan imbaga rad si Pedro tan ed arum ni ran apostol: “Agagi, antoy nepeg min gawaen?” 38  Inkuan nen Pedro ed sikara: “Magbabawi kayo,+ tan manpabautismo so kada sakey ed sikayo+ diad ngaran nen Jesu-Kristo pian naperdona iray kasalanan yo,+ tan makaawat kayo na masanton espiritu bilang regalo. 39  Ta nisipan+ itan ed sikayo tan ed ananak yo, tan ed amin a walad arawi, amin iramay pilien nen Jehova* a Dios tayo.”+ 40  Tan diad dakel ni ran salita et sikatoy sigpot a nantasi tan binilin to ra, ya inkuan to: “Paliisan yoy nalanor ed kaderal na sayan pikewet a henerasyon.”+ 41  Kanian abautismoan iramay maliket ya angawat ed salita to,+ tan diad saman ya agew et niarum so manga 3,000 totoo.*+ 42  Tan nanseetan dan inaral so ibabangat na saray apostol, nanlilimog ira,* saniiba iran mamangan,+ tan manpipikasi ra.+ 43  On, tinmakot so amin,* tan dakel a pakelaw tan tanda so agawa ed panamegley na saray apostol.+ 44  Nantitipon so amin a nagmaliw a mananisia tan innabang dad balang sakey so amin a bengatla, 45  tan inlako da ray bengatlan walad sikara tan saray kayarian da+ tan inyutob dad amin so nanlakoan da, unong ed pankaukolan na balang sakey.+ 46  Tan kada agew et naynay a wala rad templo a saksakey so gagala ra, tan mandurungo ra diad nanduruman abung tan inanabang day naakan da, angan ira a malikeliket tan walaay masimoon a puso, 47  ya idadayew da so Dios tan naliliketan ed sikara so amin a totoo. Tan diad inagew-agew et nantultuloy met ya inyarum nen Jehova* ed sikara iramay nilalaban.+

Paimanod leksab

Odino “say lenguahe ed bansan niyanakan to?”
Odino “balon alak.”
Manga alas-9 na kabuasan.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “simbawa.”
Literal, “manlapud pamasakit na patey”; odino posiblin, “manlapud saray lubir na patey.”
Odino “a sankanengneng.”
Nengnengen so Apendise A5.
Literal, “manayam so laman ko.”
Odino “agmo itilak so kamarerwak.”
Odino “Hades,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “sakey a nanlapud bunga na saray tapi to.”
Odino “Hades,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “kamarerwa.”
Odino “maniiteran ira.”
Odino “amin a kamarerwa.”
Nengnengen so Apendise A5.