Saray Gawa na Saray Apostol 7:1-60

  • Paliwawa nen Esteban diad arapan na Sanhedrin (1-53)

    • Panaon na saray patriarka (2-16)

    • Panangidaulo nen Moises; nandayew ed idolo so Israel (17-43)

    • Agmanaayam so Dios ed saray templo a ginawa na too (44-50)

  • Impantupak ed si Esteban (54-60)

7  Balet inkuan na atagey a saserdote: “Tua irayay ibabaga ra?”  Inmebat si Esteban: “Agagi tan kaamaan, dengel kayo. Nampanengneng so Dios na gloria ed inmunan ateng tayon si Abraham sanen sikatoy walad Mesopotamia, antis a nanayam diad Haran,+  tan inkuan tod sikato: ‘Taynan moy dalin mo tan saray kakanayon mo tan la kad dalin ya ipanengneng kod sika.’+  Kanian tinaynan toy dalin na saray Caldeo tan nanayam diad Haran. Tan manlapu diman, kayari na impatey na ama to,+ sikatoy ingganggan na Dios ya onalis pian manayam ed sayan dalin a panaayaman yo natan.+  Anggaman ontan et anggapoy antokaman ya impatawir tod sikato diad sayan dalin, anggapo anggan pangidakatan toy sali to; balet insipan ton iter to iya ed sikato, insan dia ed ilalak* to,+ anggano anggapo ni ilalak tod saman.  Sakey ni, inkuan na Dios a saray ilalak* to et magmaliw a dayo diad dalin ya agda kayarian, tan aripenen tan pairapen* ira na saray totoo ed loob na 400 a taon.+  ‘Tan ukomen ko itan a nasyon a mangaripen ed sikara,’+ inkuan na Dios, ‘tan kayari na saraya et ompaway ira tan mangiyapay ira ed siak na sagradon panaglingkor diad sayan pasen.’+  “Inter met ed sikato na Dios so sakey a sipanan nipaakar ed panagsegat,+ tan inilalak toy Isaac+ tan sinegat tod komawalon agew,+ tan inilalak nen Isaac* si Jacob, tan inilalak nen Jacob so 12 ulo na pamilya.*  Tan angimon iray ulo na pamilya ed si Jose+ tan sikatoy inlako rad Ehipto.+ Balet say Dios et walad sikato,+ 10  tan inliktar tod amin a kairapan to tan inikdan toy karunongan pian nagamoran toy panangabobon na Faraon ya ari na Ehipto. Tan sikatoy tinuro na Faraon pian manguley ed Ehipto tan ed interon sankaabungan to.+ 11  Balet sinmabi so eras diad interon Ehipto tan Canaan, on, sakey a baleg a kairapan, tan agmakaromog na antokaman a naakan iray inmuunan atateng tayo.+ 12  Balet abalitaan nen Jacob a walay napangalaay naakan* ed Ehipto, tan saya so primeron pankanawnawa ya imbaki to diman iray inmuunan atateng tayo.+ 13  Sanen linma ra diman ed mikaduan pankanawnawa, impaamta nen Jose ed sikara a sikato imay agi ra, tan naamtaan na Faraon so nipaakar ed pamilya nen Jose.+ 14  Kanian angipasabi na mensahe si Jose ed ama ton Jacob tan ed amin a kakanayon to manlapud satan a pasen,+ ya amin da et 75 too.*+ 15  Kanian linmad Ehipto si Jacob,+ tan diman la inatey,+ ontan met ed saray inmuunan atateng tayo.+ 16  Inawit da rad Siquem tan imponpon da rad lubok a sinaliw nen Abraham ed saray ananak nen Hamor ed Siquem diad pigaran pilak a kuarta.+ 17  “Sanen asingger lay panaon na pakasumpal na insipan na Dios ed si Abraham, saray Israelita et dinmakerakel diad Ehipto, 18  anggad sanen sananey lay ari ed Ehipto, ya agto kabat si Jose.+ 19  Masilib ya inusar na sayan ari so pakauley to sumpad kapolian tayo tan minaltrato to insan pinasoot to ray kaamaan tayo a paulyanan da iray ananak dan kapangiyanak, ta pian ag-iratan nabilay.+ 20  Diad saman a panaon et niyanak si Moises, tan sikatoy malimlimgas.* Tan sikatoy taloy bulan a kinomisan* diad abung nen ama to.+ 21  Balet sanen sikatoy pinaulyanan* la,+ sikatoy inala na biin anak na Faraon tan pinabaleg to a singa anak ton dili.+ 22  Kanian nibangat si Moises ed amin a karunongan na saray Ehipsio. Diad tua et sikatoy makapanyari ed salita tan gawa to.+ 23  “Natan sanen asabi to lay edad ya 40, denesidi ton bisitaen* iray agagi to, saray ananak na Israel.+ 24  Sanen anengneng ton mamaltratoen na Ehipsio so sakey ed sikara, pinatey to imay Ehipsio pian iyagel tan ibawian to. 25  Abaloan ton natalosan na agagi to ya iliktar ira na Dios diad panamegley to, balet ta agda atalosan. 26  Diad tinmumbok ya agew et dinago to ra sanen manlalaban ira, tan sinali to ran aregloen, a kuan to: ‘Sanagi kayo. Akin et sasakitan yoy sakey tan sakey?’ 27  Balet sikatoy impulisay na samay manmamaltrato ed agi to, ya inkuan to: ‘Siopay anuro ed sika bilang manuley tan ukom mi? 28  Labay mo ak met a pateyen a singa ed impamatey mod samay Ehipsio karuman?’ 29  Sanen nadngel iya nen Moises, sikatoy batik tan nanayam bilang dayo diad dalin na Midian, a diman et nanilalak na duaran lalaki.+ 30  “Kayari na 40 taon, walay anghel a nampanengneng ed sikato diad kalawakan na Palandey Sinai, diad mandarlang ya apoy ed sakey a masabit a kiew.+ 31  Sanen anengneng nen Moises itan, sikatoy nikelawan. Balet sanen sikatoy onaasingger pian manusisa, nadngel toy boses nen Jehova:* 32  ‘Siak so Dios na inmuunan atateng mo, say Dios nen Abraham tan Isaac tan Jacob.’+ Ginmiwgiw si Moises kanian antakot lan manusisa. 33  Inkuan nen Jehova* ed sikato: ‘Ekal mo ray sandalyas mo, ta say pasen ya akaalageyan mo et masanton dalin. 34  Anengneng kon mismo so paniirap na totook diad Ehipto, tan nadngel koy akis da+ tan linmeksab ak pian iliktar ko ra. Natan gala, ta ibaki ta kad Ehipto.’ 35  Saya imay Moises ya impulisay da, ya inkuan dan: ‘Siopay anuro ed sika bilang manuley tan ukom?’+ ya imbaki na Dios+ bilang manuley tan mangiliktar diad panamegley na anghel a nampanengneng ed sikato diad masabit a kiew. 36  Sayan too so angipaway ed sikara,+ a ginawa to iray pakelaw tan tanda diad Ehipto+ tan diad Ambalangan Dayat+ tan diad kalawakan ed loob na 40 taon.+ 37  “Saya imay Moises ya angikuan ed saray ananak na Israel: ‘Diad saray agagi yo, manuro so Dios na sakey a propeta a singa siak.’+ 38  Sikato imay linmad pegley na kongregasyon diad kalawakan a kaiba imay anghel+ ya akitongtong ed sikato+ diad Palandey Sinai tan kaiba iray inmuunan atateng tayo, tan inawat to so mabilay iran sagradon mensahe pian iter ed sikayo.+ 39  Sikatoy ag-inunor na inmuunan atateng tayo, noagta impulisay da,+ tan diad kapusoan da et labay day ompawil ed Ehipto,+ 40  tan inkuan dad si Aaron: ‘Igawaan mo kami na dirios a mangidaulo ed sikami. Ta agmi amta no anto lay agawa ed sayan Moises, ya angipaway ed sikami ed dalin na Ehipto.’+ 41  Kanian diad saraman ya agew et nanggawa ray sakey a kilaw a baka tan nambagat irad sayan idolo tan nanliliket irad saray gawa na saray lima ra.+ 42  Kanian tinaynan ira na Dios tan pinaulyanan to ran mandayew ed saray bengatla ed tawen,+ unong a nisulat ed libro na Saray Propeta: ‘O sankaabungan na Israel, kasin siak so angiyapayan tan nambagatan yo ed loob na 40 taon ed kalawakan? 43  Balet say inawit yo et say tolda nen Moloc+ tan say bitewen na dios a si Refan, saray imahen a ginawa yo pian dayewen yo. Kanian ibantak ta kayo ed lampas ni na Babilonia.’+ 44  “Walad saray inmuunan atateng tayo so tolda* na pantasi diad kalawakan, ya impagawa To ed si Moises unong ed pangaligan ya impanengneng tod sikato.+ 45  Tan tinawir itan na saray inmuunan atateng tayo tan kaiba ray Josue ya angiloob ed satan diad dalin a kayarian na saray nasyon,+ a pinataynan na Dios diad arapan na inmuunan atateng tayo.+ Satan so nansiansia ditan anggad saray agew nen David. 46  Agamoran nen David so panangabobon na Dios tan kinerew toy pribilehyon manggawa na ayaman parad Dios nen Jacob.+ 47  Balet si Solomon so angipaalagey ed satan.+ 48  Ingen ta say Sankatagyan et agmanaayam ed saray abung a ginawa na saray lima na too,+ unong ya imbaga na propeta: 49  ‘Say tawen so tronok,+ tan say dalin so toonan na salik.+ Anton klase na abung so ipaalagey yo parad siak? so inkuan nen Jehova.* Odino iner so pasen a panayaman ko? 50  Agta amin iraya et ginawa na limak?’+ 51  “Anawet so ulo yo, tan ag-asegat so kapusoan tan kalayagan yo. Naynay yon susumlangen so masanton espiritu; gagawaen yo met so ginawa na inmuunan atateng yo.+ 52  Siopad saray propeta so agpinasegsegang na inmuunan atateng yo?+ On, pinatey da iramay angipasakbay ed isabi na samay sakey a matunong,+ a saya imay inyawat tan pinatey yo,+ 53  sikayon angawat ed Ganggan ya impasabi na saray anghel+ balet ta agyo inunor.” 54  Sanen nadngel da iraya, sinmanok iran maong* tan manngilet ira ed sikato. 55  Balet sikatoy napno na masanton espiritu tan tinmangay ed tawen tan anengneng toy gloria na Dios tan si Jesus ya akaalagey ed nikawanan na Dios,+ 56  tan inkuan to: “Nanenengneng ko ya alukasan so tawen tan akaalagey ed nikawanan na Dios+ so Anak na too.”+ 57  Lapud saya et inmeeyag ira tan pinepetan da ray layag da tan sikatoy inambon da. 58  Sanen nipaway da lad syudad, sikatoy tinutupak da.+ Inggaton na saramay nantestigo+ iray ilalatop dan kawes diad salian na sakey a kalangweran a lakin manngaray Saulo.+ 59  Legan a tutupaken day Esteban, oniay kinerew to: “Katawan a Jesus, awat moy espirituk.” 60  Insan sikatoy tinmalimukor tan inmeyag ed maksil a boses: “Jehova,* agmo ra dudusaen ed sayan kasalanan.”+ Tan kayari ton imbaga iya, sikatoy naugip ed patey.

Paimanod leksab

Literal, “bini.”
Literal, “bini.”
Odino “maltratoen.”
Odino posiblin, “tan ontan met so ginawa nen Isaac ed.”
Odino “a patriarka.”
Odino “walay ilik.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “malimlimgas ed pakanengneng na Dios.”
Odino “pinabaleg.”
Odino “niparungtal.”
Odino “nengnengen.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “tabernakulo.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “asakitan ira.”
Nengnengen so Apendise A5.