Saray Gawa na Saray Apostol 15:1-41

  • Suppiatan ed Antioquia nipaakar ed panagsegat (1, 2)

  • Inawit ed Jerusalem so isyu (3-5)

  • Nantitipon iray mamatatken tan apostol (6-21)

  • Sulat manlapud mananguley ya ulop (22-29)

  • Apaseseg na sulat iray kongregasyon (30-35)

  • Nansian si Pablo tan Bernabe (36-41)

15  Natan et wala ray lalakin nanlapud Judea a mangibabangat ed saray agagi: “Agkayo nilaban no agkayo nasegat unong ed ganggan nen Moises.”+  Balet kayari na andukey ya impikatunongan tan impisuppiatan ed sikara nen Pablo tan Bernabe, nandesisyon iray agagi ya ibaki si Pablo, Bernabe, tan say arum ed sikara ya onla ed saray apostol tan mamatatken ed Jerusalem+ pian pantongtongan iyan isyu.*  Kanian sanen nipatnubang la ra na kongregasyon, nambiahe irayan lalaki tan sinmamar ira ed Fenicia tan Samaria, tan inistorya day nipaakar ed impakakomberte na saray aliwan Judio, a sengegay panliket a maong na amin ya agagi.  Kasabi rad Jerusalem, maabig so impangawat ed sikara na kongregasyon tan saray apostol tan saray mamatatken, tan insalaysay da so dakel a ginawa na Dios ed panamegley da.  Balet inmalagey so arum ed saramay mananisia a datin membroy sekta na saray Fariseo tan inkuan da: “Kaukolan iran segaten tan bilinen iran mangunor ed Ganggan nen Moises.”+  Kanian nantitipon iray apostol tan saray mamatatken pian pantongtongan da iya.  Kayari na abayag ya impantongtong,* inmalagey si Pedro tan imbaga tod sikara: “Agagi, kabkabat yo a manlapu la nen inmuuna iran agew et pinili ak na Dios diad sikayo pian diad panamegley ko et narengelan na saray aliwan Judio so salita na maong a balita tan manisia ra.+  Tan say Dios, a makaamta na walad puso,+ so nantasi ed impangiter tod sikara na masanton espiritu,+ a singa ginawa to met ed sikatayo.  Tan parehoy impangipasen tod sikatayo tan ed sikara,+ tan nilinisan toy kapusoan da lapud pananisia ra.+ 10  Akin sirin et susuboken yoy Dios, ya ipapasakbat yod saray disipulo so sakey a pako+ ya agnayarian a sakbaten na inmuunan atateng tayo odino sikatayo?+ 11  Balet natan, walaan itayoy pananisia a nilaban itayo ed panamegley na agnaparaan a kaabigan na Katawan a Jesus+ a singa sikara.”+ 12  Diad saman et dinmeen iran amin, tan dinmengel irad si Bernabe tan Pablo legan dan isasalaysay iray dakel a tanda tan pakelaw a ginawa na Dios ed limog na saray nasyon diad panamegley da. 13  Sanen asumpal la ran nansalita, imbaga nen Santiago: “Agagi, dengel yo ak. 14  Malinlinew ya insalaysay nen Simeon*+ no panon ya aawaten la natan na Dios iray aliwan Judio pian manpili ed sikara na totoon parad ngaran to.+ 15  Tan mitunosan ed saya iray salita na saray Propeta, unong a nisulat: 16  ‘Kayari na sarayan bengatla et ompawil ak tan ipaalagey ko so nagban tolda* nen David; tan ipaalagey ko lamet iray geray na satan tan apigeren ko itan, 17  pian saramay akera et masimoon dan anapen si Jehova,* pati saray totoo na amin a nasyon, saray totoon tinawag ed ngaran ko, inkuan nen Jehova,* a manggagawad sarayan bengatla,+ 18  ya amta la nensaman.’+ 19  Kanian say desisyon* ko et agla pamproblemaen iramay aliwan Judio ya ontutumbok ed Dios,+ 20  noagta sulatan tayo ra ya arawian da ray bengatlan adutakan na saray idolo,+ say seksual ya imoralidad,*+ saray abikkel ya ayayep,* tan say dala.+ 21  Ta manlapu la nensaman et naynay a walay mangipupulong nipaakar ed si Moises diad kada syudad, lapud babasaen a maksil iray insulat to diad saray sinagoga kada sabaton.”+ 22  Diad saman, nandesisyon iray apostol tan saray mamatatken pati say interon kongregasyon a mangibaki ra na pinilin lalaki ed limog da ya onlad Antioquia, a kaiba nen Pablo tan Bernabe; imbaki ray Judas a tinawag a Barsabas tan si Silas,+ a lalakin mangidadaulo ed saray agagi. 23  Oniay walad sulat ya impawit dad sikara: “Saray apostol tan saray mamatatken, ya agagi yo, parad saramay agagi ed Antioquia,+ Sirya, tan Cilicia a nanlapud saray nasyon: Pinablin Agagi! 24  Lapud naamtaan min wala ray nanlapu dia a manggugulo ed sikayo diad ibabaga ra,+ a dederalen da kayo,* anggano anggapon balot so inter min bilin ed sikara, 25  nankakasakeyan mi so mamili na lalaki ya ibaki ed sikayo a kaiba na saray inad-aro tayo, si Bernabe tan si Pablo, 26  ya inrisga ray bilay* da lapud ngaran na Katawan tayon Jesu-Kristo.+ 27  Imbaki mi sirin si Judas tan si Silas, pian nisalaysay da met iraya ed sikayo.+ 28  Ta tinulongan kami na masanton espiritu+ pian makapandesisyon kami ya agla aruman so sasakbaten yo, nilikud ed sarayan nakaukolan: 29  ya itultuloy yon arawian iray bengatlan imbagat ed saray idolo,+ say dala,+ saray abikkel ya ayayep,*+ tan say seksual ya imoralidad.*+ No maalwar yon paliisan irayan bengatla, onaligwas kayo. Mansiansian maabig komon so kipapasen yo!” 30  Kanian sanen nibaki la irayan lalaki, linma rad Antioquia, tan tinipon day dakel a disipulo tan inter dad sikara so sulat. 31  Kayari ran binasa itan, aliketan ira ed panamaseseg. 32  Tan lapud propeta met si Judas tan Silas, pinaseseg da iray agagi ed panamegley na dakel a paliwawa tan pinabiskeg da ra.+ 33  Kayari na aganon impanayam diman, pinasipot ira na saray agagi tan pinirawat dan makapawil iran mareen ed saramay angibaki ed sikara. 34  *—— 35  Balet nansiansia nid Antioquia si Pablo tan Bernabe, tan nambabangat ira tan impulong day maong a balita nipaakar ed salita nen Jehova* a kaiba so dakel ya agagi. 36  Kayari pigaran agew, inkuan nen Pablo ed si Bernabe: “Ompawil ta la natan* tan bisitaen ta ray agagi ed kada syudad ya angipulongan tay salita nen Jehova* pian nanengneng tay kipapasen da.”+ 37  Pursigido si Bernabe ya ipilay Juan, a tinawag a Marcos.+ 38  Balet aglabay nen Pablo ya ipila ra, ta tinaynanan to rad Pamfilia tan agto la ra inibaan ed kimey.+ 39  Lapud saya et walay agawan ampetang a sangsangan, kanian nansian iran dua; tan impila nen Bernabe+ si Marcos tan nambarko ran amaarap ed Ciprus. 40  Pinili nen Pablo si Silas tan linma la ra kayarin impikasi na agagi ya ipatnag ed sikato nen Jehova* so agnaparaan a kaabigan.+ 41  Niliber toy Sirya tan Cilicia, a pinapabiskeg to iray kongregasyon.

Paimanod leksab

Odino “suppiatan.”
Odino “andukey a suppiatan.”
Sananey nin ngaran nen Simon (Pedro).
Odino “alolong; abung.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “opinyon.”
Odino “saray ayayep a pinatey ya ag-impatedter so dala.”
Diad Griego, porneia. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “so kamarerwa yo.”
Odino “kamarerwa.”
Diad Griego, porneia. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “saray ayayep a pinatey ya ag-impatedter so dala.”
Nengnengen so Apendise A3.
Nengnengen so Apendise A5.
Odino posiblin, “Kaukolan ta lay ompawil.”
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.