Ed Saray Taga Roma 3:1-31

  • “Say Dios so napaneknekan a tua” (1-8)

  • Saray Judio tan saray Griego et parehon walad silong na kasalanan (9-20)

  • Inkatunong diad panamegley na pananisia (21-31)

    • Amin et agmakasarag ya ipatnag so gloria na Dios (23)

3  Anto sirin so bentaha na saray Judio, odino anto so gunggona na panagsegat?  Dakdakel. Manuna ed amin, nimatalek ed sikara so sagrado iran mensahe na Dios.+  Panon to balet no say arum et anggapoy pananisia ra, kasin lapud satan et agla napanmatalkan na totoo so Dios?  Andin balot! Balet say Dios so napaneknekan a tua,+ anggano napaneknekan a matila so kada too,+ ta unong a nisulat: “Pian sika so napaneknekan a matunong ed saray salitam tan manalo ka sano aakusaan da ka.”+  Balet, no say ag-inkatunong tayo et lalon mangipabitar ed inkatunong na Dios, antoy ibaga tayo? Kasin agmakatunongan so Dios sano ipapatnag toy sanok to? (Mansasalita ak a singa ed panagsalita na totoo.)  Andin balot! Ta no ontan, panon so pangukom na Dios ed mundo?+  Balet no bilang ta mantila ak, tan lapud saya et lalon napatnagan a tua so ibabaga na Dios diad kigloriaan to, akin et ipapasen ak a makasalanan?  Tan akin ya agtayo ibaga imay palson iyaakusa ed sikatayo na arum a totoo, a kuan da ya ibabaga tayon, “Manggawa itayo na mauges iran bengatla pian onsabi iray maong a bengatla”? Say pangukom ed saratan a totoo et mitunosan ed hustisya.+  Anto sirin? Mas maabig kasi kipapasen tayo? Andin balot! Ta imbaga tayo la a walad pakauley na kasalanan so amin a Judio ontan met iray Griego;+ 10  unong a nisulat: “Anggapo so matunong a too, anggapo anggan sakey;+ 11  anggapoy siopaman a makatalos; anggapoy siopaman a manaanap ed Dios. 12  Amin a totoo et sinmian, amin da et nagmaliw ya andi-kakanaan; anggapoy siopaman a mangipapatnag na kaabigan, anggapo anggan sakey.”+ 13  “Say kulokulong da et singa lukas a lubok; say dila ra et uusaren da ed panagpalikdo.”+ “Dita na saray uleg so walad bibil da.”+ 14  “Tan say sangi ra et napno na panag-ayew tan kapaitan.”+ 15  “Saray sali ra et mapmaples a mangipaagus na dala.”+ 16  “Panagderal tan kaermenan so walad saray dalan da, 17  tan agda amta so dalan na kareenan.”+ 18  “Anggapoy nanenengneng dan sengegan na itakot dad Dios.”+ 19  Natan, amta tayo a say amin ya ibabaga na Ganggan et parad saramay sakop na Ganggan, pian anggapo so nibaraan da tan say interon mundo et makanepegay dusa na Dios.+ 20  Kanian anggapoy too* a niyabawag a matunong ed arap to diad panamegley na saray gawa a kakaukolanen na ganggan,+ ta diad panamegley na ganggan et naamtaan tayo no anto so kasalanan.+ 21  Balet natan et ag-akadepende ed ganggan so kipaparungtal na inkatunong na Dios,+ unong a tatasian na Ganggan tan saray Propeta,+ 22  on, say inkatunong na Dios diad panamegley na pananisia ed si Jesu-Kristo, parad saramay amin a walaan na pananisia. Ta anggapo so pandumaan da.+ 23  Ta amin et nankasalanan tan agda sarag ya ipatnag so gloria na Dios,+ 24  tan sikaray iyaabawag na Dios a matunong lapud dondon a binayaran nen Kristo Jesus+ pian nibulos ira. Saya et sakey a regalon inter na Dios+ lapud agnaparaan a kaabigan to.+ 25  Say Kristo et inter na Dios bilang apay parad pipupulangan*+ diad panamegley na pananisia ed dala to.+ Ginawa iya na Dios pian ipanengneng toy inkatunong to, ta diad pantetepel to et peperdonaen to ray kasalanan ya agawad apalabas. 26  Ginawa to ’ya pian ipanengneng to met so inkatunong to+ diad sayan panaon, diad ontan et sikato so matunong anggan sano iyaabawag ton matunong so toon walaay pananisia ed si Jesus.+ 27  Wala tay rason na toon manpasirayew? Anggapo. Anton ganggan so mangamper ed sikaton manpasirayew? Kasin samay ganggan a mangibabagan importante so gagawaen to?+ Andi, noagta say ganggan a mangibabagan sikatoy nepeg a walaan na pananisia. 28  Ta ipapasen tayo a say sakey a too et niyabawag a matunong lapud pananisia, aliwan lapud saray gawa a kakaukolanen na ganggan.+ 29  Odino kasin sikatoy Dios labat na saray Judio?+ Agta sikatoy Dios met na saray totoo na saray nasyon?+ On, sikatoy Dios met na saray totoo na saray nasyon.+ 30  Lapud saksakey so Dios,+ iyabawag ton matunong iray totoon asegat+ lapud pananisia ra tan saray totoon ag-asegat+ diad panamegley na pananisia ra. 31  Sirin, kasin papaandien tayo so ganggan diad panamegley na pananisia tayo? Andin balot! Imbes, susuportaan tayo so ganggan.+

Paimanod leksab

Literal, “laman.”
Odino “pananakbong; pikakareenan.”