Ed Saray Taga Roma 9:1-33

  • Say paneermen nen Pablo lapud saray Israelita (1-5)

  • Peteg ya ilalak nen Abraham (6-13)

  • Say panlabayan na Dios et agnayarin kuestionen (14-26)

    • Saray banga na sanok tan banga na panangasi (22, 23)

  • Saray akeraan labat so niliktar (27-29)

  • Atiror so Israel (30-33)

9  Ibabagak so katuaan nipaakar ed Kristo; agak mantitila, ta diad panamegley na masanton espiritu et tatasian na konsiensiak  a pinasyay paneermen ko tan ag-ontutunday sakit a naliliknay pusok.  Ta no nayari et siak la komon so nisian ed Kristo bilang sakey a naayew imbes a saray agagik, saray kakanayon kod laman,  saray Israelita. Sikara may tinagibi bilang ananak+ tan inawat day gloria tan saray sipanan+ tan say Ganggan+ tan say sagradon panaglingkor+ tan saray sipan.+  Sikaray kailalakan na saray patriarka+ a nanlapuan na Kristo unong ed laman.+ Say Dios, a manuuley ed amin, so narayew ya anggad angga. Amen.  Balet, agto labay ya ibagan ag-asumpal so salita na Dios. Ta aliwan amin ya inilalak nen Israel et peteg ya “Israel.”+  Tan aliwan lapud ilalak* ira nen Abraham et ananak to ran amin;+ imbes, “Say tawagen ya ilalak mo* et manlapud si Isaac.”+  Kanian, saray ananak ed laman et aliwan peteg ya ananak na Dios,+ noagta saray inyanak unong ed sipan+ so ipapasen ya ilalak.*  Ta oniay ibabaga na sipan: “Diad onian panaon et onsabi ak tan si Sara et nawalaay anak a laki.”+ 10  Aliwan diad saman labat, noagta sanen angilukon met si Rebeca na lason manlapud sakey a laki, si Isaac ya inmunan ateng tayo;+ 11  ta sanen agni ra niyanak tan anggapo ni agawaan dan maong odino mauges, pian say gagala na Dios nipaakar ed panagpili et mansiansian akadepende ed Sikato a manatawag, aliwan diad saray gawa, 12  et nibaga ed sikato: “Say panguloan et magmaliw ya aripen na yugtan.”+ 13  Unong a nisulat: “Inarok si Jacob, balet binusol koy Esau.”+ 14  Anto sirin so ibaga tayo? Wala tay ag-inkahustisya ed Dios? Anggapon balot!+ 15  Ta inkuan tod si Moises: “Kasian koy siopaman a labay kon kasian, tan ipatnag koy panangabagey ed siopaman a labay kon pangipatnagan na panangabagey.”+ 16  Kanian sirin, akadepende itan ed Dios, a walaan na panangasi, aliwan diad panlabayan na too odino diad sagpot to.*+ 17  Ta oniay inkuan na Kasulatan nipaakar ed Faraon: “Inabuloyan ta kan manbilay lapud saya: pian nipanengneng koy pakayarik diad panamegley mo tan niyabawag so ngaran ko ed interon dalin.”+ 18  Kanian sirin, kakasian to so siopaman a labay to, balet aabuloyan ton onawet so puso na siopaman a labay to.+ 19  Kanian ibagam ed siak: “Akin a say Dios et manaanap ni na lingo? Ta siopay makapanguman ed linawa to?” 20  Balet siopa ka, O too, pian ebatan moy Dios?+ Ibaga kasi na minoldi ed samay nanmoldi ed satan: “Akin et oniay impanggawam ed siak?”+ 21  Anto? Agta say managdamili et walaay pakauley a manggaway duaran banga+ manlapud saksakey a masa na pitek, a say sakey et onkana ed kagalangan, tan say sananey et onkana ed kababaingan? 22  Sirin, panon to no labay na Dios ya ipatnag so sanok to tan ipaamtay pakapanyari to, balet ta mantetepel tan aanosan ton maong iray banga na sanok a makanepegan ed kadederal? 23  Tan no ginawa to iya pian nipaamta to ray kayamanan na gloria to ed saray banga na panangasi,+ ya akauna lan intarya to pian nigloria, 24  salanti, sikatayo, a tinawag to manlapud saray Judio tan manlapu met ed saray nasyon,+ anto sirin ey? 25  Singa met iya ed samay imbaga tod si Oseas: “Saramay aliwan totook+ et tawagen kon ‘totook,’ tan samay biin ag-aaroen et tawagen kon ‘inad-aro’;+ 26  tan diad samay pasen a nibagad sikaran, ‘Aliwan sikayo so totook,’ et tawagen ira diman ya ‘ananak na mabilay a Dios.’”+ 27  Niarum ni, oniay ibabaga nen Isaias nipaakar ed Israel: “Anggaman say bilang na ananak na Israel et singa saray buer ed dayat, saray akeraan labat so niliktar.+ 28  Ta si Jehova* et mikuentaan diad dalin, a sumpalen to itan tan agto pabayagen.”*+ 29  Ontan met, unong ya impasakbay la nen Isaias: “No si Jehova* na saray armada et ag-angitilak na sakey ya ilalak* parad sikatayo, nagmaliw itayo lan singa Sodoma tan mipadpara itayo lad Gomorra.”+ 30  Anto sirin so ibaga tayo? Saray totoo na saray nasyon, anggaman agda seseetan ya ipatnag so inkatunong, et nagmaliw iran matunong,+ say inkatunong a resulta na pananisia;+ 31  balet say Israel, anggaman seseetan dan sumpalen so ganggan na inkatunong, et agda sigpot ya asumpal so ganggan. 32  Antoy rason? Lapud sineetan dan sumpalen itan diad panamegley na saray gawa, aliwan diad panamegley na pananisia. Sikaray atiror ed “baton pakatiroran”;+ 33  unong a nisulat: “Mangiletneg ak ed Sion na sakey a baton pakatiroran+ tan sakey a baleg a baton pakatumbaan, balet samay mangipapatnag na pananisia ed satan et agnadismaya.”+

Paimanod leksab

Literal, “bini.”
Literal, “binim.”
Literal, “bini.”
Literal, “aliwan diad samay manpipilalek odino diad samay ombabatik.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “maples ton ipaakseb.”
Nengnengen so Apendise A5.
Literal, “bini.”