Ed Saray Taga Roma 15:1-33

  • Awat yo so sakey tan sakey a singa ed impangawat na Kristo (1-13)

  • Si Pablo, lingkor ed saray nasyon (14-21)

  • Saray plano nen Pablo a pambiahe to (22-33)

15  Balet, sikatayo ran mabiskeg et nepeg tayon awiten iray kakapuyan na saramay aliwan mabiskeg,+ tan agtayo papaliketen so sarili tayo.+  Komon ta paliketen na kada sakey ed sikatayo so kapara ton too parad pankaabigan to, pian sikatoy napabiskeg.+  Ta anggan say Kristo et agto pinaliket so sarili to,+ noagta unong a nisulat: “Sinalor ko ray panagbalaw na saramay mamabalaw ed sika.”+  Ta amin ya insulat nensaman et insulat pian nibangat itayo,+ pian diad panagsungdo tayo+ tan diad ligliwa a manlalapud Kasulatan et nawalaan itayo na ilalo.+  Natan, say Dios a manliligliwa tan ontutulong ed sikatayon makapansungdo et iyabuloy to komon a nawalaan kayo na awawey tan kanonotan a miparad si Kristo Jesus,  pian diad panamegley na saksakey a boses* et mankakasakey kayo+ a mangigloria ed Dios tan Ama na Katawan tayon Jesu-Kristo.  Kanian awat yo so sakey tan sakey,+ a singa ed impangawat na Kristo ed sikayo,+ a gawaen yo itan pian nigloria so Dios.  Ta ibabagak ed sikayo a si Kristo et nanlingkor ed saramay asegat+ nisengeg ed inkamatua na Dios, pian pekderan to ray insipan na Dios ed inmuunan atateng da,+  tan pian nigloria na saray nasyon so Dios lapud panangasi to.+ Ta unong a nisulat: “Kanian itandoro ta ka ed limog na saray nasyon, tan kansionan ko na panangidayew so ngaran mo.”+ 10  Tan inkuan to lamet: “Manliket kayo, sikayo ran nasyon, a kaibay totoo to.”+ 11  Niarum ni: “Idayew yoy Jehova,* amin yo ran nasyon, tan sikatoy idayew komon na amin a totoo.”+ 12  Ontan met, inkuan nen Isaias: “Niwala so lamot nen Jesse,+ samay onalagey pian manuley ed saray nasyon;+ sikatoy panilaloan na saray nasyon.”+ 13  Say Dios a mangiiter na ilalo et panoen to kayo komon na liket tan deen lapud panmamatalek yod sikato, pian mas lalon ombiskeg so ilalo yo diad panamegley na pakayari na masanton espiritu.+ 14  Natan et kombinsido ak, agagik, a napno kayo met na kamaongan, magenap lay kakabatan yo, tan nayarian yo lan simbawaen* so sakey tan sakey. 15  Anggaman ontan, mas diretsaan so impansulat kod sikayo nipaakar ed pigaran punto, pian napanonotan kayo lamet, lapud agnaparaan a kaabigan ya impatnag na Dios ed siak 16  pian magmaliw ak a lingkor nen Kristo Jesus a mangiyabawag na maong a balita na Dios+ ed saray nasyon.+ Mibibiang ak ed sayan masanton kimey pian sarayan nasyon et magmaliw a makapaliket ya apay, ya apasanto ed panamegley na masanton espiritu. 17  Kanian walay rason kon manliket ed si Kristo Jesus lapud saray bengatlan nipaakar ed Dios. 18  Ta agak mansalita na antokaman no aliwan nipaakar ed saramay ginawa nen Kristo diad panamegley ko pian magmaliw a matulok iray nasyon, diad panamegley na salitak tan gawak, 19  diad pakayari na saray tanda tan pakelaw,+ diad pakayari na espiritu na Dios, kanian manlapud Jerusalem tan diad saray pasen a niliber ko anggad Ilirico et sigpot kon nipulong so maong a balita nipaakar ed Kristo.+ 20  On, diad onian paraan et implanok ya ipulong so maong a balita, aliwan diad pasen a kabat lay ngaran nen Kristo, pian agak mangipaalagey ed pundasyon na arum; 21  ta unong a nisulat: “Saramay ag-apakabatan nipaakar ed sikato et makanengneng, tan saramay ag-akadngel et makatalos.”+ 22  Saya met so rason no akin ya aminpiga ak a naamper ya onlad sikayo. 23  Balet natan et anggapo lay teritoryan agko akimeyan ed sarayan pasen, tan abaybayag* ko lan pipirawatey onlad sikayo. 24  Kanian, sano manbiahe ak paonlad España, komon ta nanengneng ta kayo tan kayarik a panliketay antikey a pakapilimog ed sikayo et naibaan yo ak nin magano ed pambiahek. 25  Balet natan et manbiahe ak la paonlad Jerusalem pian manlingkor ed saray masanto.+ 26  Ta saramay walad Macedonia tan Acaya et maliket ya angiter na saray kayarian da bilang kontribusyon parad saray mairap-bilay ed saray masanton walad Jerusalem.+ 27  On, maliket irad ginawa ra, balet diad tua et akautang ira ed saray masanton walad Jerusalem; ta no saray nasyon et akapinabang ed saray espiritual a kayarian da, nepeg met iran manlingkor ed sikara diad panamegley na saray materyal a kayarian da.+ 28  Kanian sano nasumpal ko ’ya tan nipalimak lad sikara iyan kontribusyon,* onsamar ak ed sikayo sano manbiahe ak paonlad España. 29  Niarum ni, amtak a sano onla ak ed sikayo et awit ko so dakdakel a bendisyon manlapud Kristo. 30  Natan et kerewen kod sikayo, agagi, diad panamegley nen Katawan tayon Jesu-Kristo tan diad panamegley na aro a manlalapud espiritu, ya ibaan yo ak a manpikasin masimoon ed Dios,+ 31  a niliktar ak komon+ ed saray agmananisia ed Judea tan say awit kon tulong parad Jerusalem et magmaliw a makapaliket ed saray masanto,+ 32  pian no linawa na Dios et maliket ak a makaonla ed sikayo tan nainawaan ak a kaiba yo. 33  Niwala komon ed sikayon amin so Dios a mangiiter na kareenan.+ Amen.

Paimanod leksab

Literal, “sangi.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “ibangat.”
Odino posiblin, “pigay taon.”
Literal, “bunga.”