Ed Saray Taga Roma 16:1-27

  • Inkabat nen Pablo si Febe, sakey a lingkor (1, 2)

  • Panangumusta ed saray Kristiano ed Roma (3-16)

  • Pasakbay nipaakar ed inkaapag- apag (17-20)

  • Panangumusta na saray kakimeyan nen Pablo (21-24)

  • Niparungtal la natan so sagradon sekreto (25-27)

16  Ipakabat kod* sikayo si Febe ya agi tayon bii, a manlilingkor ed kongregasyon a walad Cencrea,+  pian sikatoy awaten yo bilang kaparan mananisia ed Katawan diad paraan a manepeg ed saray masanto tan iter yod sikatoy antokaman a tulong a nakaukolan to,+ ta sikaton mismo et dakel so tinulongan to, pati siak.  Ikumustaan yo ak ed si Prisca tan Aquila,+ saray kaparak a manggagaway kimey nen Kristo Jesus,  ya angirisgay bilay* da parad siak*+ tan sikaray pisasalamatan ko ontan met na amin a kongregasyon na saray nasyon.  Kumusta yo met so kongregasyon a walad abung da.+ Kumusta yoy inad-arok ya Epeneto, a sakey ed saray unonan bunga ed Asia parad Kristo.  Kumusta yoy Maria, a nansagpot a maong parad sikayo.  Kumusta yoy Andronico tan si Junias, a kakanayon ko+ tan kakaibak a nipriso, saray lalakin kabkabat na saray apostol tan mas abayag lan nikasakey ed Kristo nen say siak.  Ikumustaan yo ak ed si Ampliato, say inad-arok ya agi ed Katawan.  Kumusta yoy Urbano, a kapara tayon manggagaway kimey nen Kristo, tan say inad-arok a si Estaquis. 10  Kumusta yoy Apeles, samay aabobonan nen Kristo. Kumusta yo iramay walad sankaabungan nen Aristobulo. 11  Kumusta yoy Herodion a kanayon ko. Kumusta yo iramay walad sankaabungan nen Narciso a papatumbok na Katawan. 12  Kumusta yoy Trifena tan Trifosa, saray bibiin mansasagpot a maong ed kimey na Katawan. Kumusta yoy inad-aro tayon Persis, ta sikatoy nansagpot a maong ed kimey na Katawan. 13  Kumusta yoy Rufo, a sakey ya apilin lingkor na Katawan, tan say ina to ya ipapasen ko met ya inak. 14  Kumusta yoy Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, tan saray agagin kakaiba ra. 15  Kumusta yoy Filologo tan Julia, si Nereo tan say agi ton bii, tan si Olimpas, tan amin a masanton kakaiba ra. 16  Ibano yoy sakey tan sakey diad panamegley na inaagin angob.* Manpapakumusta ed sikayo so amin a kongregasyon na Kristo. 17  Natan et papasesegen ta kayo, agagi, a bantayan yo iramay mamapawalay inkaapag-apag tan saray pakakatiroran a sumlang ed bangat a naaralan yo, tan paliisan yo ra.+ 18  Ta saratan a klase na totoo et ariripen na saray mismon eges da, aliwan ariripen nen Kristo a Katawan tayo, tan diad malamuyot a panagsalita tan panaglarog da et aayaten day kapusoan na saray inosente. 19  Naiimano na amin a matulok kayo kanian naliliketan ak ed sikayo. Balet labay ko a magmaliw kayon marunong nipaakar ed maong, balet anggapoy amta nipaakar ed mauges.+ 20  Ta say Dios a mangiiter na kareenan et magano to lan mekmeken si Satanas+ diad pangigatin-gatin yo. Niwala komon ed sikayo so agnaparaan a kaabigan na Katawan tayon Jesus. 21  Manpapakumusta ed sikayo si Timoteo, a kakimeyan ko, ontan met si Lucio, Jason, tan si Sosipatro, a kakanayon ko.+ 22  Siak, si Tercio, ya angisulat ed saya, et mangukumusta ed sikayo bilang kapara yon mananisia ed Katawan. 23  Si Gayo,+ a manasangkaili ed siak tan ed interon kongregasyon, et manpapakumusta ed sikayo. Manpapakumusta met ed sikayo si Erasto a tresurero* ed syudad, ontan met si Cuarto ya agi to. 24  *—— 25  Natan, say Dios a makayarin mamabiskeg ed sikayo unong ed maong a balitan iyaabawag ko tan ed panagpulong nipaakar ed si Jesu-Kristo, unong ed niparungtal a sagradon sekreto+ ya inyamot ed abaybayag a panaon 26  balet natan et niparungtal la tan nipakabat la ed limog na amin a nasyon diad panamegley na Makasulatan iran propesiya unong ya ingganggan na andi-anggaan a Dios pian nisagyat so katutulok lapud pananisia; 27  say Dios, a sikato labat so marunong,+ so nigloria komon ed andi-anggaan diad panamegley nen Jesu-Kristo. Amen.

Paimanod leksab

Odino “Irekomendak ed.”
Literal, “beklew.”
Odino “kamarerwak.”
Literal, “masanton angob.”
Odino “lingkor.”
Nengnengen so Apendise A3.