Ed Saray Taga Roma 11:1-36

  • Agsigpot ya impulisay so Israel (1-16)

  • Ilustrasyon nipaakar ed kiew ya olibo (17-32)

  • Say kaaralem na karunongan na Dios (33-36)

11  Kanian, say tepet ko, Kasin impulisay na Dios so totoo to?+ Andin balot! Ta sakey ak met ya Israelita, a nanlapud ilalak* nen Abraham, diad tribu nen Benjamin.  Ag-impulisay na Dios so totoo to, saramay inmunan inimano to.+ Agyo ta amta so ibabaga na kasulatan nipaakar ed si Elias, sanen sikatoy akikasi ed Dios sumpad Israel?  “Jehova,* pinapatey da ray propetam, inggeba da ray altar mo, tan siak labat lay akera, tan natan et labay da ak a pateyen.”*+  Balet, antoy inyebat na Dios ed sikato? “Wala ni atilak ed siak a 7,000 lalaki ya agtinmalimukor ed si Baal.”+  Kanian mipadpara ed satan, diad saya met a panaon et walay akeraan+ a pinili lapud agnaparaan a kaabigan.  Natan, no saya et lapud agnaparaan a kaabigan,+ aliwa la itan a lapud saray gawa;+ ta no andi, say agnaparaan a kaabigan et aliwa lan agnaparaan a kaabigan.  Anto sirin? Samay bengatlan seseetan ya anapen na Israel et agto agamoran, balet agamoran itan na saramay pinili.+ Say arum et naepel iray sentido ra,+  unong a nisulat: “Say Dios et inikdan to ra na espiritu na aralem ya ugip,+ saray mata ya agmakanengneng tan saray layag ya agmakarengel, anggad sayan mismon agew.”+  Ontan met, inkuan nen David: “Say lamisaan da et magmaliw komon a patit tan kalot tan pakatiroran tan panangibales ed sikara. 10  Pabilunget mo komon iray mata ra pian ag-ira makanengneng, tan pagmaliw mo ran abukot a naynay.”+ 11  Kanian, say tepet ko, Kasin sikaray atiror tan atumba, ya agla ra makabangon? Andin balot! Balet lapud lingon kupbang da, niliktar iray totoo na saray nasyon, pian onimon ira.+ 12  Natan, no diad lingon kupbang da et onyaman so mundo, tan diad idaiset da et onyaman iray totoo na saray nasyon,+ nagkalalo la sirin no kompleto lay bilang da! 13  Natan et mansasalita ak ed sikayo ran totoo na saray nasyon. Lapud sakey ak ya apostol ed saray nasyon,+ iglogloriak* so ministeryok+ 14  pian nanengneng ko no nayarian kon sagyaten ya onimon iray kabaleyan ko* tan niliktar so arum ed sikara. 15  Ta no say pangipulisay ed sikara+ et mankabaliksan na pakapipulangan na mundo, antoy kabaliksan na pangawat ed sikara noag say bilay manlapud inaatey? 16  Niarum ni, no masanto so kabiangan na masa ya inyapay bilang unona iran bunga, masanto met so interon masa; tan no masanto so lamot, ontan met iray sanga. 17  Balet, no say arum ed saray sanga et pinuter, tan sika, anggaman sakey kan balang ya olibo, et insuldong ed sikara tan minanabang kad inkabuna na lamot na olibo, 18  agka manpapasirayew ed* saray sanga. Et no manpapasirayew ka ed* saratan,+ nonot mo ya aliwan sika so mangaawit ed lamot, noagta say lamot so mangaawit ed sika. 19  Ibagam sirin: “Pinuter iray sanga pian nisuldong ak.”+ 20  Tua ’tan! Pinuter ira lapud anggapoy pananisia ra,+ balet mansiasiansia ka lapud pananisia.+ Agka manpapaatagey, noagta ontakot ka. 21  Ta no saray peteg a sanga et ag-inabuloyan na Dios a mansiansia, agto ka met abuloyan a mansiansia. 22  Nonot mo sirin so kaabigan+ tan pananusa na Dios. Saramay naplag et nadusa,+ balet nipatnag ed sika so kaabigan na Dios, daput no mansiansia ka ed kaabigan to; ta no andi et pegpegen ka met. 23  Tan sikara met, no ag-ira mansiansian andiay pananisia, nisuldong ira,+ ta say Dios et nayarian to ran isuldong lamet. 24  Ta no sikay pinuter ed kiew ya olibon balang tan insuldong ed aasikasoen a kiew ya olibo anta ag-itan sipor a gagawaen, nagkalalo la sirin a sarayan peteg a sanga et isuldong lamet ed mismon kiew ya olibo a nanlapuan da! 25  Ta agko labay, agagi, ya anggapoy amta yo ed sayan sagradon sekreto,+ pian agkayo magmaliw a marunong ed dilin pakanengneng yo: Naepel iray sentido na arum ed saray Israelita ya anggad akompleto lay bilang na saray totoo na saray nasyon, 26  tan diad onian paraan makaliktar so interon Israel.+ Ta unong a nisulat: “Say manangiliktar et ompaway ed Sion+ tan iyarawi to ed Jacob iray mauges a kagagawa ra. 27  Tan saya so pisipanan kod sikara,+ sano ekalen ko la ray kasalanan da.”+ 28  Tua, no nipaakar ed maong a balita et kakabusol ira nisengeg ed sikayo; balet no nipaakar ed panagpili na Dios et inad-aro ira nisengeg ed inmuunan atateng da.+ 29  Ta agpagbabawian na Dios iray regalo tan say panatawag to. 30  Ta nensaman et aliwa kayon matulok ed Dios+ balet natan et kinasian kayo+ lapud ag-ira matulok.+ 31  No ontan sirin, lapud ag-iraya matulok natan et kinasian kayo, kanian sikara met natan so nakasian. 32  Ta say Dios et inabuloyan to ran amin a magmaliw ya aripen na agkatutulok,+ pian nipatnag toy panangasi ed sikaran amin.+ 33  O agaylay kaaralem na kayamanan tan karunongan tan kakabatan na Dios! Talagan agnausisa iray panangukom to tan agnatonton iray dalan to! 34  Ta “siopay akaamta ed kanonotan nen Jehova,* odino siopay nagmaliw a mananimbawa to?”+ 35  Odino, “siopay inmunan angiter ed sikato, a nepeg ton balesen?”+ 36  Ta amin a bengatla et nanlapud sikato tan niwala diad panamegley to tan parad sikato. Komon ta sikatoy nigloria ya anggad angga. Amen.

Paimanod leksab

Literal, “bini.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “aanapen day kamarerwak.”
Odino “itatandorok.”
Literal, “so laman ko.”
Odino “manlalastog ed.”
Odino “manlalastog ka ed.”
Nengnengen so Apendise A5.