Onlad karga

Onlad saray karga

Unonan Sulat ed Saray Taga Corinto

Saray Kapitulo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sumaryo na Saray Karga

 • 1

  • Maabig iran balikas (1-3)

  • Si Pablo et akisalamat ed Dios parad saray taga Corinto (4-9)

  • Panamaseseg a mankakasakey (10-17)

  • Kristo, say pakapanyari tan karunongan na Dios (18-25)

  • Manpasirayew labat nipaakar ed si Jehova (26-31)

 • 2

  • Say impanpulong nen Pablo diad Corinto (1-5)

  • Sankaabigan so karunongan na Dios (6-10)

  • Say espiritual a too tan say pisikal a too (11-16)

 • 3

  • Saray taga Corinto et makalaman nin siansia (1-4)

  • Say Dios so mamapabaleg ed satan (5-9)

   • Saray kakimeyan na Dios (9)

  • Manpaalagey diad panamegley na agnapoolan iran materyales (10-15)

  • Sikayoy templo na Dios (16, 17)

  • Say karunongan na mundo et inkamakulangkulang ed Dios (18-23)

 • 4

  • Saray manag-asikaso et nepeg a matoor (1-5)

  • Say inkamapaabeba na saray Kristianon ministro (6-13)

   • ‘Agkayo onlalampas ed bengatlan nisulat’ (6)

   • Saray Kristiano et singa palabas ed teatro a babantayan na mundo (9)

  • Aasikasoen nen Pablo iray ananak to ed espiritual (14-21)

 • 5

  • Sakey a lakin nanggaway seksual ya imoralidad (1-5)

  • Say daiset a lebadura et palebagen toy interon masa (6-8)

  • Say mauges a too et nepeg ya ekalen (9-13)

 • 6

  • Say pandedemandaan na saray Kristiano (1-8)

  • Saramay agmanawir ed Panarian (9-11)

  • Igloria yoy Dios diad panamegley na laman yo (12-20)

   • “Ibatikan yoy seksual ya imoralidad!” (18)

 • 7

  • Bilin ed saray anggapoy asawa tan saray walaan na asawa (1-16)

  • Mansiansia ed samay kipapasen to sanen sikatoy tinawag (17-24)

  • Saray anggapoy asawa tan saray balo (25-40)

   • Saray bentaha na anggapoy asawa (32-35)

   • Miasawa “dia labat ed Katawan” (39)

 • 8

  • Nipaakar ed kakanen ya inyapay ed saray idolo (1-13)

   • Saksakey so Dios tayo (5, 6)

 • 9

  • Say alimbawa nen Pablo bilang apostol (1-27)

   • “Agmo nepeg a balungosan so baka” (9)

   • ‘Pakaskasi ak no agak manpulong!’ (16)

   • Nagmaliw ya amin a bengatla ed amin a totoo (19-23)

   • Panangontrol ed sarili diad pilulumbad batik parad bilay (24-27)

 • 10

  • Saray alimbawa bilang pasakbay manlapud saray agawa ed Israel (1-13)

  • Pasakbay sumpad idolatriya (14-22)

   • Lamisaan nen Jehova, lamisaan na saray demonyo (21)

  • Say kawayangan tan say konsiderasyon ed arum (23-33)

   • “Gawa yo so amin a bengatla parad kigloriaan na Dios” (31)

 • 11

  • “Alig yo ak” (1)

  • Say inkaulo tan say panagpandong (2-16)

  • Say panselebra ed Pangdem na Katawan (17-34)

 • 12

  • Espiritual iran regalo (1-11)

  • Saksakey a laman, dakel a kabiangan (12-31)

 • 13

  • Aro​—sankaimportantian (1-13)

 • 14

  • Saray regalo a panagpropesiya tan pansalita na nanduruman lenguahe (1-25)

  • Mauksoy iran Kristianon pantitipon (26-40)

   • Say kipapasen na saray bibii diad kongregasyon (34, 35)

 • 15

  • Pinaoli si Kristo (1-11)

  • Say kikioli et basiyan na pananisia (12-19)

  • Say inkioli nen Kristo et sakey a garantiya (20-34)

  • Say pisikal a laman, say espiritual a laman (35-49)

  • Imortalidad tan agkabubulok (50-57)

  • Dakel so gagawaen ed kimey na Katawan (58)

 • 16

  • Panagkolekta parad saray Kristiano ed Jerusalem (1-4)

  • Saray plano nen Pablo a pambiahe to (5-9)

  • Akaplanon ibisita nen Timoteo tan Apolos (10-12)

  • Saray panamaseseg tan panangumusta (13-24)