Unona ed Saray Taga Corinto 4:1-21

  • Saray manag-asikaso et nepeg a matoor (1-5)

  • Say inkamapaabeba na saray Kristianon ministro (6-13)

    • ‘Agkayo onlalampas ed bengatlan nisulat’ (6)

    • Saray Kristiano et singa palabas ed teatro a babantayan na mundo (9)

  • Aasikasoen nen Pablo iray ananak to ed espiritual (14-21)

4  Nepeg ya ipasen kami na too bilang lingkor* nen Kristo tan manag-asikaso ya angimatalekan ed saray sagradon sekreto na Dios.+  Nipaakar ed saya, saray manag-asikaso et nepeg a napaneknekan a matoor.  Natan, aliwan importante ed siak no sikayo odino say korte na too so manusisa ed siak. Diad tua, agko anggan uusisaen so sarilik.  Ta anggapoy amtak a ginawak a makapuy. Balet agpapaneknekan na saya a matunong ak; say manguusisa ed siak et si Jehova.*+  Kanian agkayo manguukom+ antis na aturon panaon, anggad agni sinmabi so Katawan. Iyakar tod liwawa iray bengatlan niyamot ed kabilungetan tan ipaamta to ray intension na puso, insan naawat na kada sakey so kanepegan ton dayew manlapud Dios.+  Natan, agagi, sarayan bengatla et inyaplikak* ed sarilik tan ed si Apolos+ parad pankaabigan yo, pian diad panamegley mi et naaralan yo iyan totontonen: “Agkayo onlalampas ed saray bengatlan nisulat,” diad ontan et agkayo magmaliw a mapaatagey,+ a paboran yoy sakey nen samay sakey.  Ta siopay nanggawad sika a magmaong nen say arum? Diad tua, antoy walad sika ya agmo inawat?+ Natan, no inawat mo itan, akin et manpapasirayew ka a singa agmo itan inawat?  Kasin napnek kayo la? Kasin mayaman kayo la? Kasin ginmapo kayo lan manuley bilang arari+ ya anggapo kami? Labalabay ko ya onggapo kayo lan manuley bilang arari, pian makapanuley kami met lan kaiba yo bilang arari.+  Ta iisipen ko a sikami ran apostol et inyan na Dios bilang unor a nanengneng ed entablado a singa totoon asentensiaan na ipapatey,+ lapud nagmaliw kamin singa palabas ed teatro a babantayan na mundo,+ tan saray anghel tan totoo. 10  Makulangkulang kami+ lapud si Kristo, balet makabat kayo nipaakar ed Kristo; makapuy kami, balet mabiskeg kayo; papagalangan kayo, balet papabaingan kami. 11  Anggad sayan oras et naeerasan kami+ tan napepegaan+ tan nalalakseban tan nabubugbog*+ tan naaandiay ayaman 12  tan mansasagpot, a mankikimey kami ed saray lima mi.+ Sano iinsultoen kami na totoo, bebendisyonan mi ra;+ sano papairapen* kami, itetepel mi;+ 13  sano papaugesen kami, maulimek kamin oneebat;*+ nagmaliw kamin singa basura ed mundo, dutak na amin a bengatla, anggad natan. 14  Insulat ko iraya pian bilinen kayo bilang inad-arok ya ananak, aliwan pian pabaingan kayo. 15  Ta anggano 10,000 so mangaasikaso* ed sikayo nipaakar ed Kristo, daiset balet iray ama yo; ta nipaakar ed si Kristo Jesus et nagmaliw ak ya ama yo diad panamegley na maong a balita.+ 16  Kanian papasesegen ta kayo ya alig yo ak.+ 17  Lapud saya et ibakik ed sikayo si Timoteo, ta sikatoy inad-arok tan matoor ya ana’ko ed Katawan. Ipanonot tod sikayo iray paraan ko* nipaakar ed si Kristo Jesus,+ a singa ibabangat ko ed amin a pasen diad kada kongregasyon. 18  Saray arum et manpapaatagey, a singano agak la onlad sikayo. 19  Balet magano ak lan onla ditan, no linawa nen Jehova,* tan amtaen ko so pakayari na saramay manpapaatagey, aliwan say panagsalita ra. 20  Ta say Panarian na Dios et aliwan nipaakar ed panagsalita, noagta nipaakar ed pakayari. 21  Antoy labay yo? Onla ak ed sikayo a walaay lewet,+ odino walaay aro tan maulimek ya espiritu?

Paimanod leksab

Odino “katulongan.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “inyan ko.”
Odino “napoponiti.”
Odino “papasegsegangen.”
Literal, “mikakasi kami.”
Odino “mangigigiya.”
Literal, “iray dalan ko.”
Nengnengen so Apendise A5.